SFS 2009:999 Lag om ändring i lagen (1998:710) med vissa bestämmelser om Premiepensionsmyndigheten

090999.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1998:710) med vissa
bestämmelser om Premiepensionsmyndigheten;

utfärdad den 22 oktober 2009.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att rubriken till lagen (1998:710) med

vissa bestämmelser om Premiepensionsmyndigheten samt 1�8 och 10 §§
och rubriken närmast före 2 § ska ha följande lydelse.

Lag med vissa bestämmelser om Pensionsmyndighetens
premiepensionsverksamhet

1 §

I denna lag finns vissa bestämmelser om Pensionsmyndighetens till-

lämpning av försäkringsrörelse- och redovisningsregler. I lagen finns också
bestämmelser om det närmare innehållet i Finansinspektionens tillsyn över
myndigheten. De grundläggande bestämmelserna om Pensionsmyndighetens
uppgifter finns i lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension.

Regler för premiepensionsverksamheten

2 §

2

Följande bestämmelser i 7 kap. försäkringsrörelselagen (1982:713)

ska gälla för Pensionsmyndighetens premiepensionsverksamhet:

� 1 § om försäkringstekniska avsättningar,
� 2 § om beräkning av livförsäkringsavsättningar,
� 3�8 a §§ om försäkringstekniska riktlinjer och beräkningsunderlag,
� 9�11 och 13 §§ om placering av tillgångar som motsvarar försäkrings-

tekniska avsättningar, och

� 17 b § om användning av optioner och liknande finansiella instrument.
Vid tillämpningen av de bestämmelser som anges i första stycket ska

myndigheten anses som ett livförsäkringsbolag. Vad som sägs om dotterfö-
retag i 7 kap. 10 a § försäkringsrörelselagen ska avse företag i vilka staten
har ett sådant inflytande som anges i 1 kap. 9 § första, andra eller tredje
stycket samma lag, om myndigheten företräder staten som ägare.

3 §

3

Pensionsmyndigheten får inte förvärva så många aktier i ett svenskt

aktiebolag, vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad eller
en motsvarande marknad utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområ-

1 Prop. 2008/09:202, bet. 2009/10:SfU3, rskr. 2009/10:4.

2 Senaste lydelse 2000:1414.

3 Senaste lydelse 2007:547.

SFS 2009:999

Utkom från trycket
den 3 november 2009

background image

2

SFS 2009:999

det, att röstetalet för dem tillsammans med myndighetens övriga aktier i
samma bolag överstiger fem procent av röstetalet för samtliga aktier i bola-
get.

4 §

�verskott som uppstår i Pensionsmyndighetens premiepensionsverk-

samhet ska tillföras pensionsspararna i form av återbäring. �verskottsmed-
len får tas i anspråk endast om det kan ske utan att det äventyrar myndighe-
tens förmåga att betala ut de premiepensioner som pensionsspararna har rätt
till. �verskottsmedlen ska tas i anspråk i en takt som främjar en jämn ut-
veckling av premiepensionerna över tiden.

Fördelningen av återbäringen mellan pensionsspararna ska göras med

hänsyn tagen till i vilken utsträckning de medel som förvaltas för varje
pensionssparares räkning har bidragit till uppkomsten av överskottet.

5 §

4

I Pensionsmyndighetens årsredovisning ska en särskild redovisning

för premiepensionsverksamheten ingå. För denna redovisning ska följande
bestämmelser i lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag
tillämpas:

� 1 kap. 2 § om hänvisningar till årsredovisningslagen (1995:1554),
� 1 kap. 3 § om vissa definitioner,
� 2 kap. 1 § om skyldighet att ta in en resultatanalys i årsredovisningen,
� 2 kap. 2 § om årsredovisningens innehåll m.m. när det gäller hänvis-

ningarna till bestämmelserna i 2 kap. 1�6 §§ årsredovisningslagen,

� 3 kap. om balans- och resultaträkning,
� 4 kap. 1 § om värderingsregler när det gäller hänvisningarna till bestäm-

melserna i 4 kap. 14 a�15 §§ årsredovisningslagen,

� 4 kap. 2 § 11�13 om hur värderingsreglerna ska tillämpas på ett för-

säkringsföretags tillgångar,

� 4 kap. 4�9 §§ om värderingsregler,
� 5 kap. 1 § om tilläggsupplysningar med undantag av hänvisningarna till

