SFS 2009:962 Förordning om ändring i sameskolförordningen (1995:205)

090962.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i sameskolförordningen (1995:205);

utfärdad den 8 oktober 2009.

Regeringen föreskriver att 1 kap. 4 §, 2 kap. 6 §, 3 kap. 3, 4, 9 och 10 §§,

4 kap. 3 §, 5 kap. 3 och 4 §§ samt 6 kap. 2 § sameskolförordningen
(1995:205) ska ha följande lydelse.

1 kap.

4 §

När det i denna förordning hänvisas till grundskoleförordningen

(1994:1194) ska föreskrifter om styrelsen avse Sameskolstyrelsen.

2 kap.

6 §

Till Sameskolstyrelsen är ett kansli som leds av en skolchef knutet.

Skolchefen ska biträda Sameskolstyrelsen i dess verksamhet och särskilt

verka för att utbildningen utvecklas.

3 kap.

3 §

Beslut om fördelning på årskurser av antalet timmar för ämnen, ämnes-

grupper och elevens val fattas av Sameskolstyrelsen efter förslag av rektorn.

4 §

I sameskolan ska friluftsverksamhet som bedrivs under en lärares led-

ning anordnas i den omfattning som rektorn bestämmer.

9 §

I timplanen anges ett visst antal timmar som får användas för skolans

val. Utrymmet för skolans val ska med de begränsningar som anges i bilagan
till denna förordning användas för undervisning i ett eller flera ämnen.

Undervisningen ska till sitt innehåll och sin inriktning vara förenlig med

målen i den kursplan eller de kursplaner som fastställts för det ämne eller de
ämnen som utgör skolans val.

Beslut om hur utrymmet för skolans val ska användas fattas av rektorn.

10 §

För genomförandet av de fastställda målen för utbildningen ska det

finnas en arbetsplan.

Arbetsplanen ska utarbetas under medverkan av lärare och övrig personal

samt företrädare för eleverna och deras vårdnadshavare.

Rektorn beslutar om arbetsplanen.
Arbetsplanen ska kontinuerligt följas upp och utvärderas.

SFS 2009:962

Utkom från trycket
den 20 oktober 2009

background image

2

SFS 2009:962

4 kap.

3 §

Följande ledamöter ska ingå i elevvårdskonferensen:

1. rektorn, eller den arbetstagare som rektorn sätter i sitt ställe,
2. företrädare för elevvården, och
3. berörd klassföreståndare och annan berörd personal.
Rektorn beslutar om den närmare sammansättningen av elevvårdskonfe-

rensen. Rektorn eller den arbetstagare som rektorn utser är ordförande.

Elevvårdskonferensen får tillåta att även andra än ledamöter är närvarande

och yttrar sig vid sammanträdena.

5 kap.

3 §

1

Läraren ska fortlöpande informera eleven och elevens vårdnadshavare

om elevens skolgång. Minst en gång varje termin ska läraren, eleven och
elevens vårdnadshavare ha ett utvecklingssamtal om hur elevens kunskaps-
utveckling och sociala utveckling bäst kan stödjas. Informationen vid ut-
vecklingssamtalet ska grunda sig på en utvärdering av elevens utveckling i
relation till målen i läroplanen och kursplanerna.

Vid utvecklingssamtalet ska läraren i en skriftlig individuell utvecklings-

plan

1. ge omdömen om elevens kunskapsutveckling i relation till målen i varje

ämne som eleven får undervisning i, och

2. sammanfatta vilka insatser som behövs för att eleven ska nå målen och

i övrigt utvecklas så långt som möjligt inom ramen för läroplanen och kurs-
planerna.

Den individuella utvecklingsplanen får även innehålla omdömen om elev-

ens utveckling i övrigt inom ramen för läroplanen, om rektorn beslutar det.
�verenskommelser mellan läraren, eleven och elevens vårdnadshavare vid
utvecklingssamtalet ska alltid dokumenteras i utvecklingsplanen. Rektorn
beslutar om utformningen av sådan skriftlig information som ges i utveck-
lingsplanen.

Sådan skriftlig information om elevens skolgång som avses i andra och

tredje styckena får ges även vid andra tillfällen än vid ett utvecklingssamtal.

Utvecklingssamtal ska i vissa fall resultera i ett sådant åtgärdsprogram

som avses i 5 kap. 1 § grundskoleförordningen (1994:1194).

4 §

När en elev avgår från en sameskola ska ett intyg om avgången utfär-

das.

Intyget ska innehålla uppgifter om
1. den årskurs från vilken eleven avgått,
2. tiden för avgången,
3. de ämnen i vilka eleven undervisats, och
4. det antal timmar undervisning som eleven erbjudits.
Intyget ska undertecknas av rektorn.

1 Senaste lydelse 2008:524.

background image

3

SFS 2009:962

6 kap.

2 §

För ledningen av utbildningen i varje sameskola ska det finnas en rek-

tor.

Rektorn ska hålla sig förtrogen med det dagliga arbetet i skolan. Det

åligger rektorn att särskilt verka för att utbildningen utvecklas.

Som rektor får bara den anställas som genom utbildning och erfarenhet

har pedagogisk insikt.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2010.

På regeringens vägnar

JAN BJ�RKLUND

Claes Mårtensson
(Utbildningsdepartementet)

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009