SFS 2010:1106 Tillkännagivande om de EU-bestämmelser som kompletteras av lagen (2006:805) om foder och animaliska biprodukter

101106.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Tillkännagivande
om de EU-bestämmelser som kompletteras av lagen
(2006:805) om foder och animaliska biprodukter;

beslutat den 2 september 2010.

Regeringen tillkännager enligt 5 § lagen (2006:805) om foder och anima-

liska biprodukter att följande bestämmelser i EU:s förordningar komplette-
ras av bestämmelser i lagen om foder och animaliska biprodukter.

Grundförordningar som i sin helhet kompletteras av lagen om
foder och animaliska biprodukter

1. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1774/2002 av den

3 oktober 2002 om hälsobestämmelser för animaliska biprodukter som inte
är avsedda att användas som livsmedel

1.

2. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1831/2003 av den

22 september 2003 om fodertillsatser

2.

3. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 183/2005 av den

12 januari 2005 om fastställande av krav för foderhygien

3.

4. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 767/2009 av den

13 juli 2009 om utsläppande på marknaden och användning av foder, om
ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1831/2003
och om upphävande av rådets direktiv 79/373/EEG, kommissionens direktiv
80/511/EEG, rådets direktiv 82/471/EEG, 83/228/EEG, 93/74/EEG, 93/113/
EG och 96/25/EG samt kommissionens beslut 2004/217/EG

4.

Grundförordningar som kompletteras av lagen om foder och
animaliska biprodukter i de delar de innehåller bestämmelser
som faller inom lagens tillämpningsområde

5. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002 av den

28 januari 2002 om allmänna principer och krav för livsmedelslagstiftning,
om inrättande av Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet och om
förfaranden i frågor som gäller livsmedelssäkerhet

5.

6. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1829/2003 av den

22 september 2003 om genetiskt modifierade livsmedel och foder

6.

1 EGT L 273, 10.10.2002, s. 1 (Celex 32002R1774).

2 EUT L 268, 18.10.2003, s. 29 (Celex 32003R1831).

3 EUT L 35, 8.2.2005, s. 1 (Celex 32005R0183).

4 EUT L 229, 1.9.2009, s. 1 (Celex 32009R0767).

5 EGT L 31, 1.2.2002, s. 1 (Celex 32002R0178).

6 EUT L 268, 18.10.2003, s. 1 (Celex 32003R1829).

SFS 2010:1106

Utkom från trycket
den 14 september 2010

background image

2

SFS 2010:1106

7. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1830/2003 av den

22 september 2003 om spårbarhet och märkning av genetiskt modifierade
organismer och spårbarhet av livsmedel och foderprodukter som är fram-
ställda av genetiskt modifierade organismer och om ändring av direktiv
2001/18/EG

7.

8. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 882/2004 av den

29 april 2004 om offentlig kontroll för att säkerställa kontrollen av efterlev-
naden av foder- och livsmedelslagstiftningen samt bestämmelserna om djur-
hälsa och djurskydd

8.

9. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 av den

23 februari 2005 om gränsvärden för bekämpningsmedelsrester i eller på
livsmedel och foder av vegetabiliskt och animaliskt ursprung och om änd-
ring av rådets direktiv 91/414/EEG

9.

Grundförordningar som kompletteras av lagen om foder och
animaliska biprodukter i de delar som anges i det följande

10. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 999/2001 av den

22 maj 2001 om fastställande av bestämmelser för förebyggande, kontroll
och utrotning av vissa typer av transmissibel spongiform encefalopati

10, när

det gäller

� artikel 2, i den del som faller inom tillämpningsområdet för lagen om fo-

der och animaliska biprodukter,

� artikel 7,
� artikel 6, i de delar som gäller åtgärder efter testning som utförs på slak-

teri och som avser kvarhållande i avvaktan på negativt provsvar av varor
som inte är avsedda att användas som livsmedel,

� artikel 8, i de delar som faller inom tillämpningsområdet för lagen om

foder och animaliska biprodukter,

� artikel 16, i de delar som faller inom tillämpningsområdet för lagen om

foder och animaliska biprodukter, och

� bilaga XI, i de delar som inte avser livsmedel.
11. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2160/2003 av den

17 november 2003 om bekämpning av salmonella och vissa andra livsme-
delsburna zoonotiska smittämnen

11, när det gäller

� artikel 3.2, i den del bestämmelsen avser foder,
� artikel 7, i den del bestämmelsen avser foder, och
� artikel 12, i den del bestämmelsen avser foder.
12. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 852/2004 av den

29 april 2004 om livsmedelshygien

12, när det gäller

� del A, punkt 4 a i bilaga I, i den del bestämmelsen avser foder,
� del A, punkt 7 i bilaga I, såvitt avser sådana uppgifter som faller inom
tillämpningsområdet för lagen om foder och animaliska biprodukter, och
� del A, punkt 8 a i bilaga I.

7 EUT L 268, 18.10.2003, s. 24 (Celex 32003R1830).

8 EUT L 165, 30.4.2004, s. 1 (Celex 32004R0882).

9 EUT L 70, 16.3.2005, s. 1 (Celex 32005R0396).

10 EGT L 147, 31.5.2001, s. 1 (Celex 32001R0999).

11 EUT L 325, 12.12.2003, s. 1 (Celex 32003R2160).

12 EUT L 139, 30.4.2004, s. 1 (Celex 32004R0852).

background image

3

SFS 2010:1106

13. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 854/2004 av den

29 april 2004 om fastställande av särskilda bestämmelser för genomförandet
av offentlig kontroll av produkter av animaliskt ursprung avsedda att använ-
das som livsmedel

13, när det gäller

� artikel 4, i de delar som inte avser livsmedel,
� artikel 5.1 e, i de delar som inte avser livsmedel,
� artikel 5.1 f, i de delar som avser sådan provtagning som faller inom till-

lämpningsområdet för lagen om foder och animaliska biprodukter,

� avsnitt I, kapitel I, punkt 1 i bilaga I, i de delar som inte avser livsmedel,

och

� avsnitt I, kapitel II, E i bilaga I, i de delar som inte avser livsmedel.

�vriga förordningar

14. Kommissionens förordning (EG) nr 2075/2005 av den 5 december

2005 om fastställande av särskilda bestämmelser för offentlig kontroll av tri-
kiner i kött

14, när det gäller

� artikel 4.2, och
� artikel 12.1 h iii.

Detta tillkännagivande ersätter tillkännagivandet (2006:1033) om de EG-

bestämmelser som kompletteras av lagen (2006:805) om foder och anima-
liska biprodukter.

På regeringens vägnar

ESKIL ERLANDSSON

Mats Wiberg
(Jordbruksdepartementet)

13 EUT L 139, 30.4.2004, s. 206 (Celex 32004R0854).

14 EUT L 338, 22.12.2005, s. 60 (Celex 32005R2075).

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010