5 kap. 1�4 §§, 5 § och 16�25 §§ årsredovisningslagen,

� 5 kap. 2�6 §§ om tilläggsupplysningar,
� 6 kap. om förvaltningsberättelse och resultatanalys, och
� 10 kap. 1 § om överklagande av Finansinspektionens beslut.
Om myndigheten företräder staten som ägare för ett eller flera företag, i

vilka staten har ett sådant inflytande som anges i 1 kap. 9 § första, andra eller
tredje stycket försäkringsrörelselagen (1982:713), ska myndigheten även
upprätta en koncernredovisning med tillämpning av bestämmelserna om så-
dan redovisning i 7 kap. 2�4 §§ lagen om årsredovisning i försäkringsföre-
tag.

Vid tillämpningen av de bestämmelser som anges i första och andra styck-

ena ska myndigheten anses som ett livförsäkringsföretag. Det som sägs om
intresseföretag ska avse företag i vilka staten har ett sådant inflytande som
anges i 1 kap. 5 § årsredovisningslagen, om myndigheten företräder staten
som ägare. Det som sägs om företagets verkställande direktör ska avse myn-
dighetens chef.

4 Senaste lydelse 2007:370.

background image

3

SFS 2009:999

6 §

Den särskilda redovisningen för premiepensionsverksamheten ska ges

in till Finansinspektionen så snart det kan ske och senast inom sex månader
från kalenderårets utgång.

7 §

5

Pensionsmyndigheten ska se till att pensionsspararna får tillgång till

den information de behöver för att ta till vara sin rätt i premiepensionssys-
temet.

8 §

Bestämmelserna i 8 kap. 18 § försäkringsrörelselagen (1982:713) om

aktuarie i försäkringsbolag som meddelar livförsäkring, och föreskrifter som
har meddelats med stöd av dessa bestämmelser, ska gälla för Pensionsmyn-
dighetens premiepensionsverksamhet.

Vid tillämpningen av de bestämmelser och föreskrifter som anges i första

stycket ska vad som sägs om verkställande direktören avse myndighetens
chef.

10 §

6

Följande bestämmelser i försäkringsrörelselagen (1982:713) ska gäl-

la för Finansinspektionens tillsyn över Pensionsmyndighetens premiepen-
sionsverksamhet enligt 15 kap. 2 § lagen (1998:674) om inkomstgrundad ål-
derspension:

� 19 kap. 3 § om skyldighet för styrelsen och vissa befattningshavare att

lämna upplysningar till inspektionen,

� 19 kap. 8 § om rätt för inspektionen att sammankalla ett försäkrings-

bolags styrelse,

� 19 kap. 9 § om skyldighet för styrelsen och verkställande direktören att

hålla försäkringsbolagets räkenskapsmaterial m.m. tillgängligt för gransk-
ning,

� 19 kap. 10 § om skyldighet för vissa andra personer att lämna upplys-

ningar m.m. till inspektionen,

� 19 kap. 11 § första, andra och sjätte styckena om rätt för inspektionen att

meddela erinringar och förelägganden att vidta rättelser,

� 19 kap. 13 § om överklagande av inspektionens beslut, och
� 19 kap. 15 § om avgifter för att bekosta inspektionens verksamhet.
Vid tillämpningen av de bestämmelser som anges i första stycket ska

myndigheten anses som ett försäkringsbolag. Vad som sägs om försäkrings-
bolagets verkställande direktör ska avse myndighetens chef.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.

På regeringens vägnar

MATS ODELL

Tord Gransbo
(Finansdepartementet)

5 Senaste lydelse 2004:842. �ndringen innebär bl.a. att andra stycket upphävs.

6 Senaste lydelse 2003:512.

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009