SFS 2009:998 Lag om ändring i lagen (1998:702) om garantipension

090998.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1998:702) om garantipension;

utfärdad den 22 oktober 2009.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 2 kap. 6 § samt 6 kap. 2�4 och 6 §§

lagen (1998:702) om garantipension ska ha följande lydelse.

2 kap.

6 §

2

Med tjänstepension enligt 4 § 2 och 4 avses dels pension som betalas

ut på grund av sådan tjänstepensionsförsäkring som avses i 58 kap. 7 § in-
komstskattelagen (1999:1229), dels pension som betalas ut på grund av tidi-
gare tjänst på annat sätt än genom försäkring.

Tjänstepension ska i underlaget enligt 4 § ingå med det belopp som fram-

går av taxeringen året före det år garantipensionen avser. I underlaget ska
även ingå tjänstepension enligt 5 § 5 och 7 lagen (1991:586) om särskild
inkomstskatt för utomlands bosatta för vilken skattskyldighet enligt den la-
gen föreligger kalenderåret två år före det år garantipensionen avser. Till-
kommer därefter en sådan tjänstepension till efterlevande som avses i första
och andra meningarna ska beräkningsunderlagets belopp för tjänstepension
justeras med hänsyn till den tillkommande pensionen från och med månaden
efter den då Pensionsmyndigheten fick kännedom om den pensionen. Det-
samma ska gälla när en sådan tjänstepension tillkommer i samband med att
ålderspension enligt denna lag beviljas. Detta belopp ska, om inte tredje
stycket ska tillämpas, ingå i beräkningsunderlaget till dess uppgifterna vid
taxeringen avser tjänstepensionen för helt år.

Upphör eller minskar tjänstepensionen ska beräkningsunderlagets belopp

för tjänstepension efter anmälan av den pensionsberättigade justeras från och
med den månad då Pensionsmyndigheten fick kännedom om ändringen.

Vad som sägs i andra och tredje styckena ska i tillämpliga delar även gälla

för ålders-, efterlevande- och förtidspension enligt utländsk lagstiftning en-
ligt 4 § 4.

6 kap.

2 §

3

Ett beslut om garantipension för en viss tid för den som är född år

1937 eller tidigare ska ändras av Pensionsmyndigheten, om det föranleds av

1 Prop. 2008/09:202, bet. 2009/10:SfU3, rskr. 2009/10:4.

2 Senaste lydelse 2004:840.

3 Senaste lydelse 2004:840.

SFS 2009:998

Utkom från trycket
den 3 november 2009

background image

2

SFS 2009:998

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009

en ändring som gjorts beträffande den pension eller de belopp för samma tid
som ingått i beräkningsunderlaget enligt 2 kap. 4 §.

Ett beslut om garantipension för en viss tid för den som är född år 1938 el-

ler senare ska ändras av Pensionsmyndigheten, om det föranleds av en änd-
ring som gjorts beträffande den ålderspension, efterlevandepension eller
förtidspension för samma tid som legat till grund för beräkning av garan-
tipensionen.

3 §

4

För garantipension gäller i tillämpliga delar följande bestämmelser i

lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension:

� 15 kap. 3 § första stycket första meningen och andra stycket om under-

rättelse till en enskild,

� 15 kap. 11, 13 och 14 §§ om anmälan och om uppgiftsskyldighet,
� 15 kap. 15 § om undantag från sekretess,
� 15 kap. 16 § första stycket andra meningen om förbud mot pantsättning

och överlåtelse, och

� 15 kap. 17 § om preskription.

4 §

5

Den som uppbär eller har rätt till pension enligt denna lag är skyldig

att till Pensionsmyndigheten lämna sådana uppgifter som anges i 5�7 §§.

6 §

6

Den som är född år 1937 eller tidigare och som uppbär tjänstepension

ska på begäran lämna Pensionsmyndigheten uppgift om pensionens storlek,
utbetalarens namn och adress samt om pensionen är tidsbegränsad. När det
gäller utländsk tjänstepension gäller detta endast om pensionen är skatteplik-
tig i Sverige.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.

På regeringens vägnar

CRISTINA HUSMARK PEHRSSON

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

4 Senaste lydelse 2004:840.

5 Senaste lydelse 2004:840.

6 Senaste lydelse 2004:840.