SFS 2009:967 Lag om ändring i lagen (2008:717) om signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet

090967.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2008:717) om signalspaning i
försvarsunderrättelseverksamhet;

utfärdad den 15 oktober 2009.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om lagen (2008:717) om sig-

nalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet

dels att 1 och 3�12 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det i lagen ska införas åtta nya paragrafer, 2 a , 4 a , 5 a, 5 b, 10

a, 11 a, 11 b och 12 a §§, samt närmast före 1, 3, 4, 4 a, 7, 8, 9, 10, 11 a och
12 §§ nya rubriker av följande lydelse.

Signalspaningens omfattning

1 §

I försvarsunderrättelseverksamhet enligt lagen (2000:130) om för-

svarsunderrättelseverksamhet får den myndighet som regeringen bestämmer
(signalspaningsmyndigheten) inhämta signaler i elektronisk form vid signal-
spaning. Signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet får endast ske i de
fall regeringen eller en myndighet som anges i 4 § närmare har bestämt in-
riktningen av signalspaningen.

Signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet får ske endast i syfte att

kartlägga

1. yttre militära hot mot landet,
2. förutsättningar för svenskt deltagande i fredsfrämjande och humanitära

internationella insatser eller hot mot säkerheten för svenska intressen vid ge-
nomförandet av sådana insatser,

3. strategiska förhållanden avseende internationell terrorism och annan

grov gränsöverskridande brottslighet som kan hota väsentliga nationella in-
tressen,

4. utveckling och spridning av massförstörelsevapen, krigsmateriel och

produkter som avses i lagen (2000:1064) om kontroll av produkter med
dubbla användningsområden och av tekniskt bistånd,

5. allvarliga yttre hot mot samhällets infrastrukturer,
6. konflikter utomlands med konsekvenser för internationell säkerhet,
7. främmande underrättelseverksamhet mot svenska intressen, eller
8. främmande makts agerande eller avsikter av väsentlig betydelse för

svensk utrikes-, säkerhets- eller försvarspolitik.

Om det är nödvändigt för försvarsunderrättelseverksamheten får signaler i

elektronisk form inhämtas vid signalspaning även för att

1 Prop. 2008/09:201, bet. 2009/10:FöU3, rskr. 2009/10:3.

SFS 2009:967

Utkom från trycket
den 27 oktober 2009

background image

2

SFS 2009:967

1. följa förändringar i signalmiljön i omvärlden, den tekniska utveck-

lingen och signalskyddet, samt

2. fortlöpande utveckla den teknik och metodik som behövs för att bedriva

verksamhet enligt denna lag.

2 a §

Inhämtning får inte avse signaler mellan en avsändare och mottagare

som båda befinner sig i Sverige. Om sådana signaler inte kan avskiljas redan
vid inhämtningen, ska upptagningen eller uppteckningen förstöras så snart
det står klart att sådana signaler har inhämtats.

Första stycket tillämpas inte i fråga om signaler mellan sändare och motta-

gare på utländska statsfartyg, statsluftfartyg eller militära fordon.

Sökbegrepp

3 §

Inhämtning av signaler i tråd ska ske automatiserat. Sådan inhämtning

får avse endast signaler som identifierats genom sökbegrepp. �ven vid an-
nan automatiserad inhämtning ska sökbegrepp användas för identifiering av
signaler.

Sökbegreppen ska utformas och användas med respekt för enskildas per-

sonliga integritet och så att signalspaningen medför ett så begränsat integri-
tetsintrång som möjligt. För sökbegrepp som är direkt hänförliga till en viss
fysisk person gäller därutöver att de får användas endast om det är av syn-
nerlig vikt för verksamheten.

Inriktning

4 §

I lagen (2000:130) om försvarsunderrättelseverksamhet finns bestäm-

melser om regeringens och myndigheters inriktning av sådan verksamhet.
Inriktning av signalspaning får anges endast av regeringen, Regerings-
kansliet och Försvarsmakten.

Regeringen bestämmer inriktningen av den verksamhet som bedrivs enligt

1 § tredje stycket.

En inriktning av signalspaningen får inte avse endast en viss fysisk per-

son.

