SFS 2010:1110 Förordning om ändring i förordningen (2008:463) om vissa avgifter till Strålsäkerhetsmyndigheten

101110.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2008:463) om vissa
avgifter till Strålsäkerhetsmyndigheten;

utfärdad den 9 september 2010.

Regeringen föreskriver att 16 och 17 §§ förordningen (2008:463) om

vissa avgifter till Strålsäkerhetsmyndigheten

1 ska ha följande lydelse.

16 §

2

Den som ansöker om eller har tillstånd till en verksamhet enligt 20

eller 21 § eller 22 § andra stycket strålskyddslagen (1988:220) ska till Strål-
säkerhetsmyndigheten betala en avgift för myndighetens kostnader för till-
ståndsprövning, tillsyn och andra åtgärder med anknytning till tillståndet.
Avgiften ska, efter debitering av Strålsäkerhetsmyndigheten, betalas för varje
kalenderår

19. med 12 200 kronor per tillstånd för annan sluten strålkälla för brachy-

terapi med en aktivitet som överstiger 100 gigabecquerel,

20. med 49 800 kronor per tillstånd för nuklearmedicin med en aktivitet

som är högst 100 gigabecquerel,

21. med 80 200 kronor per tillstånd för nuklearmedicin med en aktivitet

som överstiger 100 gigabecquerel,

22. med 3 810 000 kronor per anläggning för acceleratorbaserad spalla-

tion för neutronforskningsändamål med en stråleffekt som överstiger 1 me-
gawatt, och

23. med 320 000 kronor för verksamhet med elektronacceleratorbaserade

synkrotronljusanläggningar.

Den som, i annat fall än som avses i första stycket, ansöker om eller har

tillstånd till en verksamhet enligt 20 eller 21 § eller 22 § andra stycket strål-
skyddslagen ska betala avgift med 800 kronor per timme för arbete med till-
ståndsprövning, tillsyn och övriga åtgärder med anknytning till tillståndet
som Strålsäkerhetsmyndigheten har utfört. Avgiften ska betalas till Strål-
säkerhetsmyndigheten efter särskild debitering.

17 §

Avgift enligt 16 § första stycket 1–21 ska betalas från och med det ka-

lenderår som följer efter det att beslut om tillstånd har getts. Om ett tillstånd
förnyas, ska avgift betalas även för det år då beslutet om att förnya tillståndet
meddelades. Om det finns särskilda skäl får Strålsäkerhetsmyndigheten be-

1 Förordningen omtryckt 2009:668.

2 Senaste lydelse 2009:1606.

SFS 2010:1110

Utkom från trycket
den 21 september 2010

background image

2

SFS 2010:1110

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

sluta att avgiften i stället för som årsavgift ska betalas i samband med att an-
sökan om tillstånd görs.

Avgift enligt 16 § första stycket 22 och 23 ska betalas från och med det

kalenderår då ansökan om tillstånd ges in och för varje påbörjat kalenderår
därefter.

Förhållanden anmälda skriftligt till Strålsäkerhetsmyndigheten före den

1 januari ska ligga till grund för beräkningen av avgiften.

Denna förordning träder i kraft den 31 oktober 2010.

På regeringens vägnar

ANDREAS CARLGREN

Egon Abresparr
(Miljödepartementet)