SFS 2010:1100 Förordning om ändring i trafikförordningen (1998:1276)

101100.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i trafikförordningen (1998:1276);

utfärdad den 26 augusti 2010.

Regeringen föreskriver att 1 kap. 4 § trafikförordningen (1998:1276) ska

ha följande lydelse.

1 kap.

4 §

1

Bestämmelserna om trafik med fordon gäller i tillämpliga delar även

den som rider och den som leder eller driver kreatur.

Bestämmelserna om gående gäller även den som
1. åker skidor, rullskidor, skridskor, rullskridskor eller liknande,
2. för, leder, skjuter eller drar sparkstötting, lekfordon eller liknande for-

don,

3. leder, skjuter eller drar cykel, moped, motorcykel, barnvagn eller rull-

stol, eller

4. för ett motordrivet fordon avsett att föras av gående.
Bestämmelserna om gående gäller även den som i gångfart själv för
1. en rullstol, eller
2. ett annat eldrivet fordon, utan tramp- eller vevanordning, som är att

anse som en cykel.

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2010.

På regeringens vägnar

�&SA TORSTENSSON

Olof Hedberg
(Näringsdepartementet)

1 Senaste lydelse 2001:667.

SFS 2010:1100

Utkom från trycket
den 7 september 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010