SFS 2009:968 Förordning med instruktion för Försvarsunderrättelsedomstolen

090968.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
med instruktion för
Försvarsunderrättelsedomstolen;

utfärdad den 15 oktober 2009.

Regeringen föreskriver följande.

Uppgifter m.m.

1 §

Bestämmelser om Försvarsunderrättelsedomstolens uppgifter, sam-

mansättning och domförhet finns i lagen (2009:966) om Försvarsunder-
rättelsedomstol.

Myndighetsförordningens tillämpning

2 §

Följande bestämmelser i myndighetsförordningen (2007:515) ska till-

lämpas på Försvarsunderrättelsedomstolen:

3 och 4 §§ om ledningens ansvar,
6 § om allmänna uppgifter,
8 § om myndighetens arbetsgivarpolitik,
19 § om kostnadsmässiga konsekvenser, och
21 § om myndighetens beslut.
Det som i dessa bestämmelser sägs om myndighetens ledning ska avse

domstolens ordförande i enlighet med bestämmelsen i 11 §. Bestämmelsen i
21 § myndighetsförordningen ska tillämpas endast i administrativa ärenden.

Organisation och ledning

3 §

Vid domstolen finns ett kansli.

4 §

I Försvarsunderrättelsedomstolen ska, förutom ordförande, vice ord-

förande och de särskilda ledamöter som anges i lagen (2009:966) om För-
svarsunderrättelsedomstol, en kanslichef finnas.

Försvarsunderrättelsedomstolens ordförande är domstolens administrative

chef.

Kanslichefen ska ansvara för beredningsverksamheten i domstolen.

5 §

Försvarsunderrättelsedomstolen får i arbetsordning meddela föreskrifter

om eller i ett enskilt fall besluta om domstolens organisation och formerna för
domstolens verksamhet.

SFS 2009:968

Utkom från trycket
den 27 oktober 2009

background image

2

SFS 2009:968

Handläggningen av målen

6 §

Bestämmelser om handläggningen av ansökningar om tillstånd till sig-

nalspaning finns i lagen (2009:966) om Försvarsunderrättelsedomstol och i
lagen (2008:717) om signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet.

7 §

Målen tas upp till beredning och föredragning i den ordning som de

kommit in, om inte omständigheterna motiverar en annan ordning. Ett mål
eller fråga som kommit upp i ett mål ska handläggas med förtur om målet
eller frågan av någon särskild anledning bör handläggas skyndsamt.

8 §

I fråga om protokoll i mål vid Försvarsunderrättelsedomstolen, regist-

rering av inkomna mål och aktbildning samt vad som hänger samman där-
med gäller förordningen (1979:575) om protokollföring m.m. vid de allmän-
na förvaltningsdomstolarna i tillämpliga delar.

9 §

Domstolens beslut ska expedieras till ansökande myndighet och till

Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamheten.

10 §

Försvarsunderrättelsedomstolen får i arbetsordning meddela före-

skrifter om eller i ett enskilt fall besluta om vem hos domstolen som får be-
gära in förklaringar, upplysningar eller yttranden samt utföra andra förbe-
redande åtgärder i målen.

Handläggningen av administrativa ärenden

11 §

Administrativa ärenden avgörs av domstolens ordförande om inte an-

nat följer av arbetsordningen.

Anställningar m.m.

12 §

Bestämmelser om anställning av ordförande samt förordnande av vice

ordförande och särskilda ledamöter finns i lagen (2009:966) om För-
svarsunderrättelsedomstol.

Anställningen som kanslichef beslutas av regeringen. Kanslichefen ska

vara lagfaren. Andra anställningar beslutas av Försvarsunderrättelsedom-
stolen.

För anställningar vid domstolen behöver inte 6 § anställningsförordningen

(1994:373) tillämpas.

13 §

Endast den som är svensk medborgare får vara anställd vid Försvars-

underrättelsedomstolen.

Denna förordning träder i kraft den 1 december 2009, då förordningen

(2008:924) med instruktion för Signalspaningsnämnden ska upphöra att gäl-
la.

background image

3

SFS 2009:968

På regeringens vägnar

STEN TOLGFORS

Maria Hedegård
(Försvarsdepartementet)

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009