SFS 2009:970 Förordning om ändring i förordningen (1991:1200) om anmälningsskyldighet vid vissa resor till utlandet

090970.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1991:1200) om
anmälningsskyldighet vid vissa resor till utlandet;

utfärdad den 15 oktober 2009.

Regeringen föreskriver att 3 a § förordningen (1991:1200) om anmäl-

ningsskyldighet vid vissa resor till utlandet ska ha följande lydelse.

3 a §

1

Anmälan enligt 1 § behöver inte göras av Försvarsmakten, För-

svarets radioanstalt, Försvarets materielverk eller Totalförsvarets forsk-
ningsinstitut när de bedriver sådan verksamhet som anges i lagen (2000:130)
om försvarsunderrättelseverksamhet. Försvarsmakten behöver inte heller gö-
ra en sådan anmälan när den bedriver militär säkerhetstjänst.

Denna förordning träder i kraft den 1 december 2009.

På regeringens vägnar

STEN TOLGFORS

Maria Hedegård
(Försvarsdepartementet)

1 Senaste lydelse 2000:907.

SFS 2009:970

Utkom från trycket
den 27 oktober 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009