SFS 2009:975 Förordning med instruktion för Vetenskapsrådet

090975.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
med instruktion för Vetenskapsrådet;

utfärdad den 22 oktober 2009.

Regeringen föreskriver följande.

Uppgifter

1 §

Vetenskapsrådet ska ge stöd till grundläggande forskning av högsta

vetenskapliga kvalitet inom samtliga vetenskapsområden.

Vetenskapsrådet ska
1. främja den svenska grundforskningens kvalitet och förnyelse,
2. stödja forskarinitierad forskning,
3. initiera och stödja ämnesövergripande satsningar på forskning,
4. initiera och stödja strategiska satsningar inom forskning,
5. initiera och stödja satsningar på konstnärlig forskning och konstnärligt

utvecklingsarbete,

6. samverka nationellt och internationellt med andra myndigheter och

organisationer som bedriver och finansierar forskning,

7. i samverkan med universitet och högskolor medverka till att skapa goda

forskningsmiljöer och främja en prioritering av forskarutbildning och forsk-
ning av hög kvalitet,

8. långsiktigt planera tillgången till infrastruktur för forskning,
9. medverka i och främja det svenska deltagandet i Europeiska unionens

verksamhet inom forskning och teknisk utveckling,

10. främja och ta initiativ till internationellt forskningssamarbete och erfa-

renhetsutbyte,

11. övergripande ansvara för samordning av kommunikation om forsk-

ning och forskningsresultat,

12. ansvara för kommunikation om forskning och forskningsresultat inom

sina områden,

13. ta initiativ till att etiska frågor uppmärksammas vid forskning och för-

medla information om forskningsetiska frågor,

14. främja jämställdhet mellan kvinnor och män inom sitt verksamhets-

område,

15. rapportera i vilken utsträckning hänsyn tagits till könsspecifika för-

hållanden inom Vetenskapsrådets ämnesområden,

16. främja forskares rörlighet och forskare i början av sin karriär, och
17. svara för utbildning av ledamöter och ersättare i Centrala etikpröv-

ningsnämnden och de regionala etikprövningsnämnderna.

SFS 2009:975

Utkom från trycket
den 3 november

background image

2

SFS 2009:975

2 §

Vetenskapsrådet ska särskilt

1. fördela medel till forskning,
2. fördela medel till dyrbar vetenskaplig utrustning, nationella forsknings-

anläggningar, internationella åtaganden och högpresterande datorsystem,

3. utvärdera forskning och bedöma forskningen och dess vetenskapliga

kvalitet och betydelse,

4. följa utvecklingen av svensk och internationell forskning,
5. ansvara för kommunikationssystemet Swedish University Computer

Network (SUNET) och beakta de intressen som forskningen och andra
berörda har,

6. genomföra forskningspolitiska analyser och ge regeringen råd i forsk-

ningspolitiska frågor, och

7. bedriva långsiktig planering av forskning inom polarområdena i sam-

verkan med Polarforskningssekretariatet.

Ledning

3 §

Vetenskapsrådet leds av en styrelse.

4 §

Styrelsen ska bestå av nio ledamöter.

Organisation

5 §

Vetenskapsrådet ska tillsammans med Verket för innovationssystem,

Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande och
Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap ingå i en samordnings-
grupp bestående av myndighetscheferna. Gruppen ska samverka och gemen-
samt utarbeta analyser, strategier och forskningsprogram samt i övrigt ta ini-
tiativ för att utveckla och förnya formerna för forskningsverksamheten.

6 §

Av 5 § förordningen (2007:1068) med instruktion för Centrala etik-

prövningsnämnden framgår att Vetenskapsrådet ska upplåta lokaler och se
till att kansligöromål, föredragning av ärenden och därmed sammanhäng-
ande uppgifter utförs.

7 §

Vetenskapsrådet ska sträva efter en jämn könsfördelning i berednings-

organisationen.