Tillstånd

4 a §

Signalspaningsmyndigheten ska ansöka om tillstånd hos Försvars-

underrättelsedomstolen för signalspaning enligt 1 §. En sådan ansökan ska
innehålla uppgifter om

1. det inhämtningsuppdrag som ansökan avser, med en närmare redo-

görelse för det behov som föranleder ansökan och uppgift om vilken inrikt-
ning uppdraget hänför sig till,

2. vilken eller vilka signalbärare avseende signaler i tråd som signalspa-

ningsmyndigheten behöver ha tillgång till för att fullgöra uppdraget,

3. de sökbegrepp eller kategorier av sökbegrepp som är avsedda att använ-

das vid inhämtningen,

4. vilken tid tillståndet ska gälla, och
5. de omständigheter i övrigt som myndigheten vill åberopa till stöd för

sin ansökan.

background image

3

SFS 2009:967

5 §

Tillstånd för signalspaning enligt visst inhämtningsuppdrag får lämnas

endast om

1. uppdraget är förenligt med lagen (2000:130) om försvarsunderrättelse-

verksamhet och denna lag,

2. syftet med inhämtningen inte kan tillgodoses på ett mindre ingripande

sätt,

3. uppdraget beräknas ge information vars värde är klart större än det inte-

gritetsintrång som inhämtning i enlighet med ansökan kan innebära,

4. de sökbegrepp eller kategorier av sökbegrepp som är avsedda att använ-

das är förenliga med 3 §, och

5. ansökan inte avser endast en viss fysisk person.

5 a §

I ett tillstånd ska anges

1. det inhämtningsuppdrag för vilket inhämtning får ske,
2. vilken eller vilka signalbärare avseende signaler i tråd som signalspa-

ningsmyndigheten ska få tillgång till för att fullgöra uppdraget,

3. vilka sökbegrepp eller kategorier av sökbegrepp som får användas vid

inhämtningen,

4. den tid som tillståndet avser, och
5. de villkor i övrigt som behövs för att begränsa intrånget i enskildas per-

sonliga integritet.

Ett tillstånd får ges för högst sex månader från dagen för beslutet och kan

efter förnyad prövning förlängas med högst sex månader i taget.

Om det för fullgörande av inhämtningsuppdrag för vilket tillstånd givits

uppstår behov av tillgång till ytterligare signalbärare eller användning av an-
dra tillståndspliktiga sökbegrepp, ska särskilt tillstånd sökas. Vid ansökan
och prövning gäller 4 och 5 §§ i tillämpliga delar. Ett sådant tillstånd ska ha
samma varaktighet som tillståndet för det inhämtningsuppdrag inom vilket
tillgång till signalerna behövs eller sökbegreppen är avsedda att användas.

5 b §

Om det kan befaras att inhämtande av Försvarsunderrättelsedom-

stolens tillstånd skulle medföra sådan fördröjning eller annan olägenhet som
är av väsentlig betydelse för något av de i 1 § angivna syftena, får tillstånd
till signalspaningen ges av den befattningshavare vid signalspanings-
myndigheten som regeringen föreskriver. Ett sådant tillstånd ska utformas i
enlighet med 5 a §.

Har tillstånd lämnats enligt första stycket ska åtgärden genast anmälas

skriftligen till Försvarsunderrättelsedomstolen. I anmälan ska skälen för åt-
gärden anges. Försvarsunderrättelsedomstolen ska skyndsamt pröva ärendet
och, om den finner att det inte finns skäl för åtgärden, upphäva eller ändra
beslutet. Om ett beslut enligt första stycket har upphört att gälla innan dom-
stolen har prövat ärendet, ska signalspaningsmyndigheten anmäla åtgärden
till kontrollmyndigheten.

Om Försvarsunderrättelsedomstolen upphäver eller ändrar ett beslut enligt

första stycket ska upptagning eller uppteckning av uppgifter som redan in-
hämtats omgående förstöras i den utsträckning upptagningen eller upp-
teckningen kan hänföras till ändringen.

6 §

Bestämmelser om Försvarsunderrättelsedomstolen finns i lagen

(2009:966) om Försvarsunderrättelsedomstol.

background image

4

SFS 2009:967

Förstöringsskyldighet

7 §

Upptagning eller uppteckning av uppgifter som inhämtats enligt denna

lag ska omgående förstöras om innehållet

1. berör en viss fysisk person och har bedömts sakna betydelse för verk-

samhet som avses i 1 §,

2. avser uppgifter för vilka tystnadsplikt gäller enligt 3 kap. 3 § tryckfri-

hetsförordningen eller 2 kap. 3 § yttrandefrihetsgrundlagen, eller som om-
fattas av efterforskningsförbudet i 3 kap. 4 § tryckfrihetsförordningen eller 2
kap. 4 § yttrandefrihetsgrundlagen,

3. omfattar uppgifter i meddelanden som avses i 27 kap. 22 § rättegångs-

balken, eller

4. avser uppgifter lämnade under bikt eller enskild själavård, såvida det

inte finns synnerliga skäl att behandla uppgifterna för syften som anges i 1 §
andra stycket.

