SFS 2010:1105 Förordning om ändring i sjötrafikförordningen (1986:300)

101105.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i sjötrafikförordningen (1986:300);

utfärdad den 2 september 2010.

Regeringen föreskriver att 2 kap. 7 § sjötrafikförordningen (1986:300) ska

ha följande lydelse.

2 kap.

7 §

1

Föreskrifter som meddelats med stöd av 1, 2 eller 2 a § gäller inte när

ett fartyg används

1. vid brådskande utryckning för räddningstjänst eller sjuktransport enligt

6 § hälso- och sjukvårdslagen (1982:763),

2. i brådskande tjänsteutövning av
a) Försvarsmakten,
b) polis-, lots- eller tullpersonal,
c) personal vid Kustbevakningen, samt
d) läkare, sjuksköterska, barnmorska, veterinär, eller
3. i andra jämförliga trängande fall.

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2010.

På regeringens vägnar

ÅSA TORSTENSSON

Olof Hedberg
(Näringsdepartementet)

1 Senaste lydelse 2004:1017.

SFS 2010:1105

Utkom från trycket
den 14 september 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010