Råd och kommittéer

8 §

Inom Vetenskapsrådet finns följande råd och kommittéer:

� �mnesrådet för humaniora och samhällsvetenskap, som i de ärenden

som Vetenskapsrådet bestämmer, beslutar om fördelning av medel till forsk-
ning inom humaniora, samhällsvetenskap, religionsvetenskap och rättsve-
tenskap,

� �mnesrådet för medicin och hälsa, som i de ärenden som Vetenskaps-

rådet bestämmer, beslutar om fördelning av medel till forskning, såväl
grundforskning som tillämpad forskning, bland annat i syfte att överbrygga
avståndet mellan experimentell biomedicinsk forskning och patientnära
forskning inom medicin, inklusive vårdvetenskap, odontologi och farmaci,

background image

3

SFS 2009:975

� �mnesrådet för naturvetenskap och teknikvetenskap, som i de ärenden

som Vetenskapsrådet bestämmer, beslutar om fördelning av medel till forsk-
ning inom naturvetenskap, matematik och teknikvetenskap,

� Rådet för forskningens infrastrukturer, som i de ärenden som Veten-

skapsrådet bestämmer, beslutar om fördelning av medel till forskningens
infrastrukturer,

� Utbildningsvetenskapliga kommittén, som i de ärenden som Veten-

skapsrådet bestämmer, beslutar om fördelning av medel till forskning och ut-
bildning på forskarnivå som bedrivs i anslutning till lärarutbildning och som
svarar mot behoven inom lärarutbildningen och den pedagogiska yrkesverk-
samheten,

� Kommittén för konstnärlig forskning och konstnärligt utvecklings-

arbete, som i de ärenden som Vetenskapsrådet bestämmer, beslutar om för-
delning av medel till konstnärlig forskning och konstnärligt utvecklingsar-
bete, och

� de ytterligare kommittéer som Vetenskapsrådet bestämmer.

9 §

Råden och kommittéerna svarar för sina beslut och sin verksamhet in-

för Vetenskapsrådet och ska i sina beslut följa de principiella och strategiska
beslut som fattats av Vetenskapsrådet.

10 §

Varje råd och kommitté ska på begäran av Vetenskapsrådet upprätta

underlag till myndighetens beslut i principiella och strategiska frågor och får
på eget initiativ väcka sådana frågor hos myndigheten.

�mnesråden

11 §

Varje ämnesråd ska bestå av nio ledamöter, utom ämnesrådet för

medicin och hälsa som ska bestå av elva ledamöter. I ämnesrådet för medi-
cin och hälsa ska det ingå minst en ledamot från vårdsektorn och minst en
ledamot från läkemedelsindustrin eller den biotekniska industrin.

12 §

Ett ämnesråd är beslutfört när en majoritet av ledamöterna är närva-

rande.

13 §

Om ett ärende är så brådskande att ämnesrådet inte hinner samman-

träda för att behandla det får ärendet avgöras genom kontakter mellan ordfö-
randen och de andra ledamöterna.

Rådet för forskningens infrastrukturer

14 §

Rådet för forskningens infrastrukturer ska bestå av en ordförande och

det antal andra ledamöter som Vetenskapsrådet bestämmer. Vetenskapsrådet
ska utse ordföranden och övriga ledamöter. Flertalet av ledamöterna ska vara
forskare.

Kommittéer

15 §

Utbildningsvetenskapliga kommittén ska bestå av en ordförande och

det antal andra ledamöter som Vetenskapsrådet bestämmer. Vetenskapsrådet

background image

4

SFS 2009:975

ska utse ordföranden och övriga ledamöter. Flertalet av ledamöterna ska vara
forskare.

16 §

Kommittén för konstnärlig forskning och konstnärligt utvecklings-

arbete ska bestå av en ordförande och det antal ledamöter som Vetenskaps-
rådet bestämmer. Vetenskapsrådet ska utse ordföranden och övriga leda-
möter. Flertalet av ledamöterna ska vara verksamma inom konstnärlig forsk-
ning eller konstnärligt utvecklingsarbete vid ett universitet eller en högskola.

Anställningar och uppdrag

17 §

Generaldirektören är myndighetschef.

18 §

Sex av ledamöterna i Vetenskapsrådets styrelse ska utses enligt för-

ordningen (2009:976) om elektorsförsamling vid forskningsråd och ämnes-
råd. Dessa ledamöter ska ha hög vetenskaplig kompetens.

Tre av ledamöterna i Vetenskapsrådets styrelse, däribland ordföranden,

ska utses av regeringen.

