SFS 2010:1113 Förordning om ändring i gymnasieförordningen (1992:394)

101113.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i gymnasieförordningen (1992:394);

utfärdad den 9 september 2010.

Regeringen föreskriver i fråga om gymnasieförordningen (1992:394)

1

dels att 6 kap. 4 § i stället för dess lydelse enligt förordningen (2010:1040)

om ändring i gymnasieförordningen ska ha följande lydelse,

dels att 6 kap. 14 § ska ha följande lydelse.

6 kap.

4 §

2

�vriga platser ska fördelas mellan de sökande med betygen som

grund. Företräde mellan de sökande bestäms efter ett meritvärde. Meritvär-
det utgörs av summan av betygsvärdena för de 16 bästa betygen i elevens
slutbetyg. Betygsvärdet för betygen bestäms enligt nedan:

Betyg

Betygsvärde

A

20

B

17,5

C

15

D

12,5

E

10

F

0

En sökande som gått förberedande dansutbildning i grundskolan med jäm-

kad timplan och därför fått färre än 16 betyg i sitt slutbetyg ska ändå få sitt
meritvärde bestämt efter 16 betyg. Uppräkningen av meritvärdet ska göras i
proportion till de betyg som eleven har fått.

För de sökande som fått betyg i moderna språk som språkval får meritvär-

det beräknas på summan av betygsvärdena av detta betyg och de 16 bästa
betygen i övrigt. Möjligheten att öka meritvärdet med värdet av ett betyg i
moderna språk som språkval gäller även en sökande som gått förberedande
dansutbildning.

En sökande som efter avslutad grundskoleutbildning eller motsvarande

fått betyg i något av grundskolans ämnen efter prövning eller genom studier
på ett individuellt program får vid urvalet tillgodoräkna sig betygsvärdet av
detta betyg.

1 Förordningen omtryckt 1999:844.

2 Senaste lydelse 2010:1040.

SFS 2010:1113

Utkom från trycket
den 21 september 2010

background image

2

SFS 2010:1113

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

14 §

3

Om en elev inte har fått lägst betyget Godkänt på en kurs har eleven

rätt att gå om kursen en gång. Har en elev slutfört en kurs två gånger och inte
har fått lägst betyget Godkänt får rektorn besluta att eleven får gå om kursen
ytterligare en gång, om det finns särskilda skäl. En elev som inte har fått
lägst betyget Godkänt på projektarbetet har rätt att göra om det en gång.

Om en elev har fått betyget Icke godkänt på en stor andel av kurserna un-

der ett läsår får rektorn, om det finns särskilda skäl, besluta att eleven får gå
om också sådana kurser som eleven fått lägst betyget Godkänt på under läs-
året. �ven för en elev som har bytt studieväg får rektorn, om det finns sär-
skilda skäl, besluta att eleven får gå om sådana kurser som eleven tidigare
fått lägst betyget Godkänt på. En elev som går om en kurs har rätt att få ett
nytt betyg på kursen.

En elev som har fått betyg på en kurs enligt en kursplan för gymnasiesko-

lan innan eleven påbörjat gymnasieutbildning har rätt att gå om kursen och
få ett nytt betyg på kursen under gymnasieutbildningen.

1. Denna förordning träder i kraft den 15 oktober 2010 i fråga om 6 kap.

14 § och i övrigt den 1 januari 2014.

2. Bestämmelsen i 6 kap. 4 § i sin nya lydelse tillämpas första gången vid

antagning till utbildning som påbörjas efter den 1 juli 2014.

På regeringens vägnar

TOBIAS KRANTZ

Claes Mårtensson
(Utbildningsdepartementet)

3 Senaste lydelse 2007:52.