SFS 2009:995 Lag om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring

090995.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1997:238) om
arbetslöshetsförsäkring;

utfärdad den 22 oktober 2009.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 48 c och 48 d §§ lagen (1997:238)

om arbetslöshetsförsäkring ska ha följande lydelse.

48 c §

2

Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten och Centrala studie-

stödsnämnden ska till en arbetslöshetskassa lämna de uppgifter om förmån,
ersättning eller annat stöd åt enskild som har betydelse för tillämpningen av
denna lag.

Försäkringskassan ska till en arbetslöshetskassa även lämna de uppgifter

om föräldraskap som behövs för att pröva rätten till arbetslöshetsersättning.

48 d §

3

En arbetslöshetskassa ska till Försäkringskassan, Pensionsmyndig-

heten och Centrala studiestödsnämnden lämna de uppgifter om ersättning
enligt denna lag som har betydelse hos mottagaren i ett ärende om förmån,
ersättning eller annat stöd åt enskild.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.

På regeringens vägnar

CRISTINA HUSMARK PEHRSSON

Karin Renman
(Arbetsmarknadsdepartementet)

1 Prop. 2008/09:202, bet. 2009/10:SfU3, rskr. 2009/10:4.

2 Senaste lydelse 2009:666.

3 Senaste lydelse 2004:836.

SFS 2009:995

Utkom från trycket
den 3 november 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009