SFS 2009:965 Förordning om ändring i förordningen (1996:1206) om fristående skolor och viss enskild verksamhet inom skolområdet

090965.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1996:1206) om
fristående skolor och viss enskild verksamhet inom
skolområdet;

utfärdad den 15 oktober 2009.

Regeringen föreskriver att 1 a kap. 6 § förordningen (1996:1206) om fri-

stående skolor och viss enskild verksamhet inom skolområdet

1 ska ha följan-

de lydelse.

1 a kap.

6 §

2

Fristående grundskolor är skyldiga att delta i de ämnesprov som ska

användas inom det offentliga skolväsendet i årskurs 3, 5 och 9.

Statens skolverk får meddela närmare föreskrifter om deltagande i ämnes-

prov i biologi, fysik eller kemi i årskurs 9. Sådana föreskrifter ska utformas
så att varje elev deltar i prov i endast ett ämne och antalet provdeltagare så
långt som möjligt blir lika stort för varje ämnesprov.

Denna förordning träder i kraft den 1 december 2009.

På regeringens vägnar

JAN BJ�RKLUND

Claes Mårtensson
(Utbildningsdepartementet)

1 Förordningen omtryckt 2002:395.
Senaste lydelse av förordningens rubrik 2009:672.

2 Senaste lydelse 2008:848.

SFS 2009:965

Utkom från trycket
den 27 oktober 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009