SFS 2009:976 Förordning om elektorsförsamling vid forskningsråd och ämnesråd

090976.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om elektorsförsamling vid forskningsråd och
ämnesråd;

utfärdad den 22 oktober 2009.

Regeringen föreskriver följande.

1 kap. Inledande bestämmelser

1 §

I denna förordning avses med

� forskningsråd: Vetenskapsrådet, Forskningsrådet för arbetsliv och

socialvetenskap samt Forskningsrådet för miljö, areella näringar och sam-
hällsbyggande,

� ämnesråd: de ämnesråd som finns inom Vetenskapsrådet enligt förord-

ningen (2009:975) med instruktion för Vetenskapsrådet.

2 §

Denna förordning innehåller bestämmelser om hur elektorer till elek-

torsförsamlingar väljs och utses, samt bestämmelser om elektorsförsamling-
arnas val av ledamöter till

� styrelsen för Vetenskapsrådet,
� ämnesråden,
� styrelsen för Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap, och
� forskarrådet för Forskningsrådet för miljö, areella näringar och sam-

hällsbyggande.

3 §

Det ska finnas en elektorsförsamling för varje forskningsråd och en

gemensam elektorsförsamling för ämnesråden. Elektorsförsamlingarna ska
välja de ledamöter som inte utses av regeringen.

Elektorsförsamlingarna för Forskningsrådet för arbetsliv och socialveten-

skap samt för Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhälls-
byggande ska även välja personliga ersättare för de valda ledamöterna.

2 kap. Elektorsförsamlingen för Vetenskapsrådets styrelse

1 §

Elektorsförsamlingen för Vetenskapsrådets styrelse ska bestå av 165

elektorer.

Elektorerna ska utses genom val.

SFS 2009:976

Utkom från trycket
den 3 november 2009

2

SFS 2009:976

Val av elektorer

Valkretsar

2 §

Val av elektorer ska beredas och förrättas inom de valkretsar som

anges i bilagan till denna förordning. Inom varje valkrets ansvarar ett univer-
sitet för att val av elektorer genomförs:


Valkrets 1: Uppsala universitet
Valkrets 2: Lunds universitet
Valkrets 3: Stockholms universitet
Valkrets 4: Göteborgs universitet
Valkrets 5: Umeå universitet
Valkrets 6: Linköpings universitet

Rösträtt

3 §

Röstberättigad vid ett elektorsval är den som

1. är professor vid ett universitet eller en högskola,
2. är annan lärare vid ett universitet eller en högskola, om det för anställ-

ningen krävs doktorsexamen eller motsvarande vetenskaplig kompetens,

3. har en anställning som främst avser forskning vid Institutet för rymd-

fysik, eller

4. arbetar vid ett lärosäte i enlighet med bestämmelserna i förordningen

(2000:1472) om anställningar vid forskningsråd.

Dessutom är den röstberättigad som den 1 november året före valåret hade

en anställning inom Vetenskapsrådets verksamhetsområde och som har av-
lagt doktorsexamen eller har förvärvat motsvarande kompetens, om anställ-
ningen bekostades av externa medel som förvaltades för forskningsändamål
av ett universitet eller en högskola.

För rösträtt krävs också att
1. anställningen avser minst halvtid,
2. anställningen gäller tills vidare eller för en viss tid som inte är kortare

än två år, och

3. minst fyrtio procent av arbetet finns inom verksamhetsområdet för det

forskningsråd eller ämnesråd som valet gäller.

Vid Sveriges lantbruksuniversitet är de personer röstberättigade som en-

ligt 3 kap. 2 § förordningen (1993:221) för Sveriges lantbruksuniversitet är
röstberättigade vid val av ledamöter till fakultetsnämnden. För att en person
ska vara röstberättigad krävs också att minst fyrtio procent av hans eller
hennes arbete finns inom Vetenskapsrådets verksamhetsområde.

4 §

Styrelsen för varje universitet eller högskola samt insynsrådet vid Insti-

tutet för rymdfysik avgör vilka personer som ska vara röstberättigade enligt
3 §.

Fördelning av elektorer

5 §

De elektorer som ska ingå i elektorsförsamlingen för Vetenskapsrådets

styrelse ska väljas enligt följande tabell.

3

SFS 2009:976

Ersättare

6 §

För varje elektor ska det finnas en ersättare.

Valbarhet

7 §

Valbar som elektor och ersättare är den som är röstberättigad när valet

förrättas.

Valförrättning

8 §

Styrelsen för det universitet som enligt 2 § ansvarar för valets genom-

förande i en valkrets beslutar efter att ha hört övriga myndigheter inom val-
kretsen om valet ska förrättas vid sammanträde eller på något annat sätt.

