SFS 2009:956 Förordning om översvämningsrisker;

090956.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om översvämningsrisker;

utfärdad den 8 oktober 2009.

Regeringen föreskriver

1 följande.

Inledande bestämmelser

1 §

Bestämmelserna i denna förordning syftar till att minska ogynnsamma

följder av översvämningar för människors hälsa, miljön, kulturarvet och
ekonomisk verksamhet.

2 §

I denna förordning avses med

1. avrinningsområde: detsamma som i 5 kap. miljöbalken,
2. delavrinningsområde, kustområde och internationellt avrinningsdi-

strikt: detsamma som i 1 kap. 3 § förordningen (2004:660) om förvaltning av
kvaliteten på vattenmiljön,

3. vattendistrikt: detsamma som i 5 kap. miljöbalken och 2 kap. förord-

ningen (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön,

4. direktiv 2000/60/EG: Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/60/

EG av den 23 oktober 2000 om upprättande av en ram för gemenskapens åt-
gärder på vattenpolitikens område

2, senast ändrat genom Europa-

parlamentets och rådets direktiv 2008/105/EG

3,

5. direktiv 2007/60/EG: Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/60/

EG av den 23 oktober 2007 om bedömning och hantering av över-
svämningsrisker

4.

3 §

Arbetet enligt denna förordning ska, i den utsträckning det är lämpligt,

samordnas med arbetet enligt förordningen (2004:660) om förvaltning av
kvaliteten på vattenmiljön.

Preliminära bedömningar av översvämningsrisker

4 §

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska för varje vatten-

distrikt göra en preliminär bedömning av översvämningsrisker. En sådan be-
dömning ska innehålla följande:

1 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/60/EG av den 23 oktober 2007 om
bedömning och hantering av översvämningsrisker (EUT L 288, 6.11.2007, s. 27, Celex
32007L0060).

2 EGT L 327, 22.12.2000, s. 1 (Celex 32000L0060).

3 EUT L 348, 24.12.2008, s. 84 (Celex 32008L0105).

4 EUT L 288, 6.11.2007, s. 27 (Celex 32007L0060).

SFS 2009:956

Utkom från trycket
den 20 oktober 2009

background image

2

SFS 2009:956

1. En karta över vattendistriktet med gränser för avrinningsområden, del-

avrinningsområden och, om sådana finns, kustområden. Topografi och
markanvändning ska framgå av kartan.

2. En redogörelse för tidigare inträffade översvämningar som haft en all-

varlig ogynnsam påverkan på människors hälsa, miljön, kulturarvet och eko-
nomisk verksamhet, och där sannolikheten för liknande framtida över-
svämningar fortfarande är betydande. Redogörelsen ska innehålla en be-
skrivning av översvämningarnas omfattning, deras avledningsvägar och en
bedömning av den ogynnsamma påverkan som de haft.

3. En redogörelse för tidigare inträffade betydande översvämningar där

sådana konsekvenser som beskrivs under 2 inte kunnat konstateras, men som
ändå varit av en sådan art att det kan förutses att liknande framtida händelser
får betydande ogynnsamma följder.

Finns det särskilda behov ska bedömningen också innehålla framtida

översvämningars möjliga ogynnsamma följder för människors hälsa, miljön,
kulturarvet och ekonomisk verksamhet, så långt som möjligt med beaktande
av aspekter såsom topografi, vattendragens lägen och deras allmänna hydro-
logiska och geomorfologiska särdrag, effektiviteten hos befintliga infra-
strukturer konstruerade av människan för att förhindra översvämningar, be-
folkningsområdenas lägen, områden med ekonomisk verksamhet samt ut-
vecklingen på lång sikt, inklusive klimatförändringarnas påverkan på före-
komsten av översvämningar.

När det är fråga om ett internationellt avrinningsdistrikt ska Myndigheten

för samhällsskydd och beredskap utbyta relevant information med den eller
de myndigheter som har motsvarande uppgifter i Finland eller Norge.

5 §

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska ha slutfört den pre-

liminära bedömningen av översvämningsrisker enligt 4 § senast den 22 de-
cember 2011. Bedömningen ska ses över och vid behov uppdateras senast
den 22 december 2018. Därefter ska översyn och uppdatering göras minst
vart sjätte år. Vid en sådan översyn ska klimatförändringarnas sannolika på-
verkan på förekomsten av översvämningar beaktas.

