SFS 2009:989 Lag om ändring i lagen (1977:265) om statligt personskadeskydd

090989.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1977:265) om statligt
personskadeskydd;

utfärdad den 22 oktober 2009.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 3 § lagen (1977:265) om statligt

personskadeskydd ska ha följande lydelse.

3 §

2

Personskadeskyddet handhas av Försäkringskassan. Pensionsmyndig-

heten handhar dock ärenden som gäller ersättning vid dödsfall.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.

På regeringens vägnar

CRISTINA HUSMARK PEHRSSON

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

1 Prop. 2008/09:202, bet. 2009/10:SfU3, rskr. 2009/10:4.

2 Senaste lydelse 2004:808.

SFS 2009:989

Utkom från trycket
den 3 november 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009