SFS 2009:986 Lag med anledning av inrättande av Pensionsmyndigheten

090986.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
med anledning av inrättande av
Pensionsmyndigheten;

utfärdad den 22 oktober 2009.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs följande.

1 §

Från och med den 1 januari 2010 ska, om inte annat följer av 2 § eller

annan författning, ärenden enligt följande författningar och bestämmelser
handläggas av Pensionsmyndigheten i stället för Försäkringskassan och Pre-
miepensionsmyndigheten:

1. lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring när det gäller ersättning vid

dödsfall,

2. lagen (1977:265) om statligt personskadeskydd när det gäller ersättning

vid dödsfall,

3. lagen (1977:267) om krigsskadeersättning till sjömän när det gäller er-

sättning vid dödsfall,

4. lagen (1990:773) om särskilt pensionstillägg till ålderspension för lång-

varig vård av sjukt eller handikappat barn,

5. lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension,
6. lagen (1998:702) om garantipension,
7. lagen (2000:461) om efterlevandepension och efterlevandestöd till barn,
8. lagen (2000:462) om införande av lagen (2000:461) om efterlevan-

depension och efterlevandestöd till barn,

9. lagen (2001:761) om bostadstillägg till pensionärer m.fl. i den utsträck-

ning som framgår av den lagen,

10. lagen (2001:853) om äldreförsörjningsstöd,
11. lagen (2002:125) om överföring av värdet av pensionsrättigheter till

och från Europeiska gemenskaperna,

12. 34 § i den upphävda lagen (1913:120) om allmän pensionsförsäkring,
13. 35 § i den upphävda lagen (1935:434) om folkpensionering,
14. den upphävda lagen (1946:433) om frivillig statlig pensionsförsäk-

ring,

15. det från och med den 1 januari 1981 upphävda 22 kap. lagen

(1962:381) om allmän försäkring om frivillig pensionsförsäkring,

16. lagen (1998:708) om upphävande av lagen (1994:309) om hustrutil-

lägg i vissa fall då make uppbär folkpension, och

17. den genom förordningen (1989:996) upphävda kungörelsen

(1972:412) om sjömanspension.

1 Prop. 2008/09:202, bet. 2009/10:SfU3, rskr. 2009/10:4.

SFS 2009:986

Utkom från trycket
den 3 november 2009

background image

2

SFS 2009:986

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009

2 §

Under åren 2010 och 2011 ska följande gälla. Pensionsmyndigheten

ska, om beslut om återkrav enligt någon av de i 1 § angivna författningarna
har fattats, överlämna ärendet till Försäkringskassan för vidare handlägg-
ning. Försäkringskassan ska besluta om de åtgärder som kan komma i fråga
och som följer av bestämmelserna om återkrav, m.m. som Försäkringskassan
har tillämpat före den 1 januari 2010. Det som sägs om Premiepensions-
myndigheten i de äldre bestämmelserna ska istället gälla Pensionsmyn-
digheten. Belopp som har återbetalats till Pensionsmyndigheten ska anses ha
kommit in till Försäkringskassan samma dag som det kom in till Pensions-
myndigheten.

3 §

Det som är föreskrivet i eller annars följer av lag eller annan författ-

ning i fråga om verksamhet rörande ärenden enligt 1 § ska efter utgången av
år 2009 i stället tillämpas på Pensionsmyndigheten. Detta gäller dock inte
sådan verksamhet som enligt 2 § ska handläggas av Försäkringskassan.

4 §

Beslut i ärenden enligt 1 § som har fattats av Försäkringskassan eller

Premiepensionsmyndigheten före den 1 januari 2010 gäller till den tidpunkt
som anges i beslutet eller till dess Pensionsmyndigheten med stöd av lag el-
ler annan författning beslutar annat. Detsamma gäller för sådana ärenden om
beslutet har fattats av en allmän försäkringskassa eller Riksförsäkringsverket
före utgången av år 2004.

5 §

Om inte annat följer av annan författning gäller följande. Om en ansö-

kan, anmälan eller annan handling eller uppgift i ett ärende som enligt 1 §
ska handläggas av Pensionsmyndigheten har lämnats till Försäkringskassan
senast den 31 december 2010, ska den anses ha kommit in till Pensionsmyn-
digheten den dag som den kom in till Försäkringskassan. Detsamma ska gäl-
la om en ansökan, anmälan eller annan handling eller uppgift ska lämnas till
Försäkringskassan och den i stället har kommit in till Pensionsmyndigheten.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.

På regeringens vägnar

MAUD OLOFSSON

CRISTINA HUSMARK PEHRSSON
(Socialdepartementet)