SFS 2009:974 Förordning med instruktion för Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut

090974.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
med instruktion för Sveriges meteorologiska och
hydrologiska institut;

utfärdad den 15 oktober 2009.

Regeringen föreskriver följande.

Uppgifter

1 §

Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut (SMHI) är förvalt-

ningsmyndighet för meteorologiska, klimatologiska, hydrologiska och ocea-
nografiska frågor.

2 §

SMHI ska ta fram beslutsunderlag som bidrar till en god samhällspla-

nering, till att minska sårbarheten i samhället och till att miljökvalitetsmålen
nås.

3 §

SMHI ska förvalta och utveckla den svenska meteorologiska, hydro-

logiska och oceanografiska infrastrukturen och därigenom inhämta och för-
medla kunskaper om landets meteorologiska, klimatologiska, hydrologiska
och oceanografiska förhållanden.

4 §

SMHI ska bedriva tillämpad forskning och utveckling inom meteoro-

logi och klimatologi.

SMHI får bedriva tillämpad forskning och utveckling inom hydrologi och

oceanografi.

5 §

SMHI ska inom sitt verksamhetsområde särskilt

1. svara för den allmänna meteorologiska, klimatologiska, hydrologiska

och oceanografiska tjänsten,

2. svara för varningstjänster och aktivt samverka med berörda myndig-

heter,

3. producera och förmedla meteorologiskt, klimatologiskt, hydrologiskt

och oceanografiskt beslutsunderlag,

4. sammanställa och förmedla information om klimatförändringar,
5. ha beredskap och biträda berörda myndigheter vid allvarliga störningar

i samhället,

6. öka samhällsnyttan med sin verksamhet genom att bedriva uppdrags-

verksamhet gentemot andra myndigheter och genom att bedriva affärsverk-
samhet på företagsekonomiska grunder,

SFS 2009:974

Utkom från trycket
den 27 oktober 2009

background image

2

SFS 2009:974

7. samarbeta med svenska myndigheter och med utländska organisationer

inom och utom Europeiska unionen, och

8. samråda med Försvarsmakten i frågor av allmän militär betydelse.

6 §

SMHI ska företräda Sverige i den världsmeteorologiska organisationen

(World Meteorological Organization, WMO), det europeiska vädersatellit-
samarbetet (The European Organization for the Exploitation of Meteoro-
logical Satellites, EUMETSAT) och det europeiska centret för medellånga
prognoser (The European Centre for Medium-Range Weather Forecasts,
ECMWF).

7 §

SMHI bör ta till vara möjligheten att, inom ramen för full kostnads-

täckning, bedriva tjänsteexport som är direkt kopplad till myndighetens
verksamhetsområde och som ligger inom ramen för det uppdrag som anges i
denna instruktion, annan förordning eller i beslut som regeringen fattat.

Ledning

8 §

SMHI leds av en myndighetschef.

Insynsråd

9 §

Vid SMHI ska det finnas ett insynsråd med högst tio ledamöter.

Anställning som myndighetschef

10 §

Generaldirektören är myndighetschef.

Personalfrågor

11 §

Vid SMHI ska det finnas en personalansvarsnämnd.

12 §

SMHI ska tillämpa personalföreträdarförordningen (1987:1101).

Avgifter

13 §

SMHI får ta ut ersättning för utförda uppdrag. Grunderna för ersätt-

ningen bestäms av SMHI.

Undantag från myndighetsförordningen

14 §

SMHI omfattas inte av bestämmelserna om ärendeförteckning i 29 §

myndighetsförordningen (2007:515).

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2010, då förordningen

(2007:1053) med instruktion för Sveriges meteorologiska och hydrologiska
institut ska upphöra att gälla.

background image

3

SFS 2009:974

På regeringens vägnar

ANDREAS CARLGREN

Egon Abresparr
(Miljödepartementet)

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009