6 §

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska, med utgångspunkt

i den preliminära bedömningen av översvämningsrisker enligt 4 §, för varje
vattendistrikt redovisa i vilka områden myndigheten anser att betydande
översvämningsrisker finns eller kan förväntas uppstå.

Om ett område enligt första stycket gränsar till ett vattendistrikt i Finland

eller Norge ska Myndigheten för samhällsskydd och beredskap samordna
sitt arbete med den eller de myndigheter som har motsvarande uppgifter i det
landet.

Kartor över översvämningshotade områden och över
översvämningsrisker

7 §

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska för de områden

som redovisats i enlighet med 6 § första stycket utarbeta kartor över över-
svämningshotade områden. Kartorna ska omfatta de geografiska områden
som kan komma att drabbas av

background image

3

SFS 2009:956

1. översvämningar som med låg sannolikhet förväntas inträffa, eller som

endast förväntas inträffa i extrema situationer,

2. översvämningar som med medelhög sannolikhet förväntas inträffa, och,

om det är lämpligt,

3. översvämningar som med hög sannolikhet förväntas inträffa.
I fråga om kustområden med tillräcklig skyddsnivå och områden där över-

svämningen kommer från grundvattenkällor ska kartorna begränsas till att
omfatta de geografiska områden som avses i första stycket 1.

Kartorna ska redovisa den förmodade översvämningens utbredning, vat-

tendjup eller vattennivå och, om det är lämpligt, flödeshastighet eller rele-
vant vattenflöde.

8 §

Länsstyrelserna i Norrbottens län, Västernorrlands län, Västmanlands

län, Kalmar län och Västra Götalands län ska inom det vattendistrikt som
respektive länsstyrelse i egenskap av vattenmyndighet ansvarar för enligt
22 § förordningen (2007:825) med länsstyrelseinstruktion, utarbeta kartor
över översvämningsrisker för de områden som redovisats i enlighet med 6 §
första stycket.

Kartorna ska visa de möjliga ogynnsamma följderna i samband med så-

dana översvämningar som redovisas enligt 7 § första stycket 1�3. Av
kartorna ska det framgå

1. hur många invånare som riskerar att drabbas,
2. vilka olika ekonomiska verksamheter som bedrivs inom det område

som riskerar att drabbas,

3. sådana verksamheter som avses i bilagan till förordningen (2004:989)

om översyn av vissa miljöfarliga verksamheter och som kan förorsaka oav-
siktlig förorening vid översvämning och sådana områden som har fastställts
för skydd enligt bestämmelser grundande på punkt 1 i, iii och v i bilaga IV
till direktiv 2000/60/EG och som kan drabbas, och

4. annan information som är användbar.

9 §

Om en karta enligt 7 eller 8 § berör ett område som delas med Finland

eller Norge, ska den myndighet som utarbetar kartan utbyta information om
arbetet med den eller de myndigheter som har motsvarande uppgift i det lan-
det.

10 §

Kartorna enligt 7 och 8 §§ ska vara färdigställda senast den 22

december 2013. Kartorna ska ses över och vid behov uppdateras senast den
22 december 2019. Därefter ska översyn och uppdatering göras minst vart
sjätte år.

11 §

Kartorna enligt 7 och 8 §§ och efterföljande översyner av dessa enligt

10 § ska utarbetas så att den information som de innehåller stämmer överens
med relevant information enligt 3 kap. 1 § förordningen (2004:660) om för-
valtning av kvaliteten på vattenmiljön. De ska även samordnas med de över-
syner som görs enligt den bestämmelsen.

background image

4

SFS 2009:956

Riskhanteringsplaner

12 §

Varje länsstyrelse ska, på grundval av de kartor som utarbetats enligt

7 och 8 §§, utarbeta en plan för hantering av översvämningsrisker (risk-
hanteringsplan). I planen ska ingå mål för hantering av översvämnings-
riskerna för de områden som redovisats i enlighet med 6 § första stycket. Vid
fastställandet av målen ska länsstyrelsen särskilt beakta möjligheten att
minska de möjliga ogynnsamma följderna av översvämning för människors
hälsa, miljön, kulturarvet och ekonomisk verksamhet.

