SFS 2009:978 Förordning om ändring i förordningen (2007:1059) med instruktion för Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande

090978.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:1059) med
instruktion för Forskningsrådet för miljö, areella
näringar och samhällsbyggande;

utfärdad den 22 oktober 2009.

Regeringen föreskriver att 17 § förordningen (2007:1059) med instruktion

för Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande ska ha
följande lydelse.

17 §

Forskarrådets ordförande samt elva andra ledamöter och deras er-

sättare utses för en mandatperiod på tre år. Ingen av dem får utses för mer än
två mandatperioder i följd.

Sju av ledamöterna och deras ersättare utses enligt förordningen

(2009:976) om elektorsförsamling vid forskningsråd och ämnesråd. Reger-
ingen utser ordföranden samt fyra andra ledamöter och deras ersättare.

Om det uppstår en vakans för en ledamot eller ersättare som utses genom

elektorsförfarande, utser regeringen för återstående delen av mandatperioden
en ny ledamot eller ersättare efter förslag av Forskarrådet.

1. Denna förordning träder i kraft den 10 november 2009.
2. Den som enligt äldre föreskrifter har utsetts till ledamot till och med

den 31 december 2009 kvarstår som ledamot i styrelsen till dess att ny sty-
relse har utsetts, dock längst till och med den 31 mars 2010.

På regeringens vägnar

ANDREAS CARLGREN

Egon Abresparr
(Miljödepartementet)

SFS 2009:978

Utkom från trycket
den 3 november 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009