SFS 2010:1111 Förordning om ändring i förordningen (2009:1476) med instruktion för Naturvårdsverket

101111.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2009:1476) med
instruktion för Naturvårdsverket;

utfärdad den 9 september 2010.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2009:1476) med instruk-

tion för Naturvårdsverket

dels att 10�13 §§ ska upphöra att gälla,
dels att rubriken närmast före 10 § ska utgå,
dels att 1�3 §§ och 20 § ska ha följande lydelse.

1 §

Naturvårdsverket är förvaltningsmyndighet på miljöområdet för verk-

samhet som rör klimat och luft, vatten och hav, mark, biologisk mångfald,
förorenade områden, kretslopp och avfall, miljöövervakning och miljöforsk-
ning. Naturvårdsverket har en central roll i miljöarbetet och ska vara pådriv-
ande och samlande vid genomförandet av miljöpolitiken.

Naturvårdsverket ska främja en hållbar utveckling med utgångspunkt i

den ekologiska dimensionen. Det generationsmål och de miljökvalitetsmål
som riksdagen har fastställt ska vara vägledande i arbetet.

2 §

Naturvårdsverket ska inom ramen för miljömålssystemet samordna

miljömålsuppföljningen och miljöinformationsförsörjningen samt vägleda
de myndigheter som har ett ansvar i miljömålssystemet.

Naturvårdsverket ska samordna uppföljning och utvärdering i fråga om

miljökvalitetsmålen Begränsad klimatpåverkan, Frisk luft, Bara naturlig för-
surning, Skyddande ozonskikt, Ingen övergödning, Levande sjöar och vat-
tendrag, Hav i balans samt levande kust och skärgård, Myllrande våtmarker,
Storslagen fjällmiljö och Ett rikt växt- och djurliv.

3 §

Naturvårdsverket ska särskilt

1. ansvara för den centrala tillsynsvägledningen inom sitt verksamhetsom-

råde,

2. samverka med länsstyrelserna för att åstadkomma ett effektivt tillsyns-

arbete,

3. bevaka allmänna miljövårdsintressen i mål och ärenden där miljöbalken

tillämpas och som handläggs hos myndigheter och domstolar samt lämna
verkets synpunkter tidigt i processen,

4. delta i miljöprövningar som gäller principiellt viktiga frågor eller som

har stor betydelse för miljön,

SFS 2010:1111

Utkom från trycket
den 21 september 2010

background image

2

SFS 2010:1111

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

5. vägleda statliga myndigheter i deras miljöledningsarbete,
6. verka för att miljökvalitetsmålen nås genom att följa och utvärdera mil-

jöarbetet och vid behov föreslå åtgärder för arbetets utveckling,

7. efter samråd med berörda myndigheter och organisationer ansvara för

genomförandet av miljöövervakningen och beskriva och analysera miljötill-
ståndet och miljöutvecklingen,

8. följa upp och utveckla arbetet med miljöinformationsförsörjning,
9. samråda med andra berörda myndigheter och
a) varje år göra en samlad redovisning av myndigheternas uppföljning och

prognos av utvecklingen i förhållande till miljökvalitetsmålen,

b) regelbundet göra en fördjupad utvärdering av möjligheterna att nå ge-

nerationsmålet och miljökvalitetsmålen samt i en rapport till regeringen ge
en samlad bild av myndigheternas utvärdering, och

c) utveckla, följa upp och utvärdera tillämpningen av samhällsekonomis-

ka analyser inom miljömålssystemet,

10. finansiera miljöforskning av hög kvalitet till stöd för verkets arbete,
11. göra kunskaper om miljön och miljöarbetet tillgängliga för myndighe-

ter, allmänhet och andra berörda,

12. ansvara för nationell samordning och prioritering när det gäller avhjäl-

pande av sådana föroreningsskador och allvarliga miljöskador som avses i
10 kap. miljöbalken,

13. ansvara för administration, uppföljning och utvärdering av de statliga

bidrag som omfattas av förordningen (2004:100) om avhjälpande av för-
oreningsskador och statsbidrag för sådant avhjälpande,

14. förvärva värdefulla naturområden för statens räkning,
15. vara samlande i vatten- och havsmiljöarbetet genom att samordna vat-

tenmyndigheterna för ett effektivt genomförande av förordningen (2004:660)
om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön,

16. verka för att förutsättningarna för friluftslivet bevaras och utvecklas,
17. ansvara för frågor om jakt och vilt enligt jaktlagstiftningen,
18. verka för att avfallshanteringen i fråga om kapacitet och metoder är ef-

fektiv för samhället och enkel för konsumenterna, och

19. samordna myndigheternas arbete avseende omgivningsbuller.

20 §

Regeringen utser för en bestämd tid ordförande och övriga ledamöter

i Tillsyns- och föreskriftsrådet och Vetenskapliga rådet för biologisk mång-
fald.

Denna förordning träder i kraft den 1 november 2010.

På regeringens vägnar

ANDREAS CARLGREN

Egon Abresparr
(Miljödepartementet)