SFS 2010:1101 Förordning med instruktion för Inspektionen för strategiska produkter

101101.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
med instruktion för Inspektionen för strategiska
produkter;

utfärdad den 26 augusti 2010.

Regeringen föreskriver följande.

Uppgifter

Kontroll av krigsmateriel, produkter med dubbla användningsområden
och tekniskt bistånd

1 §

Inspektionen för strategiska produkter är förvaltningsmyndighet för

ärenden och tillsyn enligt lagen (1992:1300) om krigsmateriel samt lagen
(2000:1064) om kontroll av produkter med dubbla användningsområden och
av tekniskt bistånd, om inte någon annan myndighet har detta till uppgift.

2 §

Inspektionen ska

1. förmedla sådan information om kontroll av krigsmateriel, produkter

med dubbla användningsområden och tekniskt bistånd som Sverige har åta-
git sig att tillhandahålla som medlem i Europeiska unionen och de multi-
laterala exportkontrollregimerna,

2. ha ett informations- och erfarenhetsutbyte med motsvarande organ i an-

dra länder samt delta i det europeiska samarbetet, bl.a. genom att bevaka an-
dra länders avslag på tillståndsansökningar, informera Europeiska kommis-
sionen, Europeiska unionens råd och övriga medlemsstater i Europeiska uni-
onen samt berörda internationella organ om avslag på svenska ansökningar
om tillstånd samt genomföra konsultationer enligt rådets gemensamma
ståndpunkt 2008/944/Gusp av den 8 december 2008 om fastställande av
gemensamma regler för kontrollen av export av militär teknik och krigsma-
teriel

1,

3. uppfylla de åtaganden inom sitt verksamhetsområde som i övrigt följer

av Sveriges samarbete inom Europeiska unionen och följa de tillämpnings-
bestämmelser som överenskommits mellan Europeiska unionens medlems-
stater, och

4. i den utsträckning det anses nödvändigt, delta i bilateralt och multilate-

ralt samarbete inom ramen för internationella överenskommelser som rör
exportkontrollfrågor.

1 EUT L 335, 13.12.2008, s. 99 (32008E0944).

SFS 2010:1101

Utkom från trycket
den 7 september 2010

background image

2

SFS 2010:1101

3 §

Inspektionen ska varje år före den 15 februari lämna regeringen dels en

redogörelse för den svenska exporten av krigsmateriel och andra strategiska
produkter under det föregående kalenderåret, dels en beskrivning av viktiga
tendenser inom svensk och internationell exportkontroll.

Inspektionen ska vidare årligen lämna underlag till Regeringskansliet för

rapportering om små och lätta vapen till Förenta nationerna och till Organi-
sationen för säkerhet och samarbete i Europa.

Förbud mot kemiska vapen

4 §

Inspektionen är nationell myndighet med de uppgifter som följer av la-

gen (1994:118) om inspektioner enligt Förenta nationernas konvention om
förbud mot kemiska vapen och förordningen (1997:121) om inspektioner en-
ligt Förenta nationernas konvention om förbud mot kemiska vapen m.m.

Internationella sanktioner

5 §

Inspektionen ska fullgöra de uppgifter som myndigheten tilldelas en-

ligt;

1) förordningar om ekonomiska sanktioner som beslutas av Europeiska

unionen,

2) beslut som regeringen meddelar med anledning av sådana förordningar,

eller

3) föreskrifter som regeringen beslutar med stöd av lagen (1996:95) om

vissa internationella sanktioner.

Tjänsteexport

6 §

Inspektionen får bedriva tjänsteexport i den utsträckning det är förenligt

med myndighetens uppgifter, resurstilldelning och verksamhetsområde. Av-
gifter beräknas så att full kostnadstäckning uppnås.

Med tjänsteexport avses att inspektionen genom export av sitt förvalt-

ningskunnande deltar i utvecklingssamarbete för att bidra till andra länders
ansträngningar att förbättra sin exportkontroll och sitt icke-spridningsarbete.

Myndighetssamverkan

7 §

Inspektionen ska främja samarbete och informationsutbyte mellan be-

rörda myndigheter i Sverige genom en effektiv myndighetssamordning.

Informationsverksamhet

8 §

Inspektionen ska informera allmänheten, universitet och högskolor samt

andra forskningsinstitutioner om sin verksamhet och om det gällande regel-
verket för verksamheten.

background image

3

SFS 2010:1101

Ledning

9 §

Inspektionen leds av en myndighetschef.

Särskilda organ

Exportkontrollrådet

10 §

Ett råd för samråd i exportkontrollfrågor (Exportkontrollrådet) är

knutet till inspektionen. Rådet består av generaldirektören och de andra leda-
möter som regeringen utser för en bestämd tid. Generaldirektören är rådets
ordförande och han eller hon ska hålla rådet informerat om inspektionens
verksamhet på exportkontrollområdet.

11 §

Generaldirektören ska samråda med rådet innan inspektionen lämnar

över ett ärende till regeringen för prövning enligt 1 a § lagen (1992:1300)
om krigsmateriel, 4 § lagen (2000:1064) om kontroll av produkter med
dubbla användningsområden och av tekniskt bistånd, 6 § förordningen
(2000:1217) om kontroll av produkter med dubbla användningsområden och
av tekniskt bistånd eller enligt de föreskrifter som har meddelats med stöd av
dessa paragrafer.

Generaldirektören bestämmer vilka andra ärenden som före avgörandet

ska läggas fram för rådet för samråd.

12 §

Inspektionen ska inför varje sammanträde i god tid till rådet lämna

det skriftliga underlag som rådets ledamöter behöver för att ta ställning till
de frågor som behandlas.

13 §

Rådets sakkunniga i utrikes-, säkerhets- och försvarspolitiska frågor

är den statssekreterare som svarar för exportkontrollfrågor, det utrikesråd i
Utrikesdepartementet som Regeringskansliet bestämmer och stats-
sekreteraren i Försvarsdepartementet eller den som någon av dem sätter i sitt
ställe. Generaldirektören får kalla även andra sakkunniga och experter till
sammanträden för att lämna den information som behövs.

14 §

Inspektionen ska tillsammans med rådets ledamöter verka för att

upprätthålla och utveckla ledamöternas kompetens på området för kontroll
av krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområden.

Teknisk-vetenskapliga rådet

15 §

Ett teknisk-vetenskapligt råd (Teknisk-vetenskapliga rådet) är knutet

till inspektionen för att lämna råd till myndigheten i frågor om klassifice-
ringen av produkter och i andra väsentliga teknisk-vetenskapliga ämnen. Rå-
det består av generaldirektören och de andra ledamöter som inspektionen ut-
ser. Generaldirektören leder rådets arbete.

Samverkansrådet

16 §

Ett råd för samverkan mellan myndigheter i icke-spridningsfrågor

(Samverkansrådet) är knutet till inspektionen. Rådet ska verka för en effektiv

background image

4

SFS 2010:1101

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

myndighetssamordning när det gäller åtgärder mot spridning av massförstö-
relsevapen. Rådet består av generaldirektören och de andra ledamöter från
samverkande myndigheter som inspektionen utser. Generaldirektören leder
rådets arbete.

Anställningar och uppdrag

17 §

Generaldirektören är myndighetschef.

18 §

I fråga om anställning vid inspektionen av en militär tjänsteman i För-

svarsmakten tillämpas inte 6 § anställningsförordningen (1994:373).

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2010, då förordningen

(2007:1219) med instruktion för Inspektionen för strategiska produkter ska
upphöra att gälla.

På regeringens vägnar

EWA BJÖRLING

Lars Nilsson
(Utrikesdepartementet)