SFS 2010:1109 Förordning om ändring i förordningen (2002:290) om utlämnande av vissa uppgifter till Försäkringskassan från Skatteverkets beskattningsdatabas

101109.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2002:290) om
utlämnande av vissa uppgifter till
Försäkringskassan från Skatteverkets
beskattningsdatabas;

utfärdad den 9 september 2010.

Regeringen föreskriver att rubriken till förordningen (2002:290) om ut-

lämnande av vissa uppgifter till Försäkringskassan från Skatteverkets
beskattningsdatabas

1 samt 1 och 2 §§ ska ha följande lydelse.

Förordning om utlämnande av vissa uppgifter till Pensionsmyndigheten
från Skatteverkets beskattningsdatabas

1 §

2

Skatteverket ska på begäran av Pensionsmyndigheten lämna ut upp-

gifter ur Skatteverkets beskattningsdatabas för beräkning av garantipension
enligt lagen (1998:702) om garantipension.

2 §

3

Uppgiftsskyldigheten enligt 1 § omfattar endast uppgifter om tjänste-

pension som har redovisats i kontrolluppgifter för inkomståren 2004�2009
och som avser personer som är födda år 1937 eller tidigare för vilka lagen
(1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta har tillämpats.

Denna förordning träder i kraft den 15 oktober 2010.

På regeringens vägnar

CRISTINA HUSMARK PEHRSSON

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

1 Senaste lydelse av förordningens rubrik 2005:600.

2 Senaste lydelse 2005:600.

3 Senaste lydelse 2005:600.

SFS 2010:1109

Utkom från trycket
den 21 september 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010