Valet ska genomföras på ett sådant sätt att valhemlighet bibehålls. Om val

av ersättare genomförs vid sammanträde, kan dock valet ske med acklama-
tion.

Röstning

9 §

Varje röstande ska ange lika många namn på valbara personer som an-

talet elektorer i valkretsen. I annat fall är rösterna ogiltiga. Varje röstande
ska rangordna namnen.

10 §

De rangordnade får ett röstetal som minskar med en röst för varje pla-

cering från den först rangordnade som får lika många röster som antalet
elektorer i valkretsen och till den sist rangordnade som får en röst.

De som fått flest röster är valda till elektorer. När flera personer har fått

lika många röster, ska lotten fälla utslaget.

�mnesrådens
verksamhetsområden

Valkrets

Antal elektorer

Humaniora-

1

10

samhällsvetenskap

2

10

3

10

4

10

5

6

6

4

Medicin och hälsa

1

7

2

7

3

10

4

7

5

6

6

4

Natur- och

1

13

teknikvetenskap

2

13

3

17

4

13

5

12

6

6

background image

4

SFS 2009:976

11 §

Sedan valet av elektorer har förrättats ska de röstberättigade för varje

elektor välja en personlig ersättare. Varje röstande ska ange ett namn. Den
som fått flest antal röster är vald. När flera personer har fått lika många rös-
ter, ska lotten fälla utslaget.

Protokoll

12 §

Protokoll ska föras över valet av elektorer till en elektorsförsamling.

Protokollet ska innehålla namnen på de valda elektorerna och ersättarna.

Utdrag ur protokollet ska sändas till var och en av de valda elektorerna

och ersättarna, till universiteten, högskolorna och övriga myndigheter i val-
kretsen samt till Vetenskapsrådet.

Elektorsförsamlingen

13 §

Elektorsförsamlingen ska inom sig utse en ordförande.

Elektorsförsamlingen ska vid ett särskilt sammanträde utse en valbered-

ning.

Valberedningens förslag

14 §

Valberedningen för styrelsen för Vetenskapsrådet ska senast två

veckor före valet föreslå ledamöter.

15 §

Valberedningens förslag till ledamöter ska ha en sammansättning som

är representativ i förhållande till verksamhetsområdena för Vetenskapsrådet.
Förslaget till ledamöter ska vidare, om det inte finns särskilda skäl, bestå till
hälften av kvinnor och till hälften av män.

16 §

Valberedningen ska genast underrätta elektorerna och deras ersättare

om sitt förslag.

Valsammanträde

17 §

Elektorsförsamlingens val av ledamöter ska ske vid ett gemensamt

valsammanträde. Elektorsförsamlingen ska sammanträda på en tid och plats
som bestäms av Vetenskapsrådet.

�r en elektor förhindrad att delta i ett sammanträde, ska elektorn anmäla

detta till Vetenskapsrådet, som uppmanar ersättaren att träda in i elektorns
ställe.

Vid ett valsammanträde ska församlingen utse två personer att justera pro-

tokollet.

18 §

Vid valsammanträdet ska valberedningens förslag presenteras. Varje

ledamot av elektorsförsamlingen får föreslå ledamöter.

Ett val får endast avse en sådan person som har tagits upp i valberedning-

ens förslag eller som har föreslagits vid sammanträdet.

5

SFS 2009:976

Val

19 §

Vetenskapsrådets styrelse ska bestå av nio ledamöter, varav sex utses

enligt denna förordning. Det ska inte finnas några ersättare för ledamöterna i
Vetenskapsrådets styrelse.

De elektorer som är valda inom verksamhetsområdet för ämnesråden

humaniora-samhällsvetenskap och medicin och hälsa väljer var sin ledamot
till Vetenskapsrådets styrelse och de elektorer som är valda inom verksam-
hetsområdet för ämnesrådet för natur- och teknikvetenskap väljer två leda-
möter till Vetenskapsrådets styrelse.

Därefter väljer hela elektorsförsamlingen två ledamöter till Vetenskaps-

rådets styrelse.

20 §

En person kan endast väljas till ledamot eller ersättare i en styrelse

eller ett råd som omfattas av denna förordning.

En huvudsekreterare vid ett ämnesråd inom Vetenskapsrådet får inte vara

ledamot i styrelsen för Vetenskapsrådet.

21 §

Valet av ledamöter ska ske med slutna valsedlar.

