SFS 2010:1112 Förordning om ändring i förordningen (2002:1086) om utsättning av genetiskt modifierade organismer i miljön

101112.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2002:1086) om
utsättning av genetiskt modifierade organismer i
miljön;

utfärdad den 9 september 2010.

Regeringen föreskriver att det i förordningen (2002:1086) om utsättning

av genetiskt modifierade organismer i miljön ska införas en ny paragraf,
1 kap. 8 a §, av följande lydelse.

1 kap.

8 a §

Naturvårdsverket ska ge vägledning till tillsynsmyndigheterna och

bistå dem i deras bedömningar av risker för miljön enligt 8 § och Europa-
parlamentets och rådets förordning (EG) nr 1829/2003 av den 22 september
2003 om genetiskt modifierade livsmedel och foder

1.

Denna förordning träder i kraft den 1 november 2010.

På regeringens vägnar

ANDREAS CARLGREN

Egon Abresparr
(Miljödepartementet)

1 EUT L 268, 18.10.2003, s. 1 (Celex 32003R1829).

SFS 2010:1112

Utkom från trycket
den 21 september 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010