SFS 2010:1108 Förordning om ändring i elförordningen (1994:1250)

101108.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i elförordningen (1994:1250);

utfärdad den 9 september 2010.

Regeringen föreskriver att 16 § elförordningen (1994:1250)

1 ska ha föl-

jande lydelse.

16 §

2

Nätmyndighetens beslut enligt 2 kap. 12 §, 3 kap. 20 och 21 §§ ella-

gen (1997:857) samt enligt 2 § denna förordning får överklagas hos rege-
ringen. Andra beslut av nätmyndigheten enligt denna förordning får inte
överklagas.

Nätmyndighetens beslut enligt 2 § denna förordning som gäller anlägg-

ningar för starkströmsluftledning med en spänning på minst 220 kilovolt och
en längd av minst 15 kilometer, får överklagas av en sådan ideell förening el-
ler annan juridisk person som avses i 16 kap. 13 § miljöbalken.

Denna förordning träder i kraft den 1 december 2010.

På regeringens vägnar

�&SA TORSTENSSON

Dan Sandberg
(Näringsdepartementet)

1 Förordningen omtryckt 2006:1138.

2 Senaste lydelse 2010:966.

SFS 2010:1108

Utkom från trycket
den 21 september 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010