SFS 2009:964 Förordning om ändring i specialskoleförordningen (1995:401)

090964.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i specialskoleförordningen (1995:401);

utfärdad den 15 oktober 2009.

Regeringen föreskriver att 8 kap. 10 § specialskoleförordningen

(1995:401) ska ha följande lydelse.

8 kap.

10 §

1

�mnesprov ska användas i följande ämnen och årskurser för att

bedöma elevernas kunskaper i relation till målen i ämnet och, i årskurs 10,
även som stöd för betygssättning:

1. svenska och matematik i årskurs 4, 6 och 10,
2. engelska i årskurs 6 och 10, och
3. biologi, fysik eller kemi i årskurs 10.
�mnesprov ska genomföras i slutet av årskursen. Statens skolverk får

dock meddela föreskrifter om att ämnesprov som avser årskurs 10 får
genomföras vid en annan tidpunkt.

Skolverket får meddela närmare föreskrifter om ämnesprov.
Föreskrifter om ämnesprov som avses i första stycket 3 ska utformas så att

varje elev deltar i prov i endast ett ämne.

Denna förordning träder i kraft den 1 december 2009.

På regeringens vägnar

JAN BJ�RKLUND

Claes Mårtensson
(Utbildningsdepartementet)

1 Senaste lydelse 2008:846.

SFS 2009:964

Utkom från trycket
den 27 oktober 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009