SFS 2009:973 Förordning om ändring i förordningen (2007:261) om behandling av personuppgifter i Försvarets radioanstalts försvarsunderrättelse- och utvecklingsverksamhet

090973.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:261) om
behandling av personuppgifter i Försvarets
radioanstalts försvarsunderrättelse- och
utvecklingsverksamhet;

utfärdad den 15 oktober 2009.

Regeringen förskriver att 2 och 12 §§ förordningen (2007:261) om be-

handling av personuppgifter i Försvarets radioanstalts försvarsunderrättelse-
och utvecklingsverksamhet ska ha följande lydelse.

2 §

Vid Försvarets radioanstalt får det finnas uppgiftssamlingar för råma-

terial. Uppgiftssamlingarna får endast innehålla obearbetat och automatiskt
bearbetat material som har inhämtats i försvarsunderrättelseverksamheten
och utvecklingsverksamheten.

Personuppgifter i en uppgiftssamling för råmaterial ska gallras senast ett

år efter det att behandlingen av uppgifterna påbörjades.

12 §

Riksarkivet får, efter samråd med Försvarets radioanstalt, meddela fö-

reskrifter om att uppgifter och handlingar som ska gallras enligt 6 kap. 1 §
lagen (2007:259) om behandling av personuppgifter i Försvarets radioan-
stalts försvarsunderrättelse- och utvecklingsverksamhet eller denna förord-
ning ska bevaras. Sådana föreskrifter får dock inte omfatta personuppgifter
som ska gallras enligt 2 § andra stycket.

Riksarkivet får meddela föreskrifter om att uppgifter eller handlingar som

undantas från gallring ska överlämnas till en arkivmyndighet.

Denna förordning träder i kraft den 1 december 2009.

På regeringens vägnar

STEN TOLGFORS

Maria Hedegård
(Försvarsdepartementet)

SFS 2009:973

Utkom från trycket
den 27 oktober 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009