SFS 2009:991 Lag om ändring i lagen (1984:989) om socialförsäkringsväsendet under krig och krigsfara

090991.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1984:989) om
socialförsäkringsväsendet under krig och
krigsfara;

utfärdad den 22 oktober 2009.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om lagen (1984:989) om

socialförsäkringsväsendet under krig och krigsfara

dels att 5 och 8–11 §§ ska ha följande lydelse,
dels att rubriken närmast före 4 § ska lyda ”Anmälan m.m. till Försäk-

ringskassan och Pensionsmyndigheten”.

5 §

2

Den som uppbär en förmån, som administreras av Försäkringskassan

eller Pensionsmyndigheten, är skyldig att utan dröjsmål anmäla förhållanden
som påverkar rätten till eller storleken av förmånen till den myndighet som
administrerar förmånen.

Om förmånstagaren är underårig, åligger anmälningsskyldigheten för-

myndaren och vårdnadshavaren. Om den som uppbär förmånen har en god
man eller förvaltare enligt föräldrabalken, har denne motsvarande skyldighet
att göra anmälan, om det kan anses ingå i uppdraget. Sker utbetalning eljest
till någon annan än förmånstagaren, åligger motsvarande skyldighet även
den till vilken förmånen betalas ut.

8 §

3

Bestämmelserna i 9 och 10 §§ ska tillämpas på förmåner som enligt

lag eller annan författning eller regeringens förordnande månatligen eller för
längre tidsperiod ska betalas ut av Försäkringskassan eller Pensionsmyndig-
heten.

Efter överenskommelse mellan Pensionsmyndigheten och Statens pen-

sionsverk ska Pensionsmyndigheten svara för utbetalningen av statliga tjäns-
tepensioner. Motsvarande gäller pensioner som administreras av ett för kom-
munerna och landstingen gemensamt organ. Därvid tillämpas bestämmelser-
na i 9 och 10 §§ på sådana pensioner.

9 §

4

Den som är berättigad till en förmån som avses i 8 § ska erhålla ett be-

vis (förmånsbevis), som anger den ersättning som han eller hon är berättigad
till.

1 Prop. 2008/09:202, bet. 2009/10:SfU3, rskr. 2009/10:4.

2 Senaste lydelse 2004:813.

3 Senaste lydelse 2004:813.

4 Senaste lydelse 2004:813.

SFS 2009:991

Utkom från trycket
den 3 november 2009

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1984:989) om
socialförsäkringsväsendet under krig och
krigsfara;

utfärdad den 22 oktober 2009.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om lagen (1984:989) om

socialförsäkringsväsendet under krig och krigsfara

dels att 5 och 8–11 §§ ska ha följande lydelse,
dels att rubriken närmast före 4 § ska lyda ”Anmälan m.m. till Försäk-

ringskassan och Pensionsmyndigheten”.

5 §

2

Den som uppbär en förmån, som administreras av Försäkringskassan

eller Pensionsmyndigheten, är skyldig att utan dröjsmål anmäla förhållanden
som påverkar rätten till eller storleken av förmånen till den myndighet som
administrerar förmånen.

Om förmånstagaren är underårig, åligger anmälningsskyldigheten för-

myndaren och vårdnadshavaren. Om den som uppbär förmånen har en god
man eller förvaltare enligt föräldrabalken, har denne motsvarande skyldighet
att göra anmälan, om det kan anses ingå i uppdraget. Sker utbetalning eljest
till någon annan än förmånstagaren, åligger motsvarande skyldighet även
den till vilken förmånen betalas ut.

8 §

3

Bestämmelserna i 9 och 10 §§ ska tillämpas på förmåner som enligt

lag eller annan författning eller regeringens förordnande månatligen eller för
längre tidsperiod ska betalas ut av Försäkringskassan eller Pensionsmyndig-
heten.

Efter överenskommelse mellan Pensionsmyndigheten och Statens pen-

sionsverk ska Pensionsmyndigheten svara för utbetalningen av statliga tjäns-
tepensioner. Motsvarande gäller pensioner som administreras av ett för kom-
munerna och landstingen gemensamt organ. Därvid tillämpas bestämmelser-
na i 9 och 10 §§ på sådana pensioner.

9 §

4

Den som är berättigad till en förmån som avses i 8 § ska erhålla ett be-

vis (förmånsbevis), som anger den ersättning som han eller hon är berättigad
till.

