SFS 2009:994 Lag om ändring i postlagen (1993:1684)

090994.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i postlagen (1993:1684);

utfärdad den 22 oktober 2009.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 20 § postlagen (1993:1684) ska ha

följande lydelse.

20 §

2

Den som bedriver postverksamhet och därvid har fått del av eller till-

gång till uppgift som avses i 19 § första stycket ska på begäran lämna

1. uppgift om enskilds adress, telefonnummer eller arbetsplats till en myn-

dighet som i ett särskilt fall behöver en sådan uppgift för delgivning enligt
delgivningslagen (1970:428), om myndigheten finner att det kan antas att
den som söks för delgivning håller sig undan eller att det annars finns syn-
nerliga skäl,

2. uppgift som rör misstanke om brott till åklagarmyndighet, polismyndig-

het eller någon annan myndighet som har att ingripa mot brottet, om det för
brottet inte är föreskrivet lindrigare straff än fängelse i två år,

3. uppgift om enskilds adress till Kronofogdemyndigheten om myndighe-

ten behöver uppgiften i exekutiv verksamhet och myndigheten finner att
uppgiften är av väsentlig betydelse för handläggningen av ett ärende,

4. uppgift om enskilds adress till Skatteverket om verket behöver uppgif-

ten i verksamhet som avser kontroll av skatt eller avgift eller i utredning om
rätt folkbokföringsort enligt folkbokföringslagen (1991:481), om verket fin-
ner att uppgiften är av väsentlig betydelse för handläggningen av ett ärende,

5. uppgift om enskilds adress till Försäkringskassan eller Pensionsmyn-

digheten om denna behöver uppgiften för kontroll av rätten till ersättning,
om myndigheten finner att uppgiften är av väsentlig betydelse för handlägg-
ningen av ett ärende.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.

På regeringens vägnar

MAUD OLOFSSON

Dan Sandberg
(Näringsdepartementet)

1 Prop. 2008/09:202, bet. 2009/10:SfU3, rskr. 2009/10:4.

2 Senaste lydelse 2006:717.

SFS 2009:994

Utkom från trycket
den 3 november 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i postlagen (1993:1684);

utfärdad den 22 oktober 2009.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 20 § postlagen (1993:1684) ska ha

följande lydelse.

20 §

2

Den som bedriver postverksamhet och därvid har fått del av eller till-

gång till uppgift som avses i 19 § första stycket ska på begäran lämna

1. uppgift om enskilds adress, telefonnummer eller arbetsplats till en myn-

dighet som i ett särskilt fall behöver en sådan uppgift för delgivning enligt
delgivningslagen (1970:428), om myndigheten finner att det kan antas att
den som söks för delgivning håller sig undan eller att det annars finns syn-
nerliga skäl,

2. uppgift som rör misstanke om brott till åklagarmyndighet, polismyndig-

het eller någon annan myndighet som har att ingripa mot brottet, om det för
brottet inte är föreskrivet lindrigare straff än fängelse i två år,

3. uppgift om enskilds adress till Kronofogdemyndigheten om myndighe-

ten behöver uppgiften i exekutiv verksamhet och myndigheten finner att
uppgiften är av väsentlig betydelse för handläggningen av ett ärende,

4. uppgift om enskilds adress till Skatteverket om verket behöver uppgif-

ten i verksamhet som avser kontroll av skatt eller avgift eller i utredning om
rätt folkbokföringsort enligt folkbokföringslagen (1991:481), om verket fin-
ner att uppgiften är av väsentlig betydelse för handläggningen av ett ärende,

5. uppgift om enskilds adress till Försäkringskassan eller Pensionsmyn-

digheten om denna behöver uppgiften för kontroll av rätten till ersättning,
om myndigheten finner att uppgiften är av väsentlig betydelse för handlägg-
ningen av ett ärende.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.

På regeringens vägnar

MAUD OLOFSSON

Dan Sandberg
(Näringsdepartementet)

1 Prop. 2008/09:202, bet. 2009/10:SfU3, rskr. 2009/10:4.

2 Senaste lydelse 2006:717.

SFS 2009:994

Utkom från trycket
den 3 november 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009