SFS 2009:987 Lag om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring

090987.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1962:381) om allmän
försäkring;

utfärdad den 22 oktober 2009.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 1 kap. 2 §, 17 kap. 1 § och 20 kap.

4 § lagen (1962:381) om allmän försäkring

2 ska ha följande lydelse.

1 kap.

2 §

3

Den allmänna försäkringen handhas av Försäkringskassan.

Om allmänt ombud för socialförsäkringen finns särskilda bestämmelser.

17 kap.

1 §

4

Har en ersättning enligt denna lag eller enligt en annan författning be-

talats ut av Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten eller en arbetslöshets-
kassa och beviljas senare en annan ersättning retroaktivt enligt denna lag för
samma tid som den tidigare utbetalade ersättningen ska den retroaktiva er-
sättningen minskas. Minskningen ska ske med det belopp som överstiger
vad som skulle ha utgetts för perioden om beslut om båda ersättningarna
hade förelegat samtidigt.

Om en person som är berättigad till periodisk ersättning enligt denna lag

har fått ekonomiskt bistånd enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen (2001:453), får
retroaktivt beviljad sådan periodisk ersättning betalas ut till socialnämnden.
Betalning till socialnämnden får göras, till den del den ersättningsberättigade
inte har återbetalat biståndet och det återstående beloppet överstiger 1 000
kr, med det belopp som motsvarar vad socialnämnden sammanlagt har beta-
lat ut till den ersättningsberättigade och dennes familj för eller under den tid
som den retroaktiva ersättningen avser.

I fråga om minskning av sjukersättning då livränta utges enligt äldre lag-

stiftning om yrkesskador gäller 2 §.

1 Prop. 2008/09:202, bet. 2009/10:SfU3, rskr. 2009/10:4.

2 Lagen omtryckt 1982:120.

3 Senaste lydelse 2004:782.

4 Senaste lydelse 2007:298.

SFS 2009:987

Utkom från trycket
den 3 november 2009

background image

2

SFS 2009:987

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009

20 kap.

4 §

5

Har någon genom oriktiga uppgifter eller genom underlåtenhet att

fullgöra en uppgifts- eller anmälningsskyldighet eller på annat sätt för-
orsakat att ersättning utgått obehörigen eller med för högt belopp, eller har
någon eljest obehörigen eller med för högt belopp uppburit ersättning och
har han skäligen bort inse detta, ska återbetalning ske av vad som för mycket
utbetalats.

Om det i särskilt fall finns anledning får Försäkringskassan helt eller del-

vis efterge krav på återbetalning enligt första stycket.

Har återbetalningsskyldighet ålagts någon enligt första stycket, får vid se-

nare utbetalning till honom i avräkning på vad som för mycket utgått inne-
hållas ett skäligt belopp.

Avdrag på en ersättning enligt denna lag får vidare göras om någon enligt

beslut av Försäkringskassan är återbetalningsskyldig för en ersättning som
har utgetts på grund av en annan författning.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.
2. Under åren 2010 och 2011 ska äldre bestämmelser i 20 kap. 4 § fortfa-

rande gälla. Det som sägs om Premiepensionsmyndigheten ska därvid i stäl-
let gälla Pensionsmyndigheten.

På regeringens vägnar

CRISTINA HUSMARK PEHRSSON

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

5 Senaste lydelse 2008:146.