19 §

Styrelsens ordförande och övriga ledamöter, utom generaldirektören,

ska utses för tre år. Ingen får utses till ledamot för mer än två mandatperio-
der i följd.

Om det uppstår en vakans för en ledamot som utsetts enligt förordningen

(2009:976) om elektorsförsamling vid forskningsråd och ämnesråd, ska
regeringen efter förslag av Vetenskapsrådet utse en ny ledamot för åter-
stående delen av mandatperioden.

20 §

Nio ledamöter i respektive ämnesråd ska utses enligt förordningen

(2009:976) om elektorsförsamling vid forskningsråd och ämnesråd. Dessa
ledamöter ska ha hög vetenskaplig kompetens.

En ledamot från vårdsektorn och en ledamot från läkemedelsindustrin

eller den biotekniska industrin i ämnesrådet för medicin och hälsa ska utses
av regeringen.

21 §

�mnesrådens ledamöter ska utses för tre år. En person får inte utses

till ledamot för mer än två mandatperioder i följd.

Om det uppstår en vakans för en ledamot som utsetts enligt förordningen

(2009:976) om elektorsförsamling vid forskningsråd och ämnesråd, ska
regeringen efter förslag av Vetenskapsrådet utse en ny ledamot för åter-
stående delen av mandatperioden.

22 §

För vart och ett av de tre ämnesområdena humaniora och samhällsve-

tenskap, medicin och hälsa samt natur- och teknikvetenskap och för forsk-
ningens infrastrukturer ska det finnas en huvudsekreterare med hög veten-
skaplig kompetens. Huvudsekreteraren ska även tillföra nödvändig kompe-
tens och erfarenhet inom respektive ämnesområdes verksamhet.

Huvudsekreterare ska anställas för en bestämd tid. Den sammanlagda

anställningstiden får överstiga sex år bara om det finns särskilda skäl.

background image

5

SFS 2009:975

23 §

Anställningar som professor, forskare och forskarassistent beslutas

enligt förordningen (2000:1472) om anställningar beslutade av forsknings-
råd.

Medelsfördelning

24 §

Ett beslut av Vetenskapsrådet eller ett råd eller en kommitté inom

Vetenskapsrådet om att bevilja medel får avse högst sex år och ska förenas
med villkor för medlens användning. Av beslutet ska det framgå vem som är
mottagare av medlen och att mottagaren ansvarar för att medlen används en-
ligt de villkor som ställs.

Om den verksamhet som beviljats medel inte uppfyller ställda krav, får

Vetenskapsrådet eller det råd eller den kommitté inom Vetenskapsrådet som
beviljat medel besluta att medel inte längre ska betalas ut. En upplysning om
detta ska tas in i beslutet att bevilja medel.

25 §

Vetenskapsrådet får, efter att ha hört de myndigheter som förvaltar

medel som Vetenskapsrådet eller ett råd eller en kommitté inom Vetenskaps-
rådet beslutar om, meddela föreskrifter om

1. vilka uppgifter som ska lämnas vid ansökan om medel,
2. villkoren för disposition och redovisning av medlen, och
3. skyldigheten för mottagaren att till Vetenskapsrådet lämna en redogö-

relse för den verksamhet för vilken medlen betalas.

Personalansvarsnämnd

26 §

Vid Vetenskapsrådet ska det finnas en personalansvarsnämnd.

Tillämpligheten av vissa förordningar

27 §

Vetenskapsrådet ska tillämpa förordningen (2009:976) om elektors-

församling vid forskningsråd och ämnesråd och personalföreträdarförord-
ningen (1987:1101).

�verklagande

28 §

I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om över-

klagande hos allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut enligt 24 §
andra stycket får inte överklagas.

1. Denna förordning träder i kraft den 10 november 2009, då förordningen

(2007:1397) med instruktion för Vetenskapsrådet ska upphöra att gälla.

2. Den som enligt äldre föreskrifter har utsetts till ledamot till och med

den 31 december 2009 kvarstår som ledamot i styrelsen till dess att ny
styrelse har utsetts, dock längst till och med den 31 mars 2010.

På regeringens vägnar

TOBIAS KRANTZ

Claes Mårtensson
(Utbildningsdepartementet)

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009