SFS 2010:1115 Förordning om ändring i förordningen (1993:221) för Sveriges lantbruksuniversitet

101115.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1993:221) för Sveriges
lantbruksuniversitet;

utfärdad den 9 september 2010.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (1993:221) för Sveriges

lantbrukuniversitet

1

dels att 1 kap. 2�5 a §§, 8�12 §§, 2 kap., 3 kap., 4 kap. 2�5 §§ och 7 a §

samt 6 kap. 2�3 §§ ska upphöra att gälla,

dels att 1 kap. 1 och 6 §§, 4 kap. 9 §, 5 kap. 2 och 3 §§ samt 6 kap. 1 § ska

ha följande lydelse,

dels att det i förordningen ska införas ett nytt kapitel, 2 kap., fyra nya pa-

ragrafer, 1 kap. 1 a�1 c §§ och 6 a §, samt närmast före 1 kap. 1 c, 6 och
6 a §§ nya rubriker av följande lydelse,

dels att det i förordningen närmast före 1 kap. 7 § ska införas en ny rubrik

av lydelsen ⬝Avgifter⬝.

1 kap.

1 §

I denna förordning finns det i anslutning till högskolelagen

(1992:1434) bestämmelser för Sveriges lantbruksuniversitet. I övrigt gäller
de bestämmelser i högskoleförordningen (1993:100) som anges särskilt i
denna förordning.

1 Förordningen omtryckt 1998:1020.
Senaste lydelse av

SFS 2010:1115

Utkom från trycket
den 21 september 2010

1 kap. 2 § 2007:1048

2 kap. 3 a § 2006:1246

1 kap. 3 § 2006:1405

2 kap. 5 § 2006:1246

1 kap. 4 § 2009:868

2 kap. 6 a § 2002:691

1 kap. 4 b § 2009:868

2 kap. 9 § 2002:691

1 kap. 5 § 2008:949

2 kap. 10 § 2002:691

1 kap. 5 a § 2008:949

3 kap. 1 § 2009:868

1 kap. 8 § 2009:868

3 kap. 2 § 2009:868

1 kap. 8 a § 2000:263

3 kap. 3 § 2007:631

1 kap. 8 b § 2010:593

3 kap. 4 § 2006:1405

1 kap. 9 § 2001:109

3 kap. 6 § 2007:1048

1 kap. 11 § 2000:652

3 kap. 8 § 2000:652

1 kap. 12 § 2006:1405

3 kap. 9 § 2006:1405

2 kap. 1 § 2007:631

4 kap. 7 a § 2009:868

2 kap. 2 § 2007:631

6 kap. 2 § 2002:83

2 kap. 2 a § 2009:868

6 kap. 2 a § 2002:83

2 kap. 3 § 2007:1048

6 kap. 3 § 2002:83.

background image

2

SFS 2010:1115

1 a §

Vid Lantbruksuniversitetet bedrivs forskning samt utbildning på

forskarnivå, avancerad nivå och grundnivå inom jord- och trädgårdsbruk,
landskapsplanering, livsmedelsproduktion, naturvård, skogsbruk och vedrå-
varans förädling, vattenbruk samt veterinärmedicin och husdjursskötsel.
Vidare bedrivs vid Lantbruksuniversitetet fortlöpande miljöanalys.

1 b §

För Lantbruksuniversitetet gäller 1

kap. högskoleförordningen

(1993:100).

Internrevision

1 c §

Lantbruksuniversitetet ska tillämpa internrevisionsförordningen

(2006:1228).

Förvaltning av fast egendom och andra tillgångar

6 §

Lantbruksuniversitetet förvaltar universitetets fasta egendom och andra

tillgångar.

Tjänsteexport

6 a §

Lantbruksuniversitetet får bedriva sådan tjänsteexport inom sitt

verksamhetsområde som är förenlig med universitetets uppgifter i övrigt.

2 kap. Styrelse, rektor och övrig organisation

Högskoleförordningens tillämpning

1 §

Bestämmelserna i 2 kap. högskoleförordningen (1993:100) om sty-

relse, rektor och övrig organisation gäller för Lantbruksuniversitetet med un-
dantag för 7 a och 16 §§.

Styrelsens sammansättning

2 §

Lärarna och forskarna har rätt att vara representerade med tre ledamö-

ter i styrelsen. Företrädarna för lärare och forskare ska utses genom val inom
Lantbruksuniversitetet. Universitetet får meddela närmare föreskrifter om
valförfarandet.

Studenterna har rätt att vara representerade med tre ledamöter i styrelsen.
�vriga ledamöter inklusive ordföranden ska utses av regeringen efter för-

slag från universitetet. Förslaget ska föregås av ett samråd inom och utom
universitetet och avse personer med kompetens och erfarenhet från verksam-
het av betydelse för universitetets utbildnings-, forsknings-, miljöanalys- och
samverkansuppdrag.

De företrädare för de anställda som enligt 2 kap. 4 § andra stycket högsko-

lelagen (1992:1434) har närvaro- och yttranderätt vid styrelsens sammanträ-
den utses enligt bestämmelserna i personalföreträdarförordningen
(1987:1101).

background image

3

SFS 2010:1115

Bibliotek

3 §

Vid Lantbruksuniversitetet ska det finnas ett vetenskapligt bibliotek

som är gemensamt för universitetet och Statens veterinärmedicinska anstalt.

Biblioteket ska avgiftsfritt ställa litteratur ur de egna samlingarna till

andra högskolebiblioteks förfogande.

4 kap.

9 §

I fråga om den som är anställd som chefsveterinär prövas frågor som

avses i 34 § lagen (1994:260) om offentlig anställning av Statens ansvars-
nämnd.

5 kap.

2 §

2

För utbildningen på grundnivå eller avancerad nivå vid Lantbruksuni-

versitetet gäller i övrigt 6 kap. 1�3, 6�9, 10 § första och tredje styckena, 11,
11 b�24 §§ samt 7 kap. 1�8, 11�28 och 30�33 §§ högskoleförordningen
(1993:100).

3 §

3

För den utbildning på forskarnivå som anordnas av Lantbruksuniver-

sitetet gäller i övrigt bestämmelserna i 6 kap. 1�3, 6�9, 10 § första och tredje
styckena, 11, 11 b�f och 25�36 §§ samt 7 kap. 34�41 §§ högskoleförord-
ningen (1993:100).

6 kap.

1 §

4

För överklagande av beslut fattade av Lantbruksuniversitetet gäller

bestämmelserna i 12 kap. högskoleförordningen (1993:100).

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2011.
2. I fråga om den som före den 1 januari 2011 har anställts som statsagro-

nom, statshortonom eller statsveterinär gäller de äldre bestämmelserna i 4
kap. 2, 3 och 9 §§ så länge anställningen pågår.

3. Om ett förfarande om anställning som statsagronom, statshortonom el-

ler statsveterinär har påbörjats men inte avslutats före den 1 januari 2011,
gäller de äldre bestämmelserna i 4 kap. 1�3 §§, 4 § första�tredje styckena
och 5 §. Vid tillämpning av de äldre bestämmelserna ska de uppgifter som
en fakultetsnämnd eller motsvarande organ ansvarar för i stället handhas av
personer eller den grupp av personer som Lantbruksuniversitetet beslutar.

4. De äldre bestämmelserna i 4 kap. 7 a § gäller i fråga om ärenden om be-

fordran som har inkommit till Lantbruksuniversitetet men som inte har av-
slutats före den 1 januari 2011.

5. De äldre bestämmelserna i 6 kap. gäller fortfarande i fråga om beslut

som har meddelats med tillämpning av äldre bestämmelser.

2 Senaste lydelse 2009:1071.

3 Senaste lydelse 2009:1070.

4 Senaste lydelse 2006:1405.

background image

4

SFS 2010:1115

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

På regeringens vägnar

ESKIL ERLANDSSON

Mats Wiberg
(Jordbruksdepartementet)