22 §

En giltig valsedel för de ledamöter i styrelsen för Vetenskapsrådet

som väljs av elektorer valda inom verksamhetsområdet för ämnesråd, ska
innehålla ett namn beträffande verksamhetsområdet för vart och ett av
ämnesråden för humaniora-samhällsvetenskap och medicin och hälsa och
två namn för verksamhetsområdet för ämnesrådet för natur- och teknik-
vetenskap.

En giltig valsedel för de ledamöter i styrelsen för Vetenskapsrådet som

väljs av hela elektorsförsamlingen för Vetenskapsrådet ska innehålla två
namn.

23 §

Till ledamöter är de personer valda vilkas namn förekommer på de

flesta valsedlarna. Om två eller flera namn förekommer på lika många val-
sedlar ska lotten fälla utslaget.

24 §

�ver elektorsförsamlingens val ska det föras ett protokoll. Protokollet

ska innehålla namnen på de valda ledamöterna. Protokollet ska skrivas under
av ordföranden och de två personer som har valts att justera protokollet.

Utdrag ur protokollet ska sändas till var och en av de valda ledamöterna,

till Vetenskapsrådet samt till regeringen.

�verklagande

25 §

Beslut enligt detta kapitel får inte överklagas.

3 kap. Elektorsförsamlingarna för ämnesråden, Forskningsrådet
för arbetsliv och socialvetenskap samt Forskningsrådet för
miljö, areella näringar och samhällsbyggande

1 §

Elektorsförsamlingen för ämnesråden ska bestå av 165 elektorer, varav

55 elektorer för ämnesrådet för humaniora och samhällsvetenskap, 55 elek-
torer för ämnesrådet för medicin och hälsa samt 55 elektorer för ämnesrådet
för natur- och teknikvetenskap.

6

SFS 2009:976

Elektorsförsamlingen för Forskningsrådet för arbetsliv och socialveten-

skap ska bestå av 55 elektorer och elektorsförsamlingen för Forskningsrådet
för miljö, areella näringar och samhällsbyggande av 55 elektorer.

Elektorer

Regioner

2 §

Beslut att utse elektorer ska beredas inom de regioner som anges i bila-

gan till denna förordning. Inom varje region ansvarar ett universitet för att
elektorer utses:


Region 1: Uppsala universitet
Region 2: Lunds universitet
Region 3: Stockholms universitet
Region 4: Göteborgs universitet
Region 5: Umeå universitet
Region 6: Linköpings universitet

Behörighet att utse elektorer

3 §

Elektorerna ska utses av

1. de vetenskapligt kompetenta lärare som är ledamöter i fakultets-

nämnder,

2. de vetenskapligt kompetenta lärare som är ledamöter i andra motsva-

rande organ vid de högskolor och övriga myndigheter som anges i bilagan
till denna förordning, och

3. de lärare som arbetar inom konstnärlig verksamhet och är ledamöter i

nämnden för konstnärligt utvecklingsarbete vid en högskola med konstnärlig
utbildning.

De högskolor som varken har fakultetsnämnd eller motsvarande organ

och övriga myndigheter som anges i bilagan till denna förordning får, om det
behövs, utse en särskild valkommitté som utser elektorer. Valkommittén bör
bestå av personer som enligt 2 kap. 6 § högskolelagen (1992:1434) och
3 kap. 3 § högskoleförordningen (1993:100) får delta i val till en fakultets-
nämnd eller motsvarande organ.

Fördelning av elektorer inom regionen

4 §

Det universitet som enligt 2 § ansvarar för att elektorer utses i en

region ska i ett skriftligt beslut, efter att ha hört de universitet, högskolor och
övriga myndigheter som enligt bilagan till denna förordning ingår i regionen,
bestämma om fördelningen av elektorer inom regionen och om hur elektorer
i övrigt ska utses.

Fördelningen av elektorer inom regionen bör
� vara representativ i förhållande till antalet vetenskapligt kompetenta

lärare och lärare som arbetar inom konstnärlig verksamhet vid respektive
högskola eller övriga myndigheter inom regionen,

� ha en representativ ämnesmässig spridning, och
� vara jämn mellan könen.

7

SFS 2009:976

Fördelning av elektorer mellan regioner

5 §

Elektorerna som ska ingå i elektorsförsamlingen fördelas enligt följan-

de tabell.

Elektorsförsamling för ämnesråden

Elektorsförsamling för Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap
Region Antal elektorer
1 6
2 11
3 12
4 15
5 7
6 4

Elektorsförsamling för Forskningsrådet för miljö, areella näringar och sam-
hällsbyggande

Region Antal elektorer
1 20
2 8
3 5
4 16
5 4
6 2

Ersättare

6 §

För varje elektor ska det finnas en personlig ersättare.

