SFS 2009:981 Lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453);

090981.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i socialtjänstlagen (2001:453);

utfärdad den 22 oktober 2009.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att det i socialtjänstlagen (2001:453)

ska införas två nya paragrafer, 2 kap. 7 § och 5 kap. 8 a §, av följande lydelse.

2 kap.

7 §

När den enskilde har behov av insatser både från socialtjänsten och

från hälso- och sjukvården ska kommunen tillsammans med landstinget upp-
rätta en individuell plan. Planen ska upprättas om kommunen eller lands-
tinget bedömer att den behövs för att den enskilde ska få sina behov till-
godosedda, och om den enskilde samtycker till att den upprättas. Arbetet
med planen ska påbörjas utan dröjsmål.

Planen ska när det är möjligt upprättas tillsammans med den enskilde.

Närstående ska ges möjlighet att delta i arbetet med planen, om det är lämp-
ligt och den enskilde inte motsätter sig det.

Av planen ska det framgå
1. vilka insatser som behövs,
2. vilka insatser respektive huvudman ska svara för,
3. vilka åtgärder som vidtas av någon annan än kommunen eller lands-

tinget, och

4. vem av huvudmännen som ska ha det övergripande ansvaret för planen.

5 kap.

8 a §

Kommunen ska ingå en överenskommelse med landstinget om ett

samarbete i fråga om personer med psykisk funktionsnedsättning. Om det är
möjligt bör organisationer som företräder dessa personer eller deras närstå-
ende ges möjlighet att lämna synpunkter på innehållet i överenskommelsen.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.

På regeringens vägnar

MARIA LARSSON

Marianne Jenryd
(Socialdepartementet)

1 Prop. 2008/09:193, bet. 2009/10:SoU3, rskr. 2009/10:12.

SFS 2009:981

Utkom från trycket
den 3 november 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009