SFS 2009:971 Förordning om ändring i förordningen (2000:131) om försvarsunderrättelseverksamhet

090971.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2000:131) om
försvarsunderrättelseverksamhet;

utfärdad den 15 oktober 2009.

Regeringen föreskriver att 6 och 9 §§ förordningen (2000:131) om för-

svarsunderrättelseverksamhet ska ha följande lydelse.

6 §

1

De myndigheter som anges i 2 § ska informera Statens inspektion för

försvarsunderrättelseverksamheten om de principer som tillämpas för sam-
arbete i underrättelsefrågor med andra länder och internationella organi-
sationer samt lämna uppgift om med vilka länder och organisationer sådant
samarbete sker. Myndigheterna ska sedan samarbetet etablerats informera
inspektionen om omfattningen av samarbetet och, när det bedöms vara moti-
verat, om resultatet, erfarenheterna och den fortsatta inriktningen av samar-
betet. Myndigheterna ska även i andra viktiga frågor som rör försvars-
underrättelseverksamhet lämna information till inspektionen. Försvars-
makten och Försvarets radioanstalt ska särskilt informera om innehållet i den
instruktion och de föreskrifter som gäller för den eller de enheter inom myn-
digheten som inhämtar underrättelser med särskilda metoder.

Om informationen som avses i första stycket inte har kunnat lämnas, ska

frågan utan dröjsmål anmälas för inspektionen. Myndigheterna ska lämna in-
formationen på det sätt inspektionen bestämmer.

Myndigheterna ska senast den 1 mars varje år lämna den delen av årsredo-

visningen och budgetunderlaget som rör försvarsunderrättelseverksamheten
till inspektionen.

9 §

2

I förordningen (2009:969) med instruktion för Statens inspektion för

försvarsunderrättelseverksamheten finns bestämmelser om inspektionens in-
syn i försvarsunderrättelseverksamheten.

Denna förordning träder i kraft den 1 december 2009.

På regeringens vägnar

STEN TOLGFORS

Maria Hedegård
(Försvarsdepartementet)

1 Senaste lydelse 2007:694.

2 Senaste lydelse 2007:862.

SFS 2009:971

Utkom från trycket
den 27 oktober 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009