SFS 2010:1114 Förordning om ändring i förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen

101114.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1994:1716) om fisket,
vattenbruket och fiskerinäringen;

utfärdad den 2 september 2010.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (1994:1716) om fisket,

vattenbruket och fiskerinäringen

dels att bilagan till förordningen ska betecknas bilaga 1,
dels att 2 kap. 1 § ska ha följande lydelse,
dels att det i förordningen ska införas ett nytt kapitel, 2 a kap., samt två

nya bilagor, bilaga 2 och 3, av följande lydelse.

2 kap.

1 §

1

I detta kapitel finns föreskrifter om fisket och vattenbruket.

Detta kapitel ska inte tillämpas i den utsträckning det strider mot särskilda

föreskrifter i 2 a kap. om Torneälvens fiskeområde.

Detta kapitel ska inte heller tillämpas i den utsträckning det strider mot

bestämmelserna i artskyddsförordningen (2007:845) eller föreskrifter som
har meddelats med stöd av den förordningen.

2 a kap. Särskilda föreskrifter om fisket i Torneälvens
fiskeområde

1 §

I detta kapitel finns föreskrifter om fisket i Torneälvens fiskeområde.

Koordinaterna för de brytningspunkter som avgränsar fiskeområdet anges i
bilaga 2.

Fredningszoner

2 §

Fredningszonerna inom Torneälvens fiskeområde utgörs av vattenom-

råden som sträcker sig 200 meter åt båda sidorna från de räta linjer, som
anges med koordinater i bilaga 2.

Allt slags fiske med småryssjor, redskap försedda med botten samt krok-

nät och andra redskap för fångst av lax eller öring är förbjudet i den del av
havet som avgränsas av älvmynningen och en linje dragen från södra stran-
den av Salmenlahtis mynning via de södra uddarna av Kraaseli och Tirro,
över Sellö nordvästra spets till Pirkkiö nordvästra udde.

1 Senaste lydelse 2007:956.

SFS 2010:1114

Utkom från trycket
den 21 september 2010

background image

2

SFS 2010:1114

Tillåtna fångstredskap

3 §

Vid fiske efter lax och öring får endast följande redskap användas.

1. Fasta redskap i havsområdet,
2. flytnät och kullenät på fångstplatser i älvområdet enligt bilaga 3,
3. spö och drag, samt
4. håv på fångstplatser enligt bilaga 3.
Vid fiske efter andra arter än lax och öring får endast följande redskap och

metoder användas.

1. Fasta redskap i havsområdet,
2. flytnät och kullenät på fångstplatser i älvområdet enligt bilaga 3,
3. förankrade nät i havsområdet samt inom älvområdets lugnvatten, sel

och sjöar,

4. lak- och gäddkrok samt lakryssja,
5. not i havsområdet,
6. håv på fångstplatser i älvområdet enligt bilaga 3,
7. mjärde och småryssja,
8. spö och drag samt pilk, och
9. mete med naturligt bete utom i forsar och strömmande vatten.
Vid fiske med handredskap får samtidigt användas högst tre drag per red-

skap. Under fiske med handredskap måste redskapen hela tiden vara inom
räckhåll för fiskaren.

Inom fångstplatser där kullenät, flytnät och håv får användas enligt bilaga

3, är det tillåtet att iordningställa fångstplatsen för fisket i den omfattning
som är nödvändig för fiskets utförande. Vid iordningställandet får fiskande
redskap inte användas om avsikten är att fånga fisk med dessa under iord-
ningställandet. Den som avser att iordningställa en fångstplats ska senast sju
dagar innan arbetet påbörjas meddela sin avsikt till den lokala polismyndig-
heten.

Förbjudna redskap och fiskemetoder

4 §

Andra redskap än de som anges i 3 § är förbjudna. För fiske efter samt-

liga arter gäller dessutom följande.

1. Fiske med utter (harrbräde) eller därmed jämförbar fiskemetod är för-

bjudet.

2. Fiske med skjutvapen, bedövande eller giftiga ämnen eller elektrisk

ström är förbjudet.

3. Fiske med handredskap eller andra krokar än lak- och gäddkrok med

avsikt att kroka fisken från utsidan eller på sådant sätt att risken för detta är
uppenbar är förbjudet. En fisk som krokats utanför munnen ska genast släp-
pas tillbaka i vattnet.

