SFS 2009:982 Förordning om statligt stöd inom det nationella strukturfondsprogrammet för regional konkurrenskraft och sysselsättning;

090982.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om statligt stöd inom det nationella
strukturfondsprogrammet för regional
konkurrenskraft och sysselsättning;

utfärdad den 22 oktober 2009.

Regeringen föreskriver följande.

Inledande bestämmelser

1 §

Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige (Svenska ESF-rådet) är

förvaltande och attesterande myndighet för det nationella strukturfondspro-
grammet för regional konkurrenskraft och sysselsättning för programperio-
den 2007�2013 (det nationella strukturfondsprogrammet).

Denna förordning tillämpas på sådant statligt stöd för utbildning i företag

som beslutas inom ramen för det nationella strukturfondsprogrammet.

2 §

Stöd enligt denna förordning lämnas som ett stöd av mindre betydelse i

enlighet med de förutsättningar som anges i kommissionens förordning (EG)
nr 1998/2006 av den 15 december 2006 om tillämpningen av artiklarna 87
och 88 i fördraget på stöd av mindre betydelse

1.

Stöd enligt denna förordning får även lämnas i enlighet med de förutsätt-

ningar som anges i kommissionens förordning (EG) nr 800/2008 av den 6
augusti 2008 genom vilken vissa kategorier av stöd förklaras förenliga med
den gemensamma marknaden enligt artiklarna 87 och 88 i fördraget (allmän
gruppundantagsförordning)

2.

Innebörden av vissa begrepp

3 §

Med stödnivå avses i denna förordning bruttobeloppsstöd uttryckt i

procent av projektets stödberättigande kostnader. Stöd som betalas ut i om-
gångar ska diskonteras till sitt värde vid tidpunkten för stödets beviljande
med tillämpning av den då gällande referensräntan.

4 §

Med arbetstagare med sämre förutsättningar avses i denna förordning

en person som

1. inte har haft någon ordinarie avlönad anställning under de senaste sex

månaderna,

1 EUT L 379, 28.12.2006, s. 5 (Celex 32006R1998).

2 EUT L 214, 9.8.2008, s. 3 (Celex 32008R0800).

SFS 2009:982

Utkom från trycket
den 3 november 2009

background image

2

SFS 2009:982

2. inte har gymnasiekompetens eller yrkesutbildning,
3. är över 50 år,
4. lever ensam och har vårdnaden om ett eller flera barn,
5. arbetar inom en sektor eller ett yrke där obalansen mellan könen är

minst 25 procent högre än den genomsnittliga könsobalansen inom alla eko-
nomiska sektorer i landet och som tillhör det underrepresenterade könet,
eller

6. är medlem av en etnisk minoritet och som måste förbättra sina språk-

kunskaper, sin yrkesutbildning eller sin arbetslivserfarenhet för att förbättra
sina möjligheter att få fast anställning.

5 §

Med arbetstagare med funktionsnedsättning avses i denna förordning

en person som enligt svensk lag erkänns ha en sådan nedsättning av den fy-
siska, psykiska eller intellektuella funktionsförmågan att nedsättningen inne-
bär en begränsning för personen.

6 §

Med allmän utbildning avses i denna förordning utbildning som inbe-

griper undervisning, som inte endast eller inte i huvudsak kan användas i ar-
betstagarens nuvarande eller framtida anställning i företaget, men som ger
färdigheter som i stor utsträckning kan överföras till andra företag eller ar-
betsområden.

7 §

Med särskild utbildning avses i denna förordning utbildning som om-

fattar undervisning som direkt och i huvudsak kan användas i arbetstagarens
nuvarande eller framtida anställning i företaget och som ger färdigheter som
inte alls eller endast i begränsad utsträckning kan överföras till andra företag
eller arbetsområden.

8 §

Med små företag avses i denna förordning fristående företag och före-

tag som tillsammans med partnerföretag eller anknutna företag har

1. färre än 50 anställda, och
2. antingen en omsättning eller en balansomslutning som motsvarar högst

10 miljoner euro per år.

9 §

Med små och medelstora företag avses i denna förordning fristående fö-

retag och företag som tillsammans med partnerföretag eller anknutna företag
har

1. färre än 250 anställda, och
2. antingen en årsomsättning som motsvarar högst 50 miljoner euro eller

en balansomslutning som motsvarar högst 43 miljoner euro per år.

10 §

Med partnerföretag avses i denna förordning företag som är förbund-

na med varandra genom att ett företag ensamt eller tillsammans med ett eller
flera anknutna företag innehar minst 25 procent av kapitalet eller rösterna i
ett annat företag.

Under förutsättning att investerarna inte enskilt eller tillsammans är an-

knutna till det berörda företaget gäller detta dock inte sådana företag som ägs
av

background image

3

SFS 2009:982

1. sådana offentliga investeringsbolag, riskkapitalbolag eller fysiska per-

soner eller grupper av fysiska personer som regelbundet ägnar sig åt riskka-
pitalinvesteringar och som investerar kapital i företag vars aktier inte är upp-
tagna till handel på en reglerad marknad, förutsatt att deras sammanlagda in-
vestering i ett och samma företag inte överstiger ett belopp som motsvarar
1 250 000 euro,

2. universitet, högskolor och forskningsorganisationer utan vinstsyfte, eller
3. institutionella investerare, inklusive regionala utvecklingsfonder.

