SFS 2010:1107 Förordning om ändring i förordningen (2009:1215) med instruktion för Statens skolinspektion

101107.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2009:1215) med
instruktion för Statens skolinspektion;

utfärdad den 9 september 2010.

Regeringen föreskriver att det i förordningen (2009:1215) med instruktion

för Statens skolinspektion ska införas en ny paragraf, 6 a §, samt närmast
före 6 a § en ny rubrik av följande lydelse.

Nationell referenspunkt

6 a §

Myndigheten ska utgöra en sådan nationell referenspunkt för kvali-

tetssäkring inom yrkesutbildningen som medlemsstaterna rekommenderas
att utse i Europarlamentets och rådets rekommendation 2009/C av den
18 juni 2009 om inrättande av en europeisk referensram för kvalitetssäkring
av yrkesutbildning.

Denna förordning träder i kraft den 1 november 2010.

På regeringens vägnar

TOBIAS KRANTZ

Claes Mårtensson
(Utbildningsdepartementet)

SFS 2010:1107

Utkom från trycket
den 21 september 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010