SFS 2009:969 Förordning med instruktion för Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamheten

090969.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
med instruktion för Statens inspektion för
försvarsunderrättelseverksamheten;

utfärdad den 15 oktober 2009.

Regeringen föreskriver följande.

Uppgifter

Kontrollverksamhet

1 §

Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamheten har till upp-

gift att kontrollera försvarsunderrättelseverksamheten hos de myndigheter
som enligt förordningen (2000:131) om försvarsunderrättelseverksamhet
bedriver sådan verksamhet. Inspektionen ska kontrollera att dessa myn-
digheter, i den försvarsunderrättelseverksamhet som utförs, efterlever lagar
och förordningar samt i övrigt fullgör sina skyldigheter.

2 §

Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamheten är kontroll-

myndighet enligt lagen (2008:717) om signalspaning i försvarsunderrättelse-
verksamhet och har de uppgifter som framgår av den lagen.

3 §

Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamheten ska granska

behandlingen av uppgifter enligt lagen (2007:258) om behandling av per-
sonuppgifter i Försvarsmaktens försvarsunderrättelseverksamhet och mili-
tära säkerhetstjänst samt enligt lagen (2007:259) om behandling av person-
uppgifter i Försvarets radioanstalts försvarsunderrättelse- och utvecklings-
verksamhet.

4 §

Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamheten ska i kon-

trollverksamhet enligt 1 §

1. följa hur lagen (2000:130) om försvarsunderrättelseverksamhet och för-

ordningen (2000:131) om försvarsunderrättelseverksamhet tillämpas,

2. granska att försvarsunderrättelseverksamheten bedrivs i enlighet med

den inriktning som är bestämd,

3. granska de verksamheter där teknisk och personbaserad inhämtning av

underrättelser bedrivs med särskilda metoder,

4. granska övriga medel och metoder för inhämtning av underrättelser

som används, och

5. granska principer för rekrytering och utbildning av personal.

SFS 2009:969

Utkom från trycket
den 27 oktober 2009

background image

2

SFS 2009:969

5 §

Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamheten ska utöva sin

kontroll genom inspektioner och andra undersökningar hos de myndigheter
som avses i 1 §.

Inspektionen ska lämna dessa myndigheter de synpunkter och de förslag

till åtgärder som föranleds av kontrollverksamheten. Om det behövs, ska in-
spektionen också lämna dessa synpunkter och förslag om åtgärder till rege-
ringen.

Inspektionen ska senast den 1 mars varje år till regeringen lämna en rap-

port över föregående års granskningsverksamhet.

6 §

Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamheten har rätt att av

andra myndigheter få de upplysningar och det biträde som behövs för dess
verksamhet.

Verkställighetsuppgifter

7 §

Av 12 § lagen (2008:717) om signalspaning i försvarsunderrättelse-

verksamhet framgår att Statens inspektion för försvarsunderrättelseverk-
samheten ska verkställa beslut om tillgång till signalbärare.

Verkställighetsåtgärder får vidtas av den anställde vid inspektionen som

nämnden bestämmer.

Ledning

8 §

I 10 § tredje stycket lagen (2008:717) om signalspaning i försvars-

underrättelseverksamhet finns bestämmelser om Statens inspektion för för-
svarsunderrättelseverksamhetens ledning och sammansättningen av den
nämnd som leder myndigheten. Nämnden ska ha högst sju ledamöter.

9 §

Nämnden är beslutför när ordföranden och minst hälften av de andra

ledamöterna är närvarande.

10 §

Nämnden får i fråga om kontrollärenden enligt 10 a § lagen

(2008:717) om signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet, i arbets-
ordning eller genom ett särskilt beslut, lämna över till nämndens ordförande
eller vice ordförande att fatta beslut av enkel beskaffenhet. Ett sådant beslut
ska anmälas till nämnden på sätt och tid som nämnden bestämmer.

Organisation

11 §

Vid Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamheten finns

ett kansli.

Handläggning av ärenden om kontroll i myndighetens nämnd

12 §

Nämnden sammanträder i fråga om kontrollverksamheten på kallelse

av ordföranden. Nämnden ska dessutom sammanträda om någon ledamot
eller någon av de myndigheter som bedriver försvarsunderrättelseverk-
samhet begär det.

background image

3

SFS 2009:969

13 §

Vid handläggningen av ett ärende i kontrollverksamheten som kräver

särskild kompetens får nämnden förordna en sakkunnig person att biträda
nämnden.

14 §

Nämnden får ge den som kan lämna upplysningar i ett ärende tillfälle

att närvara vid ett sammanträde.

Den som har varit närvarande får av nämnden tillerkännas skälig ersätt-

ning av allmänna medel för sina inställelsekostnader.

15 §

Om nämnden i sin verksamhet uppmärksammar förhållanden som

kan utgöra brott, ska nämnden anmäla det till �&klagarmyndigheten (Riks-
åklagarens kansli) eller annan behörig myndighet. Om nämnden upp-
märksammar felaktigheter som kan medföra skadeståndsansvar för staten
gentemot en fysisk eller en juridisk person, ska nämnden anmäla det till Jus-
titiekanslern.

Om nämnden finner omständigheter som Datainspektionen bör uppmärk-

sammas på, ska nämnden anmäla det till inspektionen.

Nämnden ska samråda med den berörda myndigheten innan en sådan an-

mälan som avses i första och andra styckena lämnas. Till anmälan ska nämn-
den foga sin utredning. Efter det att anmälan har gjorts ska nämnden lämna
myndigheten det biträde som behövs.

Anställningar och uppdrag

16 §

Anställning som kanslichef beslutas av regeringen.

Undantag från myndighetsförordningen

17 §

Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamheten ska inte till-

lämpa 29 § myndighetsförordningen (2007:515) om ärendeförteckning.

Denna förordning träder i kraft den 1 december 2009, då förordningen

(2007:852) med instruktion för Försvarets underrättelsenämnd ska upphöra
att gälla.

På regeringens vägnar

STEN TOLGFORS

Maria Hedegård
(Försvarsdepartementet)

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009