SFS 2009:963 Förordning om ändring i grundskoleförordningen (1994:1194)

090963.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i grundskoleförordningen (1994:1194);

utfärdad den 15 oktober 2009.

Regeringen föreskriver att 7 kap. 10 § grundskoleförordningen

(1994:1194)

1 ska ha följande lydelse.

7 kap.

10 §

2

�mnesprov ska användas i följande ämnen och årskurser för att

bedöma elevernas kunskaper i relation till målen i ämnet och, i årskurs 9,
även som stöd för betygssättning:

1. svenska, svenska som andraspråk och matematik i årskurs 3, 5 och 9,
2. engelska i årskurs 5 och 9, och
3. biologi, fysik eller kemi i årskurs 9.
�mnesprov ska genomföras i slutet av årskursen. Statens skolverk får

dock meddela föreskrifter om att ämnesprov som avser årskurs 9 får genom-
föras vid en annan tidpunkt.

Skolverket får meddela närmare föreskrifter om ämnesprov.
Föreskrifter om ämnesprov som avses i första stycket 3 ska utformas så att

varje elev deltar i prov i endast ett ämne och antalet provdeltagare så långt
som möjligt blir lika stort för varje ämnesprov.

Denna förordning träder i kraft den 1 december 2009.

På regeringens vägnar

JAN BJ�RKLUND

Claes Mårtensson
(Utbildningsdepartementet)

1 Förordningen omtryckt 1997:599.

2 Senaste lydelse 2008:845.

SFS 2009:963

Utkom från trycket
den 27 oktober 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009