SFS 2010:1104 Förordning om ändring i förordningen (2009:1) om miljö- och trafiksäkerhetskrav för myndigheters bilar och bilresor

101104.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2009:1) om miljö- och
trafiksäkerhetskrav för myndigheters bilar och
bilresor;

utfärdad den 2 september 2010.

Regeringen föreskriver att 3, 8, 11, 13, 18, 19, 30 och 32 §§ förordningen

(2009:1) om miljö- och trafiksäkerhetskrav för myndigheters bilar och bil-
resor ska ha följande lydelse.

3 §

Med miljöbil avses i denna förordning en personbil som uppfyller kra-

ven för befrielse från fordonsskatt enligt 11 a § vägtrafikskattelagen
(2006:227).

8 §

Personbilar som är utrustade med teknik för drift endast med diesel får

släppa ut högst 5 milligram partiklar per kilometer enligt uppgift i vägtrafik-
registret eller motsvarande utländska register.

Det kravet gäller inte fordon som används i spaningsverksamhet inom

Polisen, Tullverket eller Kustbevakningen.

11 §

Lätta lastbilar som är utrustade med teknik för drift endast med diesel

får släppa ut högst 5 milligram partiklar per kilometer enligt uppgift i vägtra-
fikregistret eller motsvarande utländska register.

Det kravet gäller inte fordon som används i spaningsverksamhet inom

Polisen, Tullverket eller Kustbevakningen.

13 §

Om det för en lätt lastbil saknas uppgift om koldioxidutsläpp i vägtra-

fikregistret eller motsvarande utländska register, ska utsläppen enligt 10 §
beräknas utifrån uppgifter i vägtrafikregistret eller motsvarande utländska
register om motorns effekt, bilens tjänstevikt, angivet bränsle och växellåda.

Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om hur beräkningen ska ske.

18 §

De personbilar som en myndighet köper in eller ingår leasingavtal om

ska vara av en typ som

1. har fått minst 32,5 poäng vid provning enligt tidigare protokoll i det

europeiska krockprovningsprogrammet (Euro NCAP):

�� Frontal impact testing protocol version 4.1, 4.2 eller 4.3,
�� Side impact testing protocol version 4.1 eller 4.2,
�� Pole Side impact testing protocol version 4.1, 4.2 eller 4.3,
�� Assessment protocol version 4.1, 4.2 eller 4.3,

SFS 2010:1104
Utkom från trycket
den 14 september 2010

background image

2

SFS 2010:1104

�� Seat belt reminder assessment protocol version 1.2,
2. enligt intyg från tillverkaren har motsvarande krockskyddsegenskaper

som en sådan typ som har fått minst 32,5 poäng vid provning enligt 1,

3. har fått minst 31,5 poäng vid provning av skydd för vuxna åkande vid

bedömning enligt det senare Euro NCAP:s Assessment Protocol � Overall
Rating version 5.0, fått minst 2 poäng för pisksnärtskydd och har bilbältes-
påminnare på förarplatsen och främre sittplatsen, eller

4. enligt intyg från tillverkaren har motsvarande krockegenskaper enligt

kraven i 3.

19 §

De personbilar som en myndighet köper in eller ingår leasingavtal om

ska vara av en typ som

1. har fått minst 14 poäng för fotgängarskydd vid provning enligt Euro

NCAP Pedestrian Protocol version 5.1, eller

2. enligt intyg från tillverkaren har motsvarande krockskyddsegenskaper

som en sådan typ som har fått minst 14 poäng vid provning enligt 1.

30 §

Samtliga myndigheter ska senast den 1 mars varje år lämna en redo-

görelse till Transportstyrelsen för sina inköp, sin leasing och sina upphand-
lingar under det föregående kalenderåret. Av redogörelsen ska följande upp-
gifter framgå:

1. hur många bilar som köpts in och leasats under året, fördelat på for-

donsslag,

2. hur många upphandlingar av bilhyra och taxiresor som har gjorts under

året,

3. med vilken teknik för drift som inköpta och leasade bilar är utrustade,
4. hur stor andel av de inköpta och leasade personbilarna och lätta lastbi-

larna som är utryckningsfordon eller som är särskilt anpassade för person-
skydd,

5. hur stor den sammanlagda volymen av förbrukat bränsle är för sådana

miljöbilar som är utrustade med teknik för drift helt eller delvis med alterna-
tivt bränsle, fördelat på slag av bränslen och fordonsslag,

6. hur stor andel av de inköpta och leasade bilarna och av de bilar som

myndigheten äger eller leasar som är utrustade med alkolås, och

7. vilka avsteg som myndigheten har gjort från bestämmelserna i denna

förordning med stöd av 5 § tredje stycket, 9 §, 12 §, 20 § andra stycket, 22 §
andra stycket, 25 eller 28 §, samt vilka särskilda skäl som har motiverat
dessa avsteg.

32 §

Transportstyrelsen ska göra en uppföljning av myndigheternas redo-

görelser enligt 30 § och i den inkludera en sådan redogörelse som avses där
för den egna verksamheten. Uppföljningen ska lämnas till regeringen senast
den 1 april varje år.

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2010.

background image

3

SFS 2010:1104

På regeringens vägnar

�&SA TORSTENSSON

Olof Hedberg
(Näringsdepartementet)

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010