SFS 2010:1102 Förordning om ändring i förordningen (2007:1349) om försöksverksamhet med gymnasial lärlingsutbildning

101102.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:1349) om
försöksverksamhet med gymnasial
lärlingsutbildning;

utfärdad den 26 augusti 2010.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2007:1349) om försöks-

verksamhet med gymnasial lärlingsutbildning

dels att nuvarande 22 § ska betecknas 24 §,
dels att 21 och 23 §§ ska ha följande lydelse,
dels att rubriken närmast före nuvarande 22 § ska sättas närmast före 24 §,
dels att det i förordningen ska införas två nya paragrafer, 20 a och 22 §§,

samt närmast före 22 § en ny rubrik av följande lydelse.

20 a §

En skolhuvudman som har tilldelats statsbidrag ska till Statens skol-

verk redovisa hur bidraget har använts.

21 §

1

Till varje huvudman för skolor som deltar i försöksverksamheten

lämnas statsbidrag med högst 25 000 kronor per läsår för varje elev som del-
tar i gymnasial lärlingsutbildning. Statsbidrag lämnas i mån av tillgång på
medel. Statens skolverk beslutar om och betalar ut bidrag.

Statsbidrag enligt första stycket får lämnas för skolhuvudmannens kostna-

der för ersättning till arbetsgivare som tar emot lärlingar och för kostnader
för utveckling av den gymnasiala lärlingsutbildningen. Statsbidrag för såda-
na utvecklingskostnader får högst vara 10 000 kronor per läsår för varje elev
som deltar i försöksverksamheten.

�&terbetalning

22 §

En skolhuvudman som har tagit emot statsbidrag enligt denna förord-

ning är skyldig att återbetala det om

1. mottagaren genom att lämna oriktiga uppgifter eller på något annat sätt

förorsakat att statsbidraget har lämnats felaktigt eller med för högt belopp,

2. statsbidraget av något annat skäl har lämnats felaktigt eller med för
högt belopp,
3. statsbidraget inte har använts för avsett ändamål, eller
4. mottagaren inte har lämnat sådan redovisning som avses i 20 a §.

1 Senaste lydelse 2008:755.

SFS 2010:1102

Utkom från trycket
den 7 september 2010

background image

2

SFS 2010:1102

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

Statens skolverk ska besluta att kräva tillbaka ett bidrag om en skolhuvud-

man är återbetalningsskyldig enligt första stycket. Om det finns särskilda
skäl för det får Skolverket helt eller delvis efterge ett krav på återbetalning.

23 §

2

Statens skolverk får meddela de föreskrifter som behövs för verkstäl-

ligheten av denna förordning.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2011.

På regeringens vägnar

JAN BJ�RKLUND

Claes Mårtensson
(Utbildningsdepartementet)

2 Senaste lydelse 2009:1163.