�mnesområde

Region

Antal elektorer

Humaniora-

1

11

samhällsvetenskap

2

11

3

13

4

11

5

6

6

3

Medicin och hälsa

1

6

2

9

3

23

4

7

5

6

6

4

Natur- och

1

12

teknikvetenskap

2

11

3

11

4

10

5

6

6

5

background image

8

SFS 2009:976

Behörighet

7 §

Behörig att vara elektor och ersättare är den som får delta i val till

1. fakultetsnämnd enligt 2 kap. 6 § andra stycket högskolelagen

(1992:1434),

2. nämnden för konstnärligt utvecklingsarbete enligt 3 kap. 6 § andra

stycket högskoleförordningen (1993:100), och

3. andra motsvarande organ vid de högskolor och övriga myndigheter som

anges i bilagan till denna förordning.

Vid Försvarshögskolan är de personer behöriga som enligt 3 kap. 2 §

andra stycket förordningen (2007:1164) för Försvarshögskolan är röstberät-
tigade vid val av ledamöter till forsknings- och utbildningsnämnden.

Vid Sveriges lantbruksuniversitet är de personer behöriga som enligt

3 kap. 2 § förordningen (1993:221) för Sveriges lantbruksuniversitet är röst-
berättigade vid val av ledamöter till fakultetsnämnden.

8 §

För att en person som avses i 7 § ska vara behörig krävs också att minst

fyrtio procent av hans eller hennes arbete utförs inom verksamhetsområdet
för det forskningsråd eller ämnesråd som personen ska delta i val till.

9 §

En person kan inte samtidigt vara elektor eller ersättare i mer än en

elektorsförsamling.

10 §

Varje universitet eller högskola samt övriga myndigheter som anges i

bilagan till denna förordning avgör om de personer som föreslagits som
elektorer och ersättare är behöriga enligt 7�8 §§.

Protokoll

11 §

Protokoll ska föras vid sammanträde där elektorer utses till en elek-

torsförsamling. Namnen på de utsedda elektorerna och ersättarna ska proto-
kollföras. De universitet som anges i 2 § ansvarar för att protokoll upprättas
där samtliga inom regionen utsedda elektorer och ersättare upptas.

Utdrag ur respektive protokoll ska sändas till var och en av de utsedda

elektorerna och ersättarna, till de universitet, högskolor och övriga myndig-
heter som enligt bilagan till denna förordning ingår i regionen, samt till det
forskningsråd som elektorerna ska välja ledamöter till.

Valbarhet som ledamot eller ersättare i forsknings- och ämnesråd

12 §

Valbar som ledamot och ersättare i forsknings- och ämnesråd är den

som har hög vetenskaplig kompetens.

13 §

En person kan bara väljas till ledamot eller ersättare i en styrelse eller

ett råd som omfattas av denna förordning.

En huvudsekreterare inom ett forskningsråd får inte vara ledamot i ett

ämnesråd eller i ett forskningsråd.

9

SFS 2009:976

Elektorsförsamlingen

Valberedningen

14 §

Varje elektorsförsamling ska inom sig utse en ordförande och vid ett

särskilt sammanträde utse en valberedning. En valberedning ska ha en jämn
könsfördelning.

Valberedningarnas förslag

15 §

Valberedningarna ska senast två veckor före valet föreslå ledamöter.

Valberedningen för Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap

samt för Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande
ska även föreslå ersättare.

16 §

En valberednings förslag till ledamöter och förslag till ersättare ska ha

en sammansättning som är representativ i förhållande till verksamhetsområ-
det för det forskningsråd eller ämnesråd som förslaget avser.

En valberednings förslag till ledamöter och förslag till ersättare ska, om

det inte finns särskilda skäl, bestå till hälften av kvinnor och till hälften av
män.

17 §

Valberedningen ska genast underrätta sina elektorer och deras ersätta-

re om sitt förslag.

Valsammanträde

18 §

Elektorsförsamlingens val av ledamöter ska ske vid ett gemensamt

valsammanträde. Elektorsförsamlingen ska sammanträda på en tid och plats
som bestäms av det forskningsråd till vilket elektorsförsamlingen hör.

�r en elektor förhindrad att delta i ett sammanträde, ska elektorn anmäla

detta till forskningsrådet, som uppmanar ersättaren att träda in i elektorns
ställe.

Vid ett valsammanträde ska elektorsförsamlingen utse två personer att

justera protokollet.

19 §

Vid valsammanträdet ska valberedningens förslag presenteras. Varje

elektor i en elektorsförsamling får föreslå ledamöter.

Elektorerna i elektorsförsamlingarna för Forskningsrådet för arbetsliv och

socialvetenskap samt för Forskningsrådet för miljö, areella näringar och
samhällsbyggande får även föreslå ersättare och, sedan valet av ledamöter
har förrättats, lämna ytterligare förslag på ersättare.

Ett val får endast avse en sådan person som har tagits upp i valberedning-

ens förslag eller som har föreslagits vid sammanträdet.

Val

20 §

Inom elektorsförsamlingen för ämnesråden väljer de elektorer som är

valda inom ett ämnesområde nio ledamöter till ämnesrådet för ämnesområ-
det.

10

SFS 2009:976

21 §

Elektorsförsamlingen för Forskningsrådet för arbetsliv och social-

vetenskap respektive elektorsförsamlingen för Forskningsrådet för miljö,
areella näringar och samhällsbyggande väljer sju ledamöter och personliga
ersättare till det forskningsråd som elektorsförsamlingen avser.

22 §

Valet av ledamöter ska ske med slutna valsedlar.

23 §

En giltig valsedel för val av ledamöter i ämnesråden ska innehålla nio

namn. En giltig valsedel för val av ledamöter till Forskningsrådet för arbets-
liv och socialvetenskap samt till Forskningsrådet för miljö, areella näringar
och samhällsbyggande ska innehålla sju namn.

24 §

Till ledamöter är de personer valda vilkas namn förekommer på de

flesta valsedlarna. Om två eller flera namn förekommer på lika många val-
sedlar ska lotten fälla utslaget.

25 §

Sedan val av ledamöter har förrättats ska en personlig ersättare väljas

för var och en av ledamöterna i Forskningsrådet för arbetsliv och social-
vetenskap och i Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhälls-
byggande.

Val av ersättare kan ske med acklamation eller genom omröstning. Om-

röstning ska förrättas med slutna valsedlar. En giltig valsedel ska innehålla
ett namn.

Den som erhållit flest antal röster är vald. Vid lika röstetal ska lotten fälla

utslaget.

Protokoll

26 §

�ver elektorsförsamlingens val ska det föras ett protokoll. Protokollet

ska innehålla namnen på de valda ledamöterna. I de fall ersättare har valts
ska protokollet även innehålla namnen på de valda ersättarna. Protokollet
ska skrivas under av ordföranden och de två personer som har valts att jus-
tera protokollet.

Utdrag ur protokollet ska sändas till var och en av de valda ledamöterna

och ersättarna, till det forskningsråd valet avser och till regeringen.

�verklagande

27 §

Beslut enligt detta kapitel får inte överklagas.

Denna förordning träder i kraft den 10 november 2009. Genom förord-

ningen upphävs förordningen (2002:1018) om elektorsförsamling vid forsk-
ningsråd.

På regeringens vägnar

TOBIAS KRANTZ

Claes Mårtensson
(Utbildningsdepartementet)

11

SFS 2009:976

Bilaga

Indelning i valkretsar och regioner

I denna bilaga anges de valkretsar inom vilka val av elektorer bereds enligt
2 kap. och de regioner inom vilka beslut att utse elektorer bereds enligt
3 kap.

Valkrets 1, region 1

Uppsala universitet
�rebro universitet
Sveriges lantbruksuniversitet
Högskolan Dalarna
Högskolan i Gävle
Mälardalens högskola

Valkrets 2, region 2

Lunds universitet
Växjö universitet
Blekinge tekniska högskola
Högskolan i Halmstad
Högskolan i Kalmar
Högskolan Kristianstad
Malmö högskola

Valkrets 3, region 3

Stockholms universitet
Karolinska institutet
Kungl. Tekniska högskolan
Danshögskolan
Dramatiska institutet
Försvarshögskolan
Gymnastik- och idrottshögskolan
Högskolan på Gotland
Konstfack
Kungl. Konsthögskolan
Kungl. Musikhögskolan i Stockholm
Operahögskolan i Stockholm
Södertörns högskola
Teaterhögskolan i Stockholm
Handelshögskolan i Stockholm

Valkrets 4, region 4

Göteborgs universitet
Karlstads universitet
Högskolan i Borås
Högskolan i Skövde
Högskolan Väst
Chalmers tekniska högskola AB

background image

12

SFS 2009:976

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009

Valkrets 5, region 5

Umeå universitet
Luleå tekniska universitet
Mittuniversitetet
Institutet för rymdfysik

Valkrets 6, region 6

Linköpings universitet
Stiftelsen Högskolan i Jönköping