Rapportering

8 §

Underrättelser med uppgifter som inhämtats enligt denna lag ska rap-

porteras till berörda myndigheter i enlighet med vad som föreskrivs i lagen
(2000:130) om försvarsunderrättelseverksamhet. Om uppgifterna berör en
viss fysisk person, får rapporteringen endast avse förhållanden som är av
betydelse i de hänseenden som anges i 1 § den lagen.

Internationellt samarbete

9 § I lagen (2000:130) om försvarsunderrättelseverksamhet finns bestäm-
melser om internationellt samarbete på försvarsunderrättelseområdet.

Signalspaningsmyndigheten får för den verksamhet som anges i 1 § tredje

stycket, enligt regeringens närmare bestämmande, etablera och upprätthålla
samarbete i signalspaningsfrågor med andra länder och internationella orga-
nisationer.

Kontroll

10 §

Den myndighet som regeringen bestämmer (kontrollmyndigheten)

ska kontrollera att denna lag följs. Kontrollen ska särskilt avse granskning av
sökbegrepp som avses i 3 §, förstöring av uppgifter som avses i 7 § samt rap-
portering enligt 8 §.

Myndigheten får besluta att viss inhämtning ska upphöra eller att upptag-

ning eller uppteckning av inhämtade uppgifter ska förstöras, om det vid kon-
troll framkommer att inhämtningen inte är förenlig med tillstånd meddelat
enligt denna lag.

Myndigheten ska ledas av en nämnd vars ledamöter utses av regeringen

för en bestämd tid, minst fyra år. Ordföranden och vice ordföranden ska vara
eller ha varit ordinarie domare. �vriga ledamöter ska utses bland personer
som föreslagits av partigrupperna i riksdagen.

10 a §

Kontrollmyndigheten är skyldig att på begäran av en enskild kon-

trollera om hans eller hennes meddelanden har inhämtats i samband med

background image

5

SFS 2009:967

signalspaning enligt denna lag och, om så är fallet, huruvida inhämtningen
och behandlingen av inhämtade uppgifter har skett i enlighet med lag. Kon-
trollmyndigheten ska underrätta den enskilde om att kontrollen har utförts.

11 §

Inom signalspaningsmyndigheten ska det finnas ett råd med uppgift

att utöva fortlöpande insyn i de åtgärder som vidtas för att säkerställa integri-
tetsskyddet i signalspaningsverksamheten. Rådets ledamöter utses av reger-
ingen för viss tid. Rådet ska rapportera sina iakttagelser till signal-
spaningsmyndighetens ledning och, om rådet finner att det finns skäl för det,
till kontrollmyndigheten.

Underrättelseskyldighet

11 a §

Om det vid signalspaning enligt denna lag har använts sökbegrepp

som är direkt hänförliga till en viss fysisk person, ska personen underrättas
om detta, om inte annat följer av 11 b §. Underrättelsen ska innehålla uppgift
om när inhämtningen skett och syftet med inhämtningen.

En underrättelse ska lämnas så snart det kan ske utan men för försvars-

underrättelseverksamheten, dock senast en månad efter att det inhämtnings-
uppdrag som föranlett inhämtningen avslutades.

11 b §

Underrättelse enligt 11 a § får skjutas upp, om sekretess hindrar att

underrättelsen lämnas. Har det på grund av sekretess inte kunnat lämnas nå-
gon underrättelse inom ett år från det att inhämtningsuppdraget avslutades,
behöver någon underrättelse inte lämnas.

En underrättelse ska inte lämnas om inhämtningen uteslutande avser

främmande makts förhållanden eller förhållanden mellan främmande mak-
ter.

�vriga bestämmelser

12 §

I lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation finns bestämmel-

ser om operatörers skyldighet att överföra signaler för att möjliggöra in-
hämtning enligt denna lag.

Endast kontrollmyndigheten ska ha rådighet över signalbärare inne-

hållande sådana signaler som överförs i enlighet med de bestämmelser som
avses i första stycket. Myndigheten ska ge signalspaningsmyndigheten till-
gång till signalbärare endast i den utsträckning det följer av tillstånd enligt
5 a eller 5 b §.

12 a §

I lagen (2007:259) om behandling av personuppgifter i Försvarets

radioanstalts försvarsunderrättelse- och utvecklingsverksamhet finns ytterli-
gare bestämmelser om behandlingen av inhämtade personuppgifter.

1. Denna lag träder i kraft den 1 december 2009.
2. Verksamhet som vid ikraftträdandet bedrivs med stöd av tillstånd med-

delade enligt äldre bestämmelser får bedrivas till dess att tiden för tillståndet
löper ut.

background image

6

SFS 2009:967

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009

På regeringens vägnar

STEN TOLGFORS

Maria Hedegård
(Försvarsdepartementet)