SFS 2009:972 Förordning om ändring i förordningen (2008:923) om signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet

090972.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2008:923) om
signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet;

utfärdad den 15 oktober 2009.

Regeringen förskriver i fråga om förordningen (2008:923) om signal-

spaning i försvarsunderrättelseverksamhet

dels att 4 § ska upphöra att gälla,
dels att 2, 3 och 6 §§ ska ha följande lydelse.

2 §

Försvarets radioanstalt ska bedriva den verksamhet som avses i 1 §

lagen (2008:717) om signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet.

Beslut enligt 5 b § första stycket lagen om signalspaning i försvarsunder-

rättelseverksamhet får fattas av myndighetschefen i Försvarets radioanstalt
eller dennes ställföreträdare.

3 §

Försvarets radioanstalt ska till Statens inspektion för försvarsunder-

rättelseverksamheten redovisa sådana sökbegrepp enligt 3 § lagen
(2008:717) om signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet som är di-
rekt hänförliga till fysisk person och som används i signalspanings-
verksamheten. Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamheten får
meddela föreskrifter om i vilken omfattning sökbegrepp i övrigt ska redovi-
sas och på vilket sätt redovisningen ska ske.

6 §

Försvarets radioanstalt får för den verksamhet som anges i 1 § tredje

stycket lagen (2008:717) om signalspaning i försvarsunderrättelseverksam-
het samarbeta i signalspaningsfrågor med andra länder och internationella
organisationer endast under förutsättning att syftet med samarbetet är att tjä-
na den svenska statsledningen och den nationella säkerheten. De uppgifter
som myndigheten lämnar till andra länder och internationella organisationer
får inte vara till skada för svenska intressen.

Denna förordning träder i kraft den 1 december 2009.

På regeringens vägnar

STEN TOLGFORS

Maria Hedegård
(Försvarsdepartementet)

SFS 2009:972

Utkom från trycket
den 27 oktober 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009