1 Prop. 2008/09:202, bet. 2009/10:SfU3, rskr. 2009/10:4.

2 Senaste lydelse 2004:813.

3 Senaste lydelse 2004:813.

4 Senaste lydelse 2004:813.

SFS 2009:991

Utkom från trycket
den 3 november 2009

background image

2

SFS 2009:991

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009

Den som har anspråk på en förmån men inte är registrerad som för-

månsberättigad ska anmäla detta till den myndighet som administrerar för-
månen. Om den myndigheten finner att han eller hon är berättigad till förmå-
nen, ska förmånsbevis utfärdas.

Om förutsättningarna för rätten till eller storleken av en förmån ändras,

ska den myndighet som administrerar förmånen, i förekommande fall mot
återlämnande av tidigare utfärdat förmånsbevis, utfärda nytt förmånsbevis.

Den försäkrade är skyldig att utan dröjsmål till den myndighet som admi-

nistrerar förmånen överlämna det förmånsbevis som tidigare utfärdats om
nytt förmånsbevis utfärdas eller om rätten att uppbära förmåner upphör. Vad
som har sagts nu gäller inte om förmånsbeviset har förkommit eller om hin-
der möter mot att återlämna förmånsbeviset.

10 §

5

Om datasystemet hos den myndighet som administrerar förmånen

har försatts ur funktion, får förmåner som avses i 8 § betalas ut mot upp-
visande av förmånsbeviset.

Inträffar förhållande som avses i första stycket innan förmånsbevis har ut-

färdats, får förmånen betalas ut mot uppvisande av en utbetalningshandling
som avser närmast föregående utbetalningsperiod.

Om utbetalningshandlingen har förkommit, får den myndighet som admi-

nistrerar förmånen på begäran av förmånstagaren utfärda särskilt bevis om
rätten till förmån. Motsvarande gäller om förutsättningarna för rätten till för-
månen eller storleken av förmånen har ändrats.

11 §

6

Regeringen får i den mån det påkallas av förhållandena föreskriva att

förmåner som administreras av Försäkringskassan eller Pensionsmyndighe-
ten inte ska betalas ut. Regeringen får också föreskriva att sådana förmåner
ska bestämmas enligt andra grunder eller i annan ordning än som gäller en-
ligt lag eller annan författning.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.

På regeringens vägnar

CRISTINA HUSMARK PEHRSSON

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

5 Senaste lydelse 2004:813.

6 Senaste lydelse 2004:813.

background image

2

SFS 2009:991

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009

Den som har anspråk på en förmån men inte är registrerad som för-

månsberättigad ska anmäla detta till den myndighet som administrerar för-
månen. Om den myndigheten finner att han eller hon är berättigad till förmå-
nen, ska förmånsbevis utfärdas.

Om förutsättningarna för rätten till eller storleken av en förmån ändras,

ska den myndighet som administrerar förmånen, i förekommande fall mot
återlämnande av tidigare utfärdat förmånsbevis, utfärda nytt förmånsbevis.

Den försäkrade är skyldig att utan dröjsmål till den myndighet som admi-

nistrerar förmånen överlämna det förmånsbevis som tidigare utfärdats om
nytt förmånsbevis utfärdas eller om rätten att uppbära förmåner upphör. Vad
som har sagts nu gäller inte om förmånsbeviset har förkommit eller om hin-
der möter mot att återlämna förmånsbeviset.

10 §

5

Om datasystemet hos den myndighet som administrerar förmånen

har försatts ur funktion, får förmåner som avses i 8 § betalas ut mot upp-
visande av förmånsbeviset.

Inträffar förhållande som avses i första stycket innan förmånsbevis har ut-

färdats, får förmånen betalas ut mot uppvisande av en utbetalningshandling
som avser närmast föregående utbetalningsperiod.

Om utbetalningshandlingen har förkommit, får den myndighet som admi-

nistrerar förmånen på begäran av förmånstagaren utfärda särskilt bevis om
rätten till förmån. Motsvarande gäller om förutsättningarna för rätten till för-
månen eller storleken av förmånen har ändrats.

11 §

6

Regeringen får i den mån det påkallas av förhållandena föreskriva att

förmåner som administreras av Försäkringskassan eller Pensionsmyndighe-
ten inte ska betalas ut. Regeringen får också föreskriva att sådana förmåner
ska bestämmas enligt andra grunder eller i annan ordning än som gäller en-
ligt lag eller annan författning.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.

På regeringens vägnar

CRISTINA HUSMARK PEHRSSON

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

5 Senaste lydelse 2004:813.

6 Senaste lydelse 2004:813.