SFS 2010:1117 Förordning om ändring i förordningen (2004:865) om kör- och vilotider samt färdskrivare, m.m.

101117.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2004:865) om kör- och
vilotider samt färdskrivare, m.m.;

utfärdad den 16 september 2010.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2004:865) om kör- och

vilotider samt färdskrivare, m.m.

dels att 6 kap. 2 § och 9 kap. 7 § ska ha följande lydelse,
dels att rubrikerna närmast efter 10 kap. 1, 2 och 4 §§ ska sättas närmast

före 10 kap. 11, 12 respektive 13 §.

6 kap.

2 §

Kopiering av uppgifter enligt 1 § andra stycket ska ske för uppgifter

från fordonsenheter inom 90 dagar och för uppgifter från förarkort inom
28 dagar, från dagen för registreringen av uppgiften.

De uppgifter som har kopierats ska bevaras i oförändrat och sökbart skick

i minst ett år från dagen för registreringen av uppgiften och på begäran göras
tillgängliga för en behörig kontrolltjänsteman.

9 kap.

7 §

1

Till penningböter döms den näringsidkare som uppsåtligen eller av

oaktsamhet bryter mot

1. artikel 10.1, 10.2, 10.4, 16.2 första stycket eller 16.3 i förordning (EG)

nr 561/2006,

2. artikel 14.2 i förordning (EEG) nr 3821/85, eller
3. 6 kap. 2 §.

Denna förordning träder i kraft den 1 november 2010.

På regeringens vägnar

�&SA TORSTENSSON

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

1 Senaste lydelse 2007:216.

SFS 2010:1117

Utkom från trycket
den 28 september 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010