SFS 2010:185 Förordning med instruktion för Trafikverket

100185.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
med instruktion för Trafikverket;

utfärdad den 11 mars 2010.

Regeringen föreskriver följande.

Uppgifter

1 §

Trafikverket ska med utgångspunkt i ett trafikslagsövergripande

perspektiv ansvara för den långsiktiga infrastrukturplaneringen för vägtrafik,
järnvägstrafik, sjöfart och luftfart samt för byggande och drift av statliga
vägar och järnvägar.

Trafikverket ska med utgångspunkt i ett samhällsbyggnadsperspektiv

skapa förutsättningar för ett samhällsekonomiskt effektivt, internationellt
konkurrenskraftigt och långsiktigt hållbart transportsystem.

Trafikverket ska verka för att de transportpolitiska målen uppnås.

2 §

Trafikverket ska

1. svara för frågor om väganordningars tekniska utförande,
2. inhämta och sammanställa uppgifter från samtliga infrastrukturförvalta-

re för att beskriva det samlade svenska järnvägsnätet,

3. inhämta och sprida kunskap och information om tillgänglighet, fram-

komlighet, miljö, hälsa och säkerhet inom sitt ansvarsområde,

4. utveckla och förvalta metoder och modeller för samhällsekonomiska

analyser inom transportområdet,

5. ta fram trafikprognoser,
6. genomföra djupstudier av samtliga vägtrafikolyckor som har medfört

att någon har avlidit,

7. beställa, dokumentera och sprida sådan forsknings-, utvecklings- och

demonstrationsverksamhet inom transportområdet som motiveras av Tra-
fikverkets uppgifter,

8. bevaka och delta i internationellt samarbete inom sitt ansvarsområde

och verka för utveckling av internationella transportlösningar,

9. vara infrastrukturförvaltare för det järnvägsnät som tillhör staten, om

inte något annat beslutats,

10. i sin roll som beställare särskilt verka för att produktiviteten och

effektiviteten på marknaderna för investeringar, drift och underhåll ökar,

11. ha väl fungerande rutiner, arbetssätt och samverkansformer som tillva-

ratar och möjliggör nationellt, regionalt och lokalt inflytande,

12. verka för kollektivtrafikens utveckling, samt
13. medverka i genomförandet av det regionala tillväxtarbetet.

SFS 2010:185

Utkom från trycket
den 23 mars 2010

background image

2

SFS 2010:185

3 §

Trafikverket ska samverka med andra aktörer och därvid vidta åtgärder

i syfte att nå de transportpolitiska målen. De åtgärder som vidtas ska på ett
effektivt sätt bidra till måluppfyllelsen.

Trafikverket ska årligen till regeringen redovisa de åtgärder som vidtagits

enligt första stycket, samt deras kostnader och effekter.

4 §

Trafikverket ska

1. årligen till regeringen redovisa produktiviteten för drift-, underhålls-

och byggåtgärder inom det egna ansvarsområdet,

2. årligen följa upp och till regeringen redovisa genomförda åtgärder i den

nationella planen för transportinfrastruktur samt i länsplaner för regional
transportinfrastruktur i de delar verket ansvarar för genomförandet,

3. årligen bistå Trafikanalys i dess uppgift att till regeringen redovisa en

uppföljning av de transportpolitiska målen,

4. bistå Trafikanalys när det gäller användningen av databaser och

analysverktyg, samt

5. aktivt medverka i regeringens arbete med ansökningar om bidrag inom

det transeuropeiska nätverket för transporter (TEN-T) enligt allmänna regler
för Europeiska unionens finansiella stöd på området för transeuropeiska nät
och årligen redovisa ansökningsprocessens resultat.

5 §

Trafikverket ska se till att de regelverk och rutiner verket disponerar

över är kostnadseffektiva och enkla för medborgare och företag.

6 §

Trafikverket får bedriva uppdrags-, uthyrnings- och försäljningsverk-

samhet som är förenlig med verkets uppgifter i övrigt. I detta ingår att

1. utföra uppdrag inom ban-, el- och signalområdet, tillhandahålla drift av

IT-system samt bedriva andra elektroniska kommunikationstjänster,

2. upphandla och tillhandahålla materiel för järnvägsinfrastruktur,
3. tillhandahålla färjeverksamhet, och
4. tillhandahålla utbildningsverksamhet.

7 §

Trafikverket ska svara för avhjälpande enligt 10 kap. miljöbalken i de

fall staten har ett ansvar för avhjälpande till följd av den flygplatsverksamhet
som bedrivits av Luftfartsverket och den verksamhet som bedrivits av Väg-
verket och Banverket.

Samverkan m.m.

8 §

Trafikverket ska

1. bidra med underlag till planeringsansvariga myndigheter och organ i

arbetet med länsplaner för regional transportinfrastruktur, och

2. särskilt samverka med Sjöfartsverket vid framtagande och genomföran-

de av den nationella planen för transportinfrastruktur och i arbetet med an-
sökningar om TEN-T-bidrag.

9 §

För att säkerställa att totalförsvarets krav beaktas i den fredstida

verksamheten ska Trafikverket samråda med Försvarsmakten, Myndigheten
för samhällsskydd och beredskap och övriga berörda totalförsvarsmyndighe-
ter.

background image

3

SFS 2010:185

10 §

Trafikverket ska inom sitt verksamhetsområde tillhandahålla

underlag för tillämpningen av 3�5 kap. miljöbalken och av plan- och
bygglagen (1987:10).

11 §

Trafikverket ska i fråga om sitt miljömålsarbete rapportera till det

miljömålsråd som finns inom Naturvårdsverket och samråda med rådet om
vilken rapportering som behövs.

12 §

Trafikverket får handlägga ärenden om anspråk på ersättning för

personskada i järnvägstrafik utom ärenden som enligt 3 § förordningen
(1995:1301) om handläggning av skadeståndsanspråk mot staten ska
handläggas av Justitiekanslern. Bestämmelserna i 11�13 §§ i den förord-
ningen gäller för Trafikverket i ärenden om reglering av personskada i järn-
vägstrafik.

Organisation

13 §

Trafikverket ska ha en regional organisation och får ha det antal

regioner som verket bestämmer. En region ska omfatta ett eller flera län.

Ledning

14 §

Trafikverket leds av en styrelse.

15 §

Styrelsen ska bestå av lägst fem och högst tio ledamöter.

Delegering

16 §

Styrelsen får överlåta till myndighetschefen att besluta Trafikverkets

föreskrifter. Detta gäller inte föreskrifter som har principiell betydelse eller
annars är av större vikt.

Anställningar

17 §

Generaldirektören är myndighetschef.

Personalansvarsnämnd

18 §

Vid Trafikverket ska det finnas en personalansvarsnämnd.

Tillämpligheten av vissa förordningar

19 §

Trafikverket ska tillämpa internrevisionsförordningen (2006:1228)

och personalföreträdarförordningen (1987:1101).

Avgifter

20 §

Trafikverket får ta ut avgifter för verksamhet enligt 6 §.

Verket får besluta om grunderna för avgifterna och avgifternas storlek.

background image

4

SFS 2010:185

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

1. Denna förordning träder i kraft den 1 april 2010.
2. Genom förordningen upphävs förordningen (2007:1027) med instruk-

tion för Banverket och förordningen (2008:1380) med instruktion för Väg-
verket.

På regeringens vägnar

MAUD OLOFSSON

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)