SFS 2009:997 Lag om ändring i lagen (1998:676) om statlig ålderspensionsavgift

090997.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1998:676) om statlig
ålderspensionsavgift;

utfärdad den 22 oktober 2009.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 8 § lagen (1998:676) om statlig

ålderspensionsavgift ska ha följande lydelse.

8 §

2

Fördelningen av avgiften ska göras enligt följande. Den andel som be-

räknas motsvara pensionsrätt för premiepension för samma år förs till Riks-
gäldskontoret för tillfällig förvaltning enligt 8 kap. 1 § första stycket lagen
(1998:674) om inkomstgrundad ålderspension. �&terstoden förs, efter av-
stämning gentemot Riksgäldskontoret enligt 9 §, till Första�Fjärde AP-fon-
derna för förvaltning enligt lagen (2000:192) om allmänna pensionsfonder
(AP-fonder).

Regeringen ska för varje år fastställa andelarna efter förslag från Pen-

sionsmyndigheten.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.

På regeringens vägnar

CRISTINA HUSMARK PEHRSSON

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

1 Prop. 2008/09:202, bet. 2009/10:SfU3, rskr. 2009/10:4.

2 Senaste lydelse 2004:839.

SFS 2009:997

Utkom från trycket
den 3 november 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009