SFS 2010:1116 Förordning om ändring i aktiebolagsförordningen (2005:559)

101116.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i aktiebolagsförordningen (2005:559);

utfärdad den 16 september 2010.

Regeringen föreskriver i fråga om aktiebolagsförordningen (2005:559)
dels att 1 kap. 6 § ska ha följande lydelse,
dels att det i förordningen ska införas en ny paragraf, 1 kap. 7 b §, samt

närmast före 1 kap. 7 b § en ny rubrik av följande lydelse.

1 kap.

6 §

Vid en anmälan för registrering enligt 3 kap. 5 § aktiebolagslagen

(2005:551) ska följande handlingar ges in:

1. en kopia av bolagsstämmans protokoll, och
2. en kopia av bolagsordningen i dess nya lydelse.
Om ändringen avser införande av ett sådant förbehåll som avses i 1 kap.

10 § aktiebolagslagen, ska anmälan innehålla uppgift om den dag från vilken
förbehållet ska tillämpas. Vidare ska det i ett sådant fall lämnas uppgift om
hos vilken central värdepappersförvarare som bolagets aktier ska registreras.

Första stycket 2 gäller inte om ändringen avser införande av en bestäm-

melse om att bolaget inte ska ha någon revisor med ett samtidigt upphävande
av en bestämmelse om antalet eller lägsta och högsta antalet revisorer. I ett
sådant fall ska anmälan i stället innehålla uppgift om den nya bestämmelsens
lydelse.

Fortsatt bolagsstämma

7 b §

Om bolaget i fall som avses i 9 kap. 1 § andra stycket aktiebolags-

lagen (2005:551) inte har någon revisor, ska det vid en anmälan för registrer-
ing enligt 7 kap. 14 § tredje stycket den lagen ges in en kopia av bolagsstäm-
mans protokoll med beslutet om att fortsatt bolagsstämma ska hållas.

Denna förordning träder i kraft den 1 november 2010.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Anita Wickström
(Justitiedepartementet)

SFS 2010:1116

Utkom från trycket
den 28 september 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010