SFS 2009:985 Förordning om ändring i trafikförordningen (1998:1276);

090985.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i trafikförordningen (1998:1276);

utfärdad den 22 oktober 2009.

Regeringen föreskriver1 att 4 kap. 18 a § och 10 kap. 2 § trafikförordning-

en (1998:1276) ska ha följande lydelse.

4 kap.

18 a §

2

Personbil klass I, personbil klass II med en totalvikt av högst 3,5

ton, lätt lastbil och lätt buss samt släpvagn, som dras av sådant fordon, ska
vid färd på väg vara försedd med vinterdäck eller likvärdig utrustning den
1 december–31 mars när vinterväglag råder.

Ett fordon får brukas trots bestämmelserna i första stycket
1. om det kan ske utan fara för trafiksäkerheten
a) för provkörning eller bogsering av fordonet i samband med reparation

eller liknande ändamål,

b) för färd kortaste lämpliga väg till och från närmaste besiktningsorgan

enligt fordonslagen (2002:574) för besiktning, eller

2. om fordonet enligt vägtrafikregistret är av en årsmodell som är trettio år

eller äldre.

Transportstyrelsen får föreskriva att fordon även i andra fall än som avses

i andra stycket får brukas trots bestämmelserna i första stycket om det kan
ske utan att trafiksäkerheten sätts i fara.

10 kap.

2 §

3

Föreskrifter enligt 1 § andra stycket 9−11, 14−18, 20 och 21 får avse

1. en viss trafikantgrupp,
2. ett visst eller vissa fordonsslag, eller
3. fordon med last av viss beskaffenhet.
Lokala trafikföreskrifter om parkering får innefatta särskilda bestämmel-

ser för att underlätta för dem som bor i ett visst område att parkera inom
detta område. Om det behövs av särskilda skäl får vissa parkeringsplatser i

1 Se Europaparlamentets och rådets direktiv 98/34/EG av den 22 juni 1998 om ett in-

formationsförfarande beträffande tekniska standarder och föreskrifter och beträffande

föreskrifter för informationssamhällets tjänster (EGT L 204, 21.7.1998, s. 37, Celex

31998L0034), ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 98/48/EG av den

20 juli 1998 (EUT L 217, 5.8.1998, s. 18, Celex 31998L0048).

2 Senaste lydelse 2008:1109. Ändringen innebär bl.a. att tredje och fjärde punkterna i

första stycket upphävs.

3 Senaste lydelse 2007:101.

SFS 2009:985
Utkom från trycket
den 3 november 2009

background image

2

SFS 2009:985

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009

området reserveras för de boende genom sådana bestämmelser. Frågor om
tillstånd att parkera enligt föreskrifterna prövas av kommunen.

Lokala trafikföreskrifter om förbud mot trafik med fordon som meddelas

av en kommun för en viss väg eller vägsträcka får avse fordon med dubb-
däck.

Denna förordning träder i kraft den 15 november 2009.

På regeringens vägnar

MAUD OLOFSSON

Olof Hedberg
(Näringsdepartementet)