SFS 2010:1103 Förordning om ändring i förordningen (1998:1323) om miljödomstolarnas domkretsar

101103.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1998:1323) om
miljödomstolarnas domkretsar;

utfärdad den 26 augusti 2010.

Regeringen föreskriver att 2 § förordningen (1998:1323) om miljödom-

stolarnas domkretsar ska upphöra att gälla vid utgången av år 2010.

På regeringens vägnar

STEN TOLGFORS

Helena Swenzén
(Justitiedepartementet)

SFS 2010:1103

Utkom från trycket
den 7 september 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010