SFS 2009:977 Förordning om ändring i förordningen (2007:1431) med instruktion för Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap

090977.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:1431) med
instruktion för Forskningsrådet för arbetsliv och
socialvetenskap;

utfärdad den 22 oktober 2009.

Regeringen föreskriver att 8 § förordningen (2007:1431) med instruktion

för Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap ska ha följande ly-
delse.

8 §

Sju ledamöter i styrelsen och deras ersättare utses enligt förordningen

(2009:976) om elektorsförsamling vid forskningsråd och ämnesråd. Ord-
föranden samt fem ledamöter och fem ersättare till dessa utses av regeringen.
Styrelsen för forskningsrådet utser vice ordförande inom sig.

Om det uppstår en vakans för en ledamot eller ersättare som utses genom

elektorsförfarande, utser regeringen för återstående delen av mandatperioden
en ny ledamot eller ersättare efter förslag från forskningsrådet.

Ordföranden och övriga ledamöter samt ersättare utses för tre år. Ingen

ledamot eller ersättare får utses för mer än två mandatperioder i följd.

1. Denna förordning träder i kraft den 10 november 2009.
2. Den som enligt äldre föreskrifter har utsetts till ledamot till och med

den 31 december 2009 kvarstår som ledamot i styrelsen till dess att ny sty-
relse har utsetts, dock längst till och med den 31 mars 2010.

På regeringens vägnar

TOBIAS KRANTZ

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

SFS 2009:977

Utkom från trycket
den 3 november 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009