11 §

Med anknutna företag avses i denna förordning företag där

1. ett företag innehar en majoritet av rösterna för aktierna eller andelarna i

ett annat företag,

2. ett företag har rätt att utse eller entlediga en majoritet av ledamöterna i

ett annat företags styrelse, ledning eller tillsynsorgan,

3. ett företag har rätt att utöva ett bestämmande inflytande över ett annat

företag enligt ett avtal som är slutet med detta eller enligt en bestämmelse i
det företagets stadgar, eller

4. ett företag som är aktieägare eller delägare i ett annat företag till följd

av en överenskommelse med andra aktieägare eller delägare i företaget en-
samt förfogar över en majoritet av rösterna för aktierna eller andelarna i det
företaget.

Detsamma gäller företag som upprätthåller sådana förbindelser som avses

i första stycket 1�4 med ett annat företag genom

1. ett eller flera andra företag,
2. sådana investerare som avses i 10 § andra stycket, eller
3. en fysisk person eller en grupp av fysiska personer i samverkan, om fö-

retagen helt eller delvis bedriver sin verksamhet på samma eller angränsande
marknader.

12 §

Företag vars kapital eller röstandel till minst 25 procent direkt eller

indirekt kontrolleras av ett eller flera offentliga organ, individuellt eller ge-
mensamt, anses som små och medelstora företag enligt 9 § endast om de
kontrolleras av offentliga organ som anges i 10 § andra stycket.

13 §

Med stora företag avses i denna förordning företag som inte uppfyller

kriterierna i 8�12 §§.

Allmänna bestämmelser om stöd

14 §

Stöd lämnas i form av bidrag. Stöd får avse hela eller delar av ett pro-

jekt. Ett beslut om stöd får förenas med de villkor som behövs för att tillgo-
dose syftet med stödet.

15 §

Stöd får inte beviljas om sökanden är i ekonomiska svårigheter. Med

ekonomiska svårigheter avses i denna förordning att sökanden inte med egna
finansiella medel eller med medel från ägare, aktieägare eller långivare kan
hejda förluster som utan ingripanden från offentliga myndigheter med störs-
ta sannolikhet leder till att sökanden försätts i konkurs.

background image

4

SFS 2009:982

Stöd får inte heller beviljas företag som har oreglerade återbetalningskrav

till följd av ett tidigare beslut från Europeiska kommissionen som förklarar
ett stöd olagligt och oförenligt med den gemensamma marknaden.

Särskilda bestämmelser om stöd av mindre betydelse

16 §

Det totala stöd som lämnas, av Svenska ESF-rådet eller andra givare,

får inte överskrida 200 000 euro per företag under en period om tre beskatt-
ningsår. För ett företag som är verksamt inom vägtransportsektorn får stödet
inte överskrida 100 000 euro under en period om tre beskattningsår.

Inom fiske- och vattensektorn samt jordbrukssektorn gäller särskilda be-

gränsningar för stöd av mindre betydelse.

17 §

Beloppsgränserna i 16 § gäller oavsett om det stöd som beviljas helt

eller delvis finansieras med medel som härrör från gemenskapen.

18 §

Stöd får inte lämnas till ett företag som för samma utbildningsprojekt

beviljats annat offentligt stöd, inklusive stöd enligt andra gemenskapsbe-
stämmelser, om detta leder till att den tillåtna stödnivån enligt andra gemen-
skapsbestämmelser överskrids.

19 §

Innan stöd beviljas ska det stödmottagande företaget lämna en skrift-

lig redogörelse för allt annat stöd av mindre betydelse som företaget fått un-
der de två föregående beskattningsåren och det innevarande beskattningsår-
et. Redogörelsen ska därutöver innehålla information om eventuellt annat
stöd som företaget ansökt om eller beviljats och som avser samma stödberät-
tigande kostnader som är aktuella för det nya stödet av mindre betydelse.

Stöd får inte lämnas förrän det kontrollerats att det inte medför att det to-

tala stödet av mindre betydelse som företaget får under det innevarande be-
skattningsåret och de två föregående beskattningsåren överskrider belopps-
gränserna i 16 §.

20 §

I samband med att stöd lämnas ska Svenska ESF-rådet upplysa företa-

get om att stödet har karaktären av stöd av mindre betydelse genom att ut-
tryckligen hänvisa till kommissionens förordning (EG) nr 1998/2006 av den
15 december 2006 om tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i fördraget på
stöd av mindre betydelse och offentliggörandet av den i Europeiska unio-
nens officiella tidning (EUT L 379, 28.12.2006, s. 5).

Särskilda bestämmelser om stöd enligt den allmänna
gruppundantagsförordningen

21 §

Stöd får lämnas med högst 2 miljoner euro per företag och utbild-

ningsprojekt.

22 §

Stödnivån får inte överskrida

1. 25 procent av de stödberättigande kostnaderna för särskild utbildning,

och

2. 60 procent av de stödberättigande kostnaderna för allmän utbildning.

background image

5

SFS 2009:982

Stödnivån får trots första stycket höjas upp till 80 procent av de stödberät-

tigande kostnaderna enligt de förutsättningar som anges i tredje stycket. Stö-
det får höjas

1. med 10 procentenheter om utbildningen avser arbetstagare med funk-

tionshinder eller arbetstagare med sämre förutsättningar,

2. med 10 procentenheter om stödet ges till medelstora företag, och
3. med 20 procentenheter om stödet ges till små företag.

23 §

Om stöd beviljas inom sjötransportsektorn, får en stödnivå på 100

procent av de stödberättigande kostnaderna godkännas oavsett om utbild-
ningsprojektet avser särskild eller allmän utbildning, under förutsättning att

1. den som deltar i utbildningen inte är en aktiv besättningsmedlem utan

ingår i reservbesättning ombord, och

2. utbildningen sker ombord på fartyg som är registrerade i gemenskapen.

24 §

Om utbildningsprojektet omfattar både särskild och allmän utbildning

som inte kan särskiljas vid beräkningen av stödnivån, eller om det inte är
möjligt att fastställa om utbildningsprojektet är av särskild eller allmän ka-
raktär, ska de stödnivåer som gäller särskild utbildning tillämpas.

25 §

Med stödberättigande kostnader i ett utbildningsprojekt avses

1. personalkostnader för lärare,
2. resekostnader för lärare och deltagare, inklusive logikostnader,
3. andra löpande utgifter, såsom material och utrustning som har ett direkt

samband med projektet,

4. avskrivning av hjälpmedel och utrustning i den utsträckning de används

uteslutande för utbildningsprojektet,

5. kostnader för vägledning och rådgivning i samband med utbildnings-

projektet, och

6. allmänna indirekta kostnader (administrativa kostnader, hyra, allmänna

omkostnader) upp till 20 procent av totalbeloppet för de övriga stödberätti-
gande kostnader som anges i 1�5.

26 §

Endast stöd som har en stimulanseffekt får beviljas.

Stöd som beviljas små och medelstora företag ska anses ha en stimulans-

effekt om stödmottagaren har lämnat in en ansökan om stöd innan arbetet
med projektet eller verksamheten inleds.

Stöd som beviljas stora företag ska anses ha en stimulanseffekt om stöd-

mottagaren har lämnat in en ansökan om stöd innan arbetet med projektet el-
ler verksamheten inleds och Svenska ESF-rådet har kontrollerat att den do-
kumentation som stödmottagaren har utarbetat uppfyller ett eller flera av föl-
jande kriterier

1. projektets eller verksamhetens omfattning ökar påtagligt genom stödet,
2. det sammanlagda belopp som stödmottagaren investerat i projektet eller

verksamheten ökar påtagligt genom stödet, eller

3. slutförandet av projektet eller verksamheten i fråga har påskyndats på-

tagligt.

27 §

Sökanden ska i samband med ansökan upplysa om annat stöd som har

sökts eller erhållits för samma utbildningsprojekt. När stödnivåer bestäms

background image

6

SFS 2009:982

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009

ska hänsyn tas till annat offentligt stöd som har lämnats för samma utbild-
ningsprojekt. Det sammanlagda stödet får inte överskrida de nivåer som
anges i 21�24 §§.

Stödnivåerna ska fastställas för varje stödmottagare.
De stödnivåer som fastställs gäller oavsett om ett stödberättigat projekt fi-

nansieras med statliga medel eller om det delfinansieras av gemenskapen.

�&terbetalning och återkrav

28 §

Mottagaren av ett stöd enligt denna förordning är återbetalningsskyl-

dig om

1. mottagaren genom att lämna oriktiga uppgifter eller på något annat sätt

har förorsakat att stödet har lämnats felaktigt eller med för högt belopp,

2. stödet av något annat skäl har lämnats felaktigt eller med för högt be-

lopp och mottagaren borde ha insett detta, eller

3. villkor i beslutet om stöd inte har följts.

29 §

Om en stödmottagare är återbetalningsskyldig enligt 28 §, ska

Svenska ESF-rådet besluta att helt eller delvis kräva tillbaka stödet. Om det
finns särskilda skäl, får Svenska ESF-rådet efterge kravet på återbetalning
helt eller delvis.

30 §

Ett beslut om återkrav enligt 29 § ska fattas inom tio år från det att

stödet betalades ut.

På det återkrävda beloppet ska ränta tas ut enligt räntelagen (1975:635).
Om det finns särskilda skäl, får Svenska ESF-rådet besluta att sätta ned

räntekravet helt eller delvis.

Bemyndigande

31 §

Svenska ESF-rådet får meddela de närmare föreskrifter som krävs för

verkställighet av denna förordning.

�verklagande

32 §

Beslut enligt denna förordning får inte överklagas.

Denna förordning träder i kraft den 1 december 2009.

På regeringens vägnar

CRISTINA HUSMARK PEHRSSON

Karin Renman
(Arbetsmarknadsdepartementet)