4. Fiske med ljuster och andra redskap som genomtränger fisken från utsi-

dan är förbjudet. Skaftförsedd huggkrok får dock användas för att lyfta fisk
som fångats med annat redskap.

5. Vid fiske med förankrade nät är det förbjudet att använda strömhinder,

ledarm eller andra fasta konstruktioner.

6. Föremål som är avsedda att skrämma fisken eller hindra dess gång får

inte placeras i eller ovanför vattnet.

background image

3

SFS 2010:1114

7. Förbjudna redskap får inte förvaras ombord eller på annat sätt finnas till

hands. Detsamma gäller under förbudstid för redskap som är tillåtna vid
andra tider. Det är dock tillåtet att transportera skjutvapen som används för
jakt. I havsområdet är det även tillåtet att under förbudstid transportera red-
skap som är tillåtna enligt 3 § om de är bundna och undanstuvade.

Fiskeredskapens konstruktion och placering

5 §

Vid fiske med nät efter andra arter än lax och öring får endast sådana

flytnät och förankrade nät användas som består av enkel nätduk utan påse
(grimm) tillverkad av entrådig nylon (monofil) med en maximal tjocklek på
0,20 millimeter. I havet är det dock tillåtet att använda grövre tråd i nät med
maskstorlek upp till 40 millimeter.

Ett flytnät får vara högst 120 meter långt. Ett kullenät får vara högst 200

meter långt.

Ett förankrat nät får vara högst 60 meter långt. Detta gäller dock inte vid

fiske i havsområdet under perioden från och med den 1 augusti till och med
den 30 april. Det gäller inte heller vid fiske i havsområdet med förankrade
nät vars maskstorlek är högst 40 millimeter. Avståndet mellan förankrade
nät ska vara minst 60 meter.

Ingångsöppningen på en mjärde för nejonöga får inte överskrida 16 centi-

meter i någon riktning.

I fiskeredskap, utom i mjärdar och håvar för fiske efter lax och öring, får

inte användas metalltråd, metallwire eller motsvarande.

Fiske i älvområdet med håv efter andra arter än lax och öring är tillåtet

bara med håv som är tillverkad av entrådig nylon (monofil) med en tråd-
tjocklek på högst 0,40 millimeter och av nät med minst 80 millimeters mask-
storlek.

Märkning av redskap

6 §

Ett fiskeredskap som används för fångst ska vara märkt på sådant sätt

att det klart framgår vem som är ägare eller brukare av redskapet samt den-
nes kontaktuppgifter. Märkningen ska tydligt kunna observeras utan att red-
skapet behöver tas upp ur vattnet. Handredskap som hålls i handen eller an-
nars finns inom räckhåll för fiskaren behöver inte vara märkta.

I övrigt gäller allmänna bestämmelser om märkning och utmärkning av

fiskeredskap.

Maskstorlek

7 §

I älvområdet ska fiskeredskap ha följande maskstorlek:

1. vid fiske efter lax eller öring med flytnät och kullenät minst 100 milli-

meter,

2. vid fiske efter andra arter än lax och öring med flytnät och kullenät

minst 80 millimeter och högst 100 millimeter,

3. vid fiske med förankrade nät minst 80 millimeter och högst 100 milli-

meter, och

4. vid fiske med småryssja högst 80 millimeter.
I havsområdet ska fiskeredskap ha följande maskstorlek:

background image

4

SFS 2010:1114

1. vid fiske med fasta redskap högst 80 millimeter i fiskhuset, och
2. vid fiske med förankrade nät från och med den 1 maj till och med den

31 juli högst 90 millimeter och övrig tid högst 40 millimeter eller minst 90
millimeter.

Fiskesäsongen och fredningstiderna

8 §

Fiske efter lax och öring är förbjudet om inte annat sägs i denna para-

graf.

I älvområdet är allt fiske förbjudet från och med den 15 september till och

med den 15 december med undantag för fiske efter nejonöga med mjärde.

Fiske efter lax och öring med handredskap är tillåtet från och med den

1 juni till och med den 31 augusti. Sådant fiske efter lax och öring är dock
förbjudet mellan söndag kl. 18 (19 finsk tid) och måndag kl. 18 (19).

Fiske efter lax och öring i älvområdet är tillåtet på fångstplatser enligt bi-

laga 3 med

1. håv under midsommarveckan från måndag kl. 18 (19) till söndag kl. 18

(19), och

2. flytnät och kullenät under midsommarveckan från och med tisdag till

och med torsdag och de två efter midsommar följande veckosluten från fre-
dag kl. 18 (19) till söndag kl. 18 (19).

Fiske efter andra arter än lax och öring i älvområdet är tillåtet på fångst-

platser enligt bilaga 3 med

1. håv endast från midsommarveckans måndag kl. 18 (19) till och med

den 14 september, och

2. flytnät och kullenät endast från och med den 15 juli till och med den 14

september.

I havsområdet är fiske med fasta redskap efter andra arter än lax och öring

tillåtet från och med den 11 juni till och med den 31 oktober. Fiske med fasta
redskap efter öring är tillåtet från den 17 juni kl. 12 till och med den 31 au-
gusti. Fiske med fasta redskap efter lax är tillåtet från den 17 juni kl. 12 till
och med den 15 september.

Pålning och förankring av fasta redskap får påbörjas innan fiske är tillåtet.

Utsättandet av ej fiskande ledarmar får påbörjas tidigast sju dygn innan fiske
är tillåtet.

Minimimått och återutsättning av fisk

9 §

Det är förbjudet att fånga eller döda lax eller öring som är mindre än 50

centimeter samt harr som är mindre än 35 centimeter. Måttet tas från käk-
spetsen till den uträtade, sammanpressade stjärtfenans spets.

Fisk som inte uppfyller minimimåttet ska omedelbart släppas tillbaka i

vattnet, levande eller död.

Fisk som uppfyller måttet ska levande eller död släppas tillbaka i vattnet

om den

1. fångats under fredningstid,
2. fångats med förbjudet redskap eller förbjuden fiskemetod, eller
3. är en övervintrad lax.
Den som fiskar med fasta redskap efter andra arter än lax och öring enligt

8 § sjätte stycket innan fiske efter lax och öring är tillåtet, måste dagligen
vittja alla fiskhus och varsamt släppa tillbaka all fångad lax och öring.

background image

5

SFS 2010:1114

Fiskekvot

10 §

Det är tillåtet att fånga och behålla en lax eller öring per fiskare och

dygn vid fiske med spö och drag eller håv.

Användning av båt vid fiske med drag

11 §

Fiske efter lax och öring med handredskap från en förankrad båt får

inte störa andras fiske.

Vid fiske med drag från båt är det förbjudet att använda motor, utom i

lugnvattnen nedströms bron mellan �vertorneå i Sverige och Aavasaksa i
Finland. Det är förbjudet att använda motor närmare forsområdena än 200
meter. Förbudet enligt detta stycke gäller inte personer med funktionsned-
sättningar som försvårar användningen av båt utan motor.

Fiskeriverket får efter ansökan i det enskilda fallet besluta om undantag

från förbudet i andra stycket, om det finns särskilda skäl. Fiskeriverket ska
underrätta den behöriga finska förvaltningsmyndigheten om de beslut som
meddelas.

Fisketillstånd

12 §

Fiskeriverket, eller den till vilken myndigheten uppdrar detta, får upp-

låta fisketillstånd där staten äger rätten till fiske efter lax och öring. Ett så-
dant tillstånd får också krävas för roddare som aktivt deltar i fisket efter lax
och öring.

Fiskeriverket, eller den till vilken myndigheten uppdrar detta, får i samar-

bete med den behöriga finska förvaltningsmyndigheten ingå avtal om ge-
mensamt fisketillstånd med övriga fiskerättshavare i älvområdet. Ett sådant
tillstånd berättigar till fiske i fisketillståndsområdet utan hinder av riksgrän-
sen. Fiskeriverket får komma överens med den behöriga finska förvaltnings-
myndigheten om de bestämmelser som ska gälla för försäljning av fisketill-
stånd och redovisningen av intäkter från försäljningen samt övervaka den
försäljning som utförs av privata intressen.

Intäkterna från försäljningen av fisketillstånd för ett visst område tillfaller

dem som innehar rätten till fisket i området i proportion till deras andelar i
vattenområdena. Fördelningen av intäkter från försäljning av fisketillstånd i
områden där staten innehar fiskerätten eller där fiskerätten har annan sär-
skild grund ska dock bestämmas i det avtal som avses i andra stycket.

Intäkterna från försäljning av fisketillstånd ska sättas in på ett för Sverige

och Finland gemensamt konto. Sedan fiskerättshavarna tilldelats sin andel
ska återstoden användas till gemensamt beslutade åtgärder för kontroll och
forskning i fiskeområdet.

Fiskeuppvisningar och fisketävlingar

13 §

Fiskeriverket får i det enskilda fallet efter överenskommelse med den

behöriga finska förvaltningsmyndigheten och med avvikelse från bestäm-
melserna i detta avsnitt bevilja tillstånd för fiske som bedrivs i svenskt vatten
vid fiskeuppvisningar och fisketävlingar som sker enligt riktlinjer som myn-
digheterna har enats om. I tillståndsvillkoren får avvikelser medges från be-

background image

6

SFS 2010:1114

stämmelser om fiskeredskap för demonstration av traditionella fiskemetoder
i fiskeuppvisningar. Den behöriga finska förvaltningsmyndigheten ska un-
derrättas om tillståndet.

Innebär tillståndet bara undantag från 4 § prövas frågan om tillstånd av

Länsstyrelsen i Norrbottens län efter överenskommelse med den behöriga
finska förvaltningsmyndigheten i stället för av Fiskeriverket.

Om en verksamhet eller åtgärd enligt denna paragraf kräver tillstånd i bå-

da länderna ska artikel 21 i gränsälvsöverenskommelsen mellan Sverige och
Finland tillämpas.

14 §

Fiskeriverket får i det enskilda fallet efter överenskommelse med den

behöriga finska förvaltningsmyndigheten, och med avvikelse från bestäm-
melserna i detta avsnitt, bevilja tillstånd för fiske som bedrivs i svenskt vat-
ten för vetenskapliga ändamål som sker enligt villkor som myndigheterna
har enats om. Dessutom krävs lov av fiskerättsinnehavaren. Den behöriga
finska förvaltningsmyndigheten ska underrättas om tillståndet.

Innebär tillståndet bara undantag från 4 § prövas frågan om tillstånd av

Länsstyrelsen i Norrbottens län efter överenskommelse med den behöriga
finska förvaltningsmyndigheten i stället för av Fiskeriverket.

Om en verksamhet eller åtgärd enligt denna paragraf kräver tillstånd i bå-

da länderna ska artikel 21 i gränsälvsöverenskommelsen mellan Sverige och
Finland tillämpas.

15 §

Fiskeriverket och Länsstyrelsen i Norrbottens län förvaltar fisket i

Torneälvens fiskeområde. Innan beslut fattas om åtgärder i fiskeområdet ska
Finsk-svenska gränsälvskommissionen beredas tillfälle att ge sitt utlåtande.
Sådant utlåtande behöver dock inte inhämtas i de fall ansvarig myndighet får
anses ha erforderlig och tillräcklig kompetens i frågan.

16 §

Fiskeriverket, Kustbevakningen och Länsstyrelsen i Norrbottens län

övervakar efterlevnaden i svenskt vatten av föreskrifter om fisket i Torneäl-
vens fiskeområde.

17 §

Fiskeriverket ska årligen utarbeta ett underlag om behovet av sådana

avvikelser från fiskebestämmelserna som avses i 19 § tredje � sjätte styckena
fiskelagen (1993:787). Fiskeriverket ska då höra lokala fiskeintressen.

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2010.

På regeringens vägnar

ESKIL ERLANDSSON

Mats Wiberg
(Jordbruksdepartementet)

background image

7

SFS 2010:1114

Bilaga 2

Avgränsningen av Torneälvens fiskeområde och fredningszoner
i havsområdet

Koordinaterna för de brytningspunkter som avgränsar fiskeområdet
(tillämpningsområdet)

Tillämpningsområdets sydgräns löper som räta linjer mellan följande punk-
ter. Punkterna är markerade med tresiffriga tal på kartan i slutet av bilagan.
Koordinaterna hänför sig till ETRS89 (WGS84)-systemet.

Fredningszoner

Fredningszonerna utgörs av vattenområden som sträcker sig 200 meter åt bå-
da sidorna från nedan angivna räta linjer. Linjernas brytpunkter är angivna
med tvåsiffriga tal på kartan i slutet av bilagan. Fredningszonerna fortsätter
utanför tillämpningsområdet under nationell jurisdiktion

a) från en punkt 65°47,147�" N, 24°07,109�" O (nr 10) på Kraaseligrundet
utanför älvmynningen till en punkt 65°45,780�" N, 24°06,160�" O (nr 11), där-
ifrån till en punkt 65°43,930�" N, 24°09,710�" O (nr 12), därifrån till en punkt
65°40,480�" N, 24°11,660�" O (nr 13) och därifrån till en punkt 65°36,773�" N,
24°09,594�" O (nr 19),

b) från en punkt 65°45,930�" N, 24°06,264�" O (nr 20) på den enligt a) gående
linjen till en punkt 65°45,980�" N, 24°02,460�" O (nr 21), därifrån till en punkt
65°43,930�" N, 23°59,210�" O (nr 22), därifrån till en punkt 65°41,930�" N,
24°01,410�" O (nr 23) och därifrån till en punkt 65°41,177�" N, 24°01,101�" O
(nr 29),

c) från punkten 65°43,930�" N, 23°59,210�" O (nr 22) till en punkt 65°43,162�"
N, 23°57,977�" O (nr 39),

Nr

Lat Lon

Beskrivning

ggmm.dddd ggmm.dddd

991

65 46.1562

23 53.8963

Piren vid Haparanda hamn

992

65 41.5757

24 00.1305

Skomakarens nordostligaste punkt

993

65 39.5405

24 05.0768

Ylikaris ostligaste punkt

994

65 37.3485

24 08.3960

Sarvenkatajas nordligaste punkt

100

65 37.3484

24 09.7714

Punkten där den svenska östgående
linjen träffar riksgränsen

444

65 37.1570

24 09.6966

Brytpunkt IV vid riksgränsen

101

65 36.7703

24 09.5888

Punkten där Torne kommungräns
möter riksgränsen

189 65

41.1659 24

17.4295 Råsten

189 på Iso-Huituri, kommun-

gränsen

437

65 46.0298

24 26.1716

Råsten 437 på Rajakari där gränserna
mellan tre kommuner möts

222

65 46.7880

24 26.9516

Råsten 2 på Koivuluoto

background image

8

SFS 2010:1114

d) från en punkt 65°44,530�" N, 24°00,170�" O (nr 40) på den enligt b) gående
linjen till en punkt 65°44,492�" N, 23°56,166�" O (nr 49),

e) från punkten 65°43,930�" N, 24°09,710�" O (nr 12) till en punkt 65°43,880�"
N, 24°13,860�" O (nr 52) och därifrån till en punkt 65°40,726�" N, 24°16,642�"
O (nr 59),

f) från punkten 65°43,880�" N, 24°13,860�" O (nr 52) till en punkt 65°43,730�"
N, 24°19,110�" O (nr 62) och därifrån till en punkt 65°43,018�" N, 24°20,749�"
O (nr 69).

Fredningszonernas brytpunkter i tabellform. Zonernas sträckning utanför
avtalsområdet har medtagits som information.

Nr Lat

Lon

ggmm.ddd ggmm.ddd

Linje a)
10

65 47.147

24 07.109

11

65 45.780

24 06.160

12

65 43.930

24 09.710

13

65 40.480

24 11.660

19

65 36.773

24 09.594

a-slutpunkt, (= skärningspunkt med
tillämpningsområdets yttre gräns)

---
1

65 34.930

24 08.570

a-riktningsgivande punkt utanför till-
lämpningsområdet

Linje b)
20

65 45.930

24 06.264

21

65 45.980

24 02.460

22

65 43.930

23 59.210

23

65 41.930

24 01.410

29

65 41.177

24 01.101

b-slutpunkt

---
24

65 35.930

23 58.960

b-brytpunkt utanför tillämpnings-
området

2

65 34.930

23 59.849

b-riktningsgivande punkt utanför till-
lämpningsområdet

Linje c)
22

65 43.930

23 59.210

39

65 43.162

23 57.977

c-slutpunkt

---
32

65 38.930

23 51.210

c-brytpunkt utanför tillämpnings-
området

33

65 37.930

23 50.360

c-brytpunkt utanför tillämpnings-
området

background image

9

SFS 2010:1114

Förklaringar till kartan
Tillämpningsområdets sydgräns med tresiffriga tal 991, 992, 993, 994,

100, 444, 101, 189, 437, 222.

Riksgränsens brytpunkter utan numrering.
Fredningszonernas mittlinjer med tvåsiffriga tal.
Linje a: 10, 11, 12, 13, 19.
Linje b: 20, 21, 22, 23, 29.
Linje c: 22, 39.
Linje d: 40, 49.
Linje e: 12, 52, 59.
Linje f: 52, 62, 69.

3

65 34.930

23 51.552

c-riktningsgivande punkt utanför till-
lämpningsområdet

Linje d)
40

65 44.530

24 00.167

49

65 44.492

23 56.166

d-slutpunkt

---
41

65 44.430

23 50.010

d-brytpunkt utanför tillämpnings-
området

background image

10

SFS 2010:1114

42

65 43.530

23 48.210

d-brytpunkt utanför tillämpnings-
området

43

65 42.730

23 48.410

d-brytpunkt utanför tillämpnings-
området

44

65 41.330

23 46.560

d-brytpunkt utanför tillämpnings-
området

4

65 34.929

23 41.055

d-riktningsgivande punkt utanför till-
lämpningsområdet

Linje e)
12

65 43.930

24 09.710

52

65 43.880

24 13.860

59

65 40.726

24 16.642

e-slutpunkt

---
5

65 34.931

24 21.721

e-riktningsgivande punkt utanför
tillämpningsområdet

Linje f)
52

65 43.880

24 13.860

62

65 43.730

24 19.110

69

65 43.018

24 20.749

f-slutpunkt

---
63

65 42.230

24 22.560

f-brytpunkt utanför tillämpnings-
området

6

65 34.931

24 24.993

f-riktningsgivande punkt utanför till-
lämpningsområdet

background image

11

SFS 2010:1114

Bilaga 3

Fångstplatser

Håv

Flytnät och kullenät

Vaarankoski

Vojakkala by

�vre Vojakkala bys samfällig-
hetsförening/delägarlag

Kukkolaforsen

Kukkola by

Kukkolas samfällighets-
förening/delägarlag
Kukkolas sikfiskeförening

Matkakoski

Korpikylä

Korpikyläs delägarlag
Matkakoski sikfiskeförening

Vuennonkoski

Vitsaniemis by

Pekanpääs fiskelag
Vitsaniemis fiskeförening

Mustasaari

Karungis by

Karungis delägarlag/
Karungis traditionsfiskares andelslag
Karungis fiskeförening

Järviväylä

Karungis by

Karungis delägarlag/
Karungis traditionsfiskares andelslag
Karungis fiskeförening

Matkakoski

Korpikylä

Korpikyläs delägarlag

Tuoheanlahti

Korpikylä

Korpikyläs delägarlag

Kultaniitty

Pekanpää

Pekanpääs fiskelag
Vitsaniemis fiskeförening

Pukulmi

Kainuunkylä

Kainuunkyläs fiskelag
Päkkilä-Hedenäset fiskeförening

Tulkkila

Armassaari

Armassaari fiskelag

Laurinhieta

Nuotioranta

Nuotioranta fiskelag
Luppios laxfiskeförening

Karjosaari

Alkkula

Alkkula fiskelag
Ruskolas fiskeförening

Vasikkasaari

Närkki-Tengeliö

Närkki-Tengeliö fiskelag

Hannukkala

Närkki-Tengeliö

Närkki-Tengeliö fiskelag

Kauvosaari

Kauliranta

Kauliranta fiskelag

Koulunapaja

Kauliranta

Kauliranta fiskelag

Juoksenki

Juoksenki by

Juoksenki fiskelag
Niemi-Saloniemi fiskelag
Juoksengi Pia fiskelag

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010