SFS 2009:988 Lag om ändring i lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring

090988.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1976:380) om
arbetsskadeförsäkring;

utfärdad den 22 oktober 2009.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om lagen (1976:380) om

arbetsskadeförsäkring

2

dels att 1 kap. 2 § samt 8 kap. 2, 3, 7 och 12 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det i lagen ska införas en ny paragraf, 5 kap. 3 a §, av följande ly-

delse.

1 kap.

2 §

3

Arbetsskadeförsäkringen handhas av Försäkringskassan. Pensions-

myndigheten handhar dock ärenden som gäller ersättning vid dödsfall.

5 kap.

3 a §

Innan Pensionsmyndigheten fattar beslut om ersättning vid dödsfall

ska Försäkringskassans bedömning om dödsfallet har inträffat till följd av
arbetsskada inhämtas. Pensionsmyndigheten ska också inhämta Försäkrings-
kassans beräkning av det ersättningsunderlag som anges i 3 §.

8 kap.

2 §

4

Ansökan om ersättning enligt denna lag ska göras skriftligen hos För-

säkringskassan. Ansökan om ersättning vid dödsfall ska dock göras skriftli-
gen hos Pensionsmyndigheten.

Om en ansökan, anmälan eller liknande, som enligt denna lag ska göras

hos Försäkringskassan, i stället har kommit in till Pensionsmyndigheten ska
den anses ha kommit in till Försäkringskassan samma dag. Detsamma ska
gälla om ansökan, anmälan eller liknande ska göras hos Pensionsmyndig-
heten och den i stället har kommit in till Försäkringskassan.

1 Prop. 2008/09:202, bet. 2009/10:SfU3, rskr. 2009/10:4.

2 Lagen omtryckt 1993:357.

3 Senaste lydelse 2004:783.

4 Senaste lydelse 2004:783.

SFS 2009:988

Utkom från trycket
den 3 november 2009

background image

2

SFS 2009:988

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009

3 §

5

Försäkringskassan eller Pensionsmyndigheten ska så snart det kan ske

bestämma den ersättning som ska betalas ut.

Frågan om den försäkrade har ådragit sig en arbetsskada ska endast prövas

i den mån det behövs för att bestämma ersättning enligt denna lag eller sjuk-
penning enligt 3 kap. 4 § första stycket 3 eller 10 a § första stycket 3 lagen
(1962:381) om allmän försäkring. Bestämmelsen i 20 kap. 2 a § nämnda lag
om förordnande till dess slutligt beslut kan fattas gäller även i fråga om er-
sättning från arbetsskadeförsäkringen.

Beslut som meddelas enligt denna lag ska gälla omedelbart, om inte annat

föreskrivs i beslutet eller bestäms av den myndighet som har att pröva beslu-
tet.

7 §

6

Myndighet, arbetsgivare och uppdragsgivare är skyldiga att på begä-

ran lämna domstol, Försäkringskassan eller Pensionsmyndigheten uppgift
om namngiven person rörande förhållande som är av betydelse för tillämp-
ningen av denna lag. Arbetsgivare och uppdragsgivare är även skyldiga att
lämna sådan uppgift om arbetet och arbetsförhållandena som behövs för att
bestämma ersättningsbelopp.

12 §

7

Bestämmelserna i 20 kap. 10�13 §§ lagen (1962:381) om allmän för-

säkring om omprövning, ändring och överklagande av beslut har motsva-
rande tillämpning i ärende enligt denna lag.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.

På regeringens vägnar

CRISTINA HUSMARK PEHRSSON

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

5 Senaste lydelse 2008:481.

6 Senaste lydelse 2004:783.

7 Senaste lydelse 2004:783.