Planen ska behandla samtliga aspekter av hanteringen av översväm-

ningsrisker. Särskild vikt ska läggas vid förebyggande arbete samt skydd och
beredskap, inbegripet översvämningsprognoser och system för tidig varning.
De olika avrinningsområdenas eller delavrinningsområdenas särdrag ska be-
aktas.

Planen får inte inbegripa åtgärder som genom sin omfattning eller sina

konsekvenser avsevärt ökar risken för översvämning uppströms eller ned-
ströms i Finland eller Norge i samma avrinningsområde eller delavrinnings-
område, om inte de berörda länderna har samordnat dessa åtgärder och enats
om en lösning.

13 §

Länsstyrelserna ska samordna de riskhanteringsplaner, som omfattar

vattendistrikt som i sin helhet ligger på svenskt territorium, på vatten-
distriktsnivå.

För de riskhanteringsplaner som rör ett internationellt avrinningsdistrikt

ska de berörda länsstyrelserna säkerställa att en samordning sker med mot-
svarande riskhanteringsplaner i Norge eller Finland.

Riskhanteringsplanerna enligt andra stycket ska, när länsstyrelserna och

de myndigheter som har motsvarande uppgifter i Norge eller Finland anser
att det är lämpligt, kompletteras med mer detaljerade planer som samordnas
på nivån för det internationella delavrinningsområdet.

14 §

Riskhanteringsplanerna ska vara färdigställda och offentliggjorda se-

nast den 22 december 2015. Planerna ska ses över och vid behov uppdateras
senast den 22 december 2021. Därefter ska översyn och uppdatering göras
minst vart sjätte år. Vid sådan översyn ska klimatförändringarnas sannolika
påverkan på förekomsten av översvämningar beaktas.

15 §

Riskhanteringsplanerna och de efterföljande översynerna av dessa en-

ligt 14 § ska utarbetas i samordning med de översyner av förvaltningsplaner
som görs enligt 5 kap. 1 § förordningen (2004:660) om förvaltning av kvali-
teten på vattenmiljön.

�vriga bestämmelser

16 §

Vid utarbetandet av bedömningar, redovisningar, kartor och risk-

hanteringsplaner enligt 4, 6, 7, 8 och 12 §§ ska de ansvariga myndigheterna
samråda med andra myndigheter som berörs av arbetet.

De ansvariga myndigheterna ska bereda berörda kommuner och andra

som är särskilt berörda möjlighet att inkomma med underlag och lämna syn-
punkter.

background image

5

SFS 2009:956

Länsstyrelserna ska genom offentliggörande av förslag till riskhanterings-

planer ge myndigheter, kommuner, organisationer, verksamhetsutövare, all-
mänhet och övriga som berörs tillfälle att under minst två månader lämna
synpunkter på planerna. Detta gäller även vid översyn och uppdatering av
riskhanteringsplanerna.

17 §

Den preliminära bedömningen av översvämningsrisker enligt 4 §,

kartorna över översvämningshotade områden och över översvämningsris-
ker enligt 7 och 8 §§ samt riskhanteringsplanerna enligt 12 § ska snarast ef-
ter färdigställande offentliggöras av den myndighet som ansvarat för utarbe-
tandet.

18 §

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap får meddela närmare

föreskrifter om vilka uppgifter som länsstyrelsen ska tillhandahålla myndig-
heten för att den ska kunna utföra sina uppgifter enligt 4 § första stycket 2
och 3 samt vad kartorna enligt 8 § ska innehålla och hur de ska vara utfor-
made.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap får meddela föreskrifter

om vad riskhanteringsplanerna enligt 12 § ska innehålla och hur de ska vara
utformade.

19 §

Om Myndigheten för samhällsskydd och beredskap finner att en fråga

som har konsekvenser för hantering av risken för översvämning även berör
Finland eller Norge på sätt som avses i artikel 8.5 i direktiv 2007/60/EG, ska
myndigheten underrätta regeringen om detta. Myndigheten ska samtidigt
lämna förslag på hur frågan bör lösas.

En länsstyrelse som uppmärksammar en fråga enligt första stycket ska un-

derrätta Myndigheten för samhällsskydd och beredskap om denna.

Denna förordning träder i kraft den 26 november 2009.

På regeringens vägnar

STEN TOLGFORS

Maria Hedegård
(Försvarsdepartementet)

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009