SFS 2009:983 Förordning om behöriga myndigheter på järnvägstrafikområdet

090983.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om behöriga myndigheter på
järnvägstrafikområdet;

utfärdad den 22 oktober 2009.

Regeringen föreskriver följande.

1 §

Konsumentverket ska utöva tillsyn över att järnvägsföretag, biljett-

utfärdare, researrangörer och stationsförvaltare fullgör de skyldigheter som
följer av artiklarna 4�9, 11, 13�20, 22�25 och 27�29 i Europaparlamentets
och rådets förordning (EG) nr 1371/2007 av den 23 oktober 2007 om rättig-
heter och skyldigheter för tågresenärer

1.

2 §

Transportstyrelsen ska utöva tillsyn över att järnvägsföretag, biljett-

utfärdare, stationsförvaltare och infrastrukturförvaltare fullgör de skyldighe-
ter som följer av artiklarna 10.1, 10.2, 10.4, 12.1, 21 och 26 i Europaparla-
mentets och rådets förordning (EG) nr 1371/2007. I fråga om sådan tillsyn
som gäller artikel 21 ska Transportstyrelsen vid behov samråda med berörd
kommun.

Denna förordning träder i kraft den 3 december 2009.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Jonas Pontén
(Justitiedepartementet)

1 EUT L 315, 3.12.2007, s. 14 (Celex 32007R1371).

SFS 2009:983

Utkom från